Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансові ресурси комерційних банків» (ID:20055)

| Размер: 515 кб. | Объем: 151 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Фінансові ресурси комерційних банків 7
1.1. Роль та значення фінансових ресурсів 7
1.2. Економічний зміст і структура фінансових ресурсів банків 10
1.3. Механізм формування фінансових ресурсів банків 19
РОЗДІЛ 2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів банків 29
2.1. Оцінка процесу формування фінансових ресурсів банків 29
2.2. Аналіз фінансових ресурсів комерційного банку 38
2.3. Аналіз використання фінансових ресурсів 50
РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення механізму формування та використання фінансових ресурсів банків 60
3.1. Проблемні аспекти та шляхи формування фінансових ресурсів банків 60
3.2. Оцінка та напрямки раціоналізації підходів у формуванні та використанні фінансових ресурсів банків 73
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ 96
Додаток А. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів комерційного банку 96
Додаток Б. Основні показники діяльності банків України в 2001-2005 рр. 97
Додаток В. Основні показники діяльності банків України станом на 01.01.2006 (за даними АУБ) 99
Додаток Г. Консолідована фінансова звітність (витяг) та аудиторський висновок 105
Додаток Д. Схема збалансованого проведення активно-пасивних операцій комерційного банку та вибору джерел залучення коштів у разі позитивної тенденції зміни обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів 151

Литература1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
2. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с.
3. Бакун О. Проблеми тa перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.45-49.
4. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
5. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
6. Банківська енциклопедія / Під ред. д.е.н., проф. Мороза А.М. – К.: ЕЛЬТОН, 1993. – 328 с.
7. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
8. Банківський менеджмент / О.А.Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін. Ред. Кириченко О.А.К.: Знання-прес, 2002.- С.395.
9. Банківські операції / Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; За ред. д.е.н., проф. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.
10. Банковская энциклопедия / Под ред. Лукаш С.И., Малютиной Л.А. – Днепропетровск: Баланс –Аудит, Каисса Плюс, 1994. – 252 с.
11. Банковский механизм управления экономикой. / Под ред. Г.Г. Коробовой, В.С. Лаховой – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 120 с.
12. Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 672 с.
13. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. — М.: ИНФРА. — 1998. — 298 c.
14. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с.
15. Бюллетень НБУ. – 2002. – №1–12.
16. Василик О. Д. Теорія фінансів; Учебник. - К.: НІОС. — 2000. —416 c.
17. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз. – Харків: ПП «Яковлєва», 2003. – 88 с.
18. Васюренко О.В. Банківські операції . –К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – С.63.
19. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: «Гриф», 1997. – 392 с.
20. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004.№1 – С.96-103.
21. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.83–95.
22. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
23. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
24. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
25. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. – М.: «Международные отношения», 1996. – 368 с.
26. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.
27. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.:Алерта, 2004. –478 с.
28. Деньги, кредит, банки. /Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 270 с.
29. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1994.– 493 с.
30. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121-III // Приложение к газете «Налоги и бухгалтерский учет». – 2001. – №2. – С. 2–84.
31. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. N 1201-XII. З наступними змінами та доповненнями.
32. Закон України “Про іпотеку” №898–IV від 05.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст.1362.
33. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV. З наступними змінами та доповненнями.
34. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ. В редакції Закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
35. Зятковский И. В. Теоретические основы финансов предприятий // Финансы Украины. — 2000. — № 4. - С. 25.
36. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. – К.: Основи, 1999. – 671 с.
37. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ликвидность коммерческого банка. – К.: Знання, 1996. – 120 с.
38. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
39. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Из-во Питер, 2000. – 400 с.
40. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с.
41. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.
42. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. Т1 в 2 кн. / Кн. 1. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 326 с.
43. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2 т. Т1 в 2 кн. / Кн. 2. – М.: АО «Финстатинформ», 1994. – 365 с.
44. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
45. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року // Вісник НБУ. –2005. –№9. –С.68.
46. Островская О.М. Банковское дело: Толковый словарь. 2-е издание. – М.: Гелиос АРВ, 2001. – 400 с.
47. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua.
48. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
49. Портер М.Э. Конкуренция. – М.: Издательский дом Вильямс, 2000. – 495 с.
50. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" №368 від 28.08.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – №40. – Ст. 1813.
51. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
52. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120.
53. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С.18–20.
54. Райзберг Б.А., Лозовский Л.М., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.
55. Ревенко Н.Г. Управління ресурсами промислових підприємств в умовах перехідного періоду. Монографія. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 256 с.
56. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 768 с.
57. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. –М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
58. Святненко А. Денаціоналізація банківської системи. Іноземним банкам достатньо кількох років, щоб захопити левову частку українського ринку // Дзеркало тижня. –2005. –№29.
59. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.:Catallaxy, 1994. – 820 c.
60. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с.
61. Сундук А., Юрін Я. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки.// Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.24-25
62. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. - №1. – С.91-96.
63. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
64. Управління ресурсним потенціалом банку: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Федосік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 186 c.
65. Фабер С. Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.9-18.
66. Федосик І.М. Особливості управління ресурсним потенціалом комерційного банку // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2002. – №534. – С. 277–280.
67. Финансово-кредитный словарь: в 3-х Т. Т. III Р-Я / Гл. ред. Н.В.Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 511 с.
68. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — Г.: Финансы и статистика. — 1995. — 278 c.
69. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
70. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
71. Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. - №10. –С.131-132.
72. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
73. Шіллер Р.І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення. К.: Наукова думка, 1998. – 160 с.
74. Яценко А. Лінія дефіцитного ресурсу // Галицькі Контракти. – 2004. - №23. – 7 червня.
75. Baltensperger, Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. – Journal of Monetary Economics,1980 (January). – Р. 1–37.
76. McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems, and Policies. – 11th ed. – McGraw-Hill Publishing Company, 1990. – 866 p.
77. Murphy, Neil B. Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment // Journal of Money, Credit and Banking, 1972, (August). – Р. 614-615.
78. Sealey C. W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance, 1980, (December). – Р. 1139–1154.
79. Shaffer S. A. Test of Competition in Canadian Banking // Journal of Money, Credit and Banking. – 1993. – Vol. 25, № 1. – Р. 37–56.
80. http://ukrsibbank.com
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Комерцiйнi банки України
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 • Аналіз доходів та витрат комерційних банків
 • Аналіз доходів та витрат комерційних банків
 • Загальна характеристика діяльності комерційних банків
 • Проблеми та перспективи розвитку системи комерційних банків в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку системи комерційних банків в Україні
 • СУТНІСТЬ І РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
 • Комерційні банки України і шліхи підвищення їх ролі в економіці
 • Комерційні банки: походження, порядок створення і ліцензування, функції і типи.
 • Комерційні банки: походження, порядок створення і ліцензування, функції і типи.
Cгенерировано за 0.038204 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів