Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Роль засобів масової інформації в процесі демократизації та розвитку політичної системи» (ID:20027)

| Размер: 155 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 7
1.1. Місце та основні функції ЗМІ в сучасному суспільстві 7
1.2. Взаємозв’язок ЗМІ та політичної системи 14
1.3. Вплив ЗМІ на розвиток демократії 28
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 44
2.1. Особливості становлення та розвитку політичної системи України 44
2.2. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 53
2.3. ЗМІ України в структурі політичних та владних відносин 67
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗМІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 83
3.1. Основні проблеми розвитку незалежних ЗМІ в Україні 83
3.2. Перспективи розвитку ЗМІ в контексті демократизації та розвитку політичної системи 91
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
Додаток А. Електоральні настрої населення України напередодні парламентських виборів - 2006 114

Литература1. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України // Національна безпека і оборона. – 2001. – С. 3-38.
2. Андреева Г. М. Психология социального познания. – М., 1997.
3. Арон Р. Мнимый марксизм. – М.: Прогресс, 1993. – 384 с.
4. Багерстам Э. Свобода прессы в демократическом обществе. Настольная книга по этике прессы. – Тарту: Вяллингби, 1992. – 91 с.
5. Багиров Э. Г. Очерки истории телевидения. – М., 1978.
6. Бадрак В. Украинские СМИ потерпели поражение на выборах – так считают эксперты Европейского института средств массовой информации // Черниговский полдень. – 1998. – 16 апреля.
7. Бауэр Я. Законы о печати в Канаде // Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. – М.: Права человека, 1995. – С. 72-73.
8. Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К.: Либідь, 1996. – 154 с.
9. Берлін І. Чотири есе про свободу. – К.: Основи, 1994. – 272 с.
10. Бжезінський З. Демократія перед лицем глобалізації // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 2000. - №19. – С. 42 – 54.
11. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991.
12. Богомолова Н. Н. Специфіка межличностного восприятия в массовой коммуникации // Межличностное восприятие в группе. – М., 1981.
13. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика: альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН, - М.: Институт экспериментальной социологии, 1999. – С. 193 – 227.
14. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 368 с.
15. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
16. Вебстер Девід. Створюючи вільні і незалежні засоби масової інформації // Серія доповідей про свободу / За ред. Вейна Хола: Пер. з англ. – Вена: ІКС Прес, 2001. – С.5.
17. Вейсберг М. П’ятнадцять гривень за аналітику // День. – 2002. – 4 грудня.
18. Веселовський С. Українські ЗМІ напередодні передвиборної кампанії-99: погляд крізь призму соціальних досліджень. // Література і політика. – 1999 - №2. – C.10-12.
19. Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский ежегодник. – М.: Наука, 1989. – С. 228.
20. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів: Центр гуманітарних досліджень, 2000 – 318 с.
21. Гармаш С. Кому мешал Игорь Александров? // Зеркало недели. – 2001. – 4-10 августа.
22. Гіденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. – 726 с.
23. Гриценко О. Світ, Європа і ми // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 1998. - №13. – С. 20 – 28.
24. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. – К.: Інститут журналістики КНУ, 2000. – 82 c.
25. Делёз Ж. Фуко. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. – 172 с.
26. Денисенко В. ЗМІ відчувають політичний “попит” // День – 2002. – 6 лютого.
27. День. – 2001. – 11 грудня.
28. Доповідь “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 19 липня 2005 року №1122/2005-рп “Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України”.
29. Дуцик Д. Слово свободи у кожного своє // Україна молода. – 2000. – 14 червня.
30. Електоральні настрої населення України // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19920]
31. Жданов И., Якименко Ю. Сумерки свободы слова (свобода слова и политическая цензура в Украине в експертних оценках украинских журналистов) // Зеркало недели. – 2002. – 7декабря.
32. Задорожнюк И. Что пишет украинская пресса о России, а российская об Украине (контент-анализ 8 газет за первый квартал 1997 г.) // Украина и Россия: общества и государства. – М.: Права человека, 1997. – С 361 – 380.
33. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Голос України. – 1992. – 8 грудня.
34. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” // Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К.: IREX ПроМедіа, 2000. – С.57-92.
35. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» вiд 08.12.2004 № 2222-IV.
36. Засурский И. Масс-медиа второй республики. – М.: МГУ, 1999. – 270 с.
37. Захаров Є. Свобода вибору // День. – 1998. - 13 червня.
38. Зернецька О.В. Глобальні трансформації систем масової комунікації: Дис. док. політ. наук: 23.00.02. – К., 2000. – 359 с.
39. Исправникова А. Н. Аудитория телевидения: исследования за рубежом // Аудитория. – 1997. – № 1.
40. Категоренко О.І. До проблем методології аналізу процессів політичноі модернізації// Наукові записки інституту політичніх і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2003. – Випуск № 24. – С.126-137.
41. Категоренко О.І. Модернізація політичноі системи як спосіб імплементаціі європейських цінностей// Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичноі конференції за міжнародною участю. Київ, 29 травня 2003 р. – К.: Вид-во УАДУ, - 2003. – С.452 – 455.
42. Качанов Ю. Политическая топология: структурирование политической действительности. - М.: Ad Marginem, 1995. – 223 с.
43. Киричек П.Н. Публицистика и политология: Природа альянса. –Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1995. – 82 с.
44. Кін Дж. Мас-медіа і демократія: Пер. с англ. – К.: К.І.С., 1999. – 134с.
45. Кому в Україні належать ЗМІ, або чому всі ЗМІ розхапані, як гарячі пиріжки // Свобода висловлювань в Україні. –2004.–№7.
46. Коновченко С.В. Общество - средства массовой информации – власть. Уч. пособие. – Ростов н/Д, 2001. – С. 36-40.
47. Конституція України. – К., 1996. – С. 12.
48. Короткий огляд ситуації в Українському медіа-полі // [http://www.aup.com.ua/upload/1134038407Astrid.pdf]
49. Костирєв А.Г. Вплив ЗМІ на демократизацію політичного життя України // Нова політика. – 2001. - №6. – С.26-29.
50. Коханець Л. Комітет захисту прав журналістів знову зводить “наклеп” // Голос України. – 2000. – 25 березня.
51. Кузнецова Л. Отложенный блокнот // Журналист. – 1986. – №6. – С. 50.
52. Лігачова Н. Агітація без інформації // День. – 2000. – 14 січня.
53. Лігостова О. Вони “копають” там, де “копати” заборонено // День. – 2001. – 10 грудня.
54. Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.
55. Маклаков А. Электронные “дадзыбао” по-украински // Власть и политика – 2002. - 15-21 ноября.
56. Мамонтова Е.В. Фактор преси у конституційному процесі в Україні: Дис.канд. політ. наук: 23.00.02. – Одесса, 2000. – 154с.
57. Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: “RELF-book”, 1994.-368 с.
58. Масова комунікація / А.З.Москаленко, Л.В.Губернський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 353 с.
59. Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного социологического исследования / под ред. Б. Грушина, Л. Оникова. – М., 1980.
60. Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции / под ред. Б. М. Фирсова. – Л., 1981.
61. Мица Ю., Симонян Б. Треба вміти захищатись // Президентський вісник. – 2002. – 28 лютого.
62. Морозов П. Чем пахнут газеты // Аргументы и факты. – 1998. - № 24.
63. Нарушители журналистской этики // Независимая газета. – 2000. – 23 ноября.
64. Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.
65. О’Коннор Т. Більшості газет США працюють представники від читачів – омбудсмени // День. – 2001. 23 лютого.
66. Перший рейтинг свободи слова // “Обрій”. – 2002. – 21-27 листопада. - №47 (105).
67. Політичний портрет України: Зб. наук. пр. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 1998. – Вип 19. – 82 с.
68. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2001 р. №1198 “Про вдосконалення порядку передплати періодичних друкованих видань” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 19 вересня.
69. Постригань Г.Ф. Маніпулювання як політична дія // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.– 2000. – № 29. – С. 107.
70. Почепцов Г. Йшов дощ і 15 кандидатів у Президенти // ПІК. – 1999. - № 24. – С. 4-7.
71. Проект Концепції реформування друкованих ЗМІ // [http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=56081&cat_id=33738]
72. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Криворучко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.
73. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Криворучко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 181 с.
74. Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – М.: РИП-холдинг, 2001. – 296 с.
75. Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М.: Высшая школа, 1988. – 279 с.
76. Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.В. Яковлев ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 16 с.
77. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А.Г. Костирєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 17 с.
78. Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Д.Р. Дуцик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.
79. Сааданбеков Ж. Авторитаризм или демократия. // Зеркало недели. – 2000. – 10 июня.
80. Саппак В. С. Телевидение и мы. – М., 1963.
81. Современная советская журналистика. – М.: МГУ, 1983. – 239 с.
82. Соснін О.В., Шиманський Л.Є. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами // Політологічний вісник - №10. – С.212-219.
83. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні // [http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727]
84. Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – 575 с.
85. Телевізійна політична реклама в оцінках населення // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19898]
86. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 669 с.
87. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Издательство АСТ, 1999. – 784 с.
88. Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологичний аналіз : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.І. Категоренко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 17 с.
89. У системі Держкомтелерадіо України функціонують 24 обласні державні телерадіокомпанії, державна телерадіокомпанія «Крим», а також регіональні телерадокомпанії в містах Київ і Севастополь [http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=33842&cat_id=33841]
90. Указ Президента України”Про розвиток національної складової мережі Інтернет” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 26 червня.
91. Україна політична напередодні та після виборів-2006: ймовірні результати виборчої кампанії та сценарії розвитку // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19964]
92. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. Кн. 3 / В.І.Шкляр, О.Г.Мукомола, Т.І.Петрів, І.Ю.Слісаренко. – К.: Либідь, 1998. – 180 с.
93. Українська преса: Хрестоматія / Ред. М.Ф. Нечиталюк. – Т.1. Преса Східної України 60-х рр. ХІХ століття. – Львів, 1999. – 520 с.
94. Укрпартінформ. – 2003. - №6 - С.3-4.
95. Уроки Аграновского / Отв. ред. И.Н. Голембиовский. – М.: Известия, 1986. – 315 с.
96. Фёдоров А. В. Проблемы медиавоспитания и развития аудитории в области медиакультуры // Прикладная психология. – 2002. - № 2.
97. Феофанова А. Свобода преси по-шведськи // День. 2000. – 24 листопада.
98. Фоменко В., Хоменко И. Всех не убьют // Зеркало недели. – 2002. – 29 марта.
99. Фромм Е. Бегство от свободы: Пер. с нем. – М.: Наука, 1988. – 56 с.
100. Фуко М. Археология знания. – К.: Ника-Центр, 1996. – 207 с.
101. Хорошилова Л.О. О журналистике переходного периода // Політологічний вісник. – 2001. - №9. – С.146-151.
102. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. - М.: Socio – Logos, 1997. – 335 с.
103. Шик Ф. Роль независимых ЗМІ в строительстве демократии. //Глобальные проблемы. -2003. -№2.
104. Шпорлюк Р. Імперія та нації. – Київ: Дух і Літера, 2000. – 354 с.
105. Щеткина Е. Неосознанная необходимость // Зеркало недели. – 2000. – 6 мая.
106. Энгельс Ф. Речь на судебном процессе “Neue Rheinische Zeitung” // К.Маркс и Ф.Энгельс о печати. – М.: Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1963. – С.83-89.
107. DeFleur M.L., Dennis E.E. Understanding Mass Communication. – Boston: Houghton Miffin Company, 1988. – 568.
108. Gorham J. Mass Media. – Guilford: Dushkin Publishing Group, 1997. – 243 p.
109. Hester Al, Reynbold L. Earl. Freedom: The mass media in Eastern and Central Europe. – The University of Georgia, At hens, Georgia, 1991. – P. 17-23.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Роль засобів масової інформації в процесі демократизації та розвитку політичної системи
  • Роль засобів масової інформації в демократизації
  • Конституційно-правовий статус засобів масової інформації
  • mass media і маніпуляція суспільної думкою
  • Складання плану, використання засобів масової інформації
  • Світовий ринок ЗМІ
  • Поняття політичної системи
  • Поняття політичної системи
  • Роль держави в політичній системи суспільства
  • Проблеми та перспективи висвітлення тероризму в засобах масової інформації
Cгенерировано за 0.024538 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...