Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Роль засобів масової інформації в процесі демократизації та розвитку політичної системи» (ID:20027)

| Размер: 155 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 7
1.1. Місце та основні функції ЗМІ в сучасному суспільстві 7
1.2. Взаємозв’язок ЗМІ та політичної системи 14
1.3. Вплив ЗМІ на розвиток демократії 28
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 44
2.1. Особливості становлення та розвитку політичної системи України 44
2.2. Особливості функціонування ЗМІ в процесі становлення демократії в Україні 53
2.3. ЗМІ України в структурі політичних та владних відносин 67
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗМІ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 83
3.1. Основні проблеми розвитку незалежних ЗМІ в Україні 83
3.2. Перспективи розвитку ЗМІ в контексті демократизації та розвитку політичної системи 91
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106
Додаток А. Електоральні настрої населення України напередодні парламентських виборів - 2006 114

Литература1. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України // Національна безпека і оборона. – 2001. – С. 3-38.
2. Андреева Г. М. Психология социального познания. – М., 1997.
3. Арон Р. Мнимый марксизм. – М.: Прогресс, 1993. – 384 с.
4. Багерстам Э. Свобода прессы в демократическом обществе. Настольная книга по этике прессы. – Тарту: Вяллингби, 1992. – 91 с.
5. Багиров Э. Г. Очерки истории телевидения. – М., 1978.
6. Бадрак В. Украинские СМИ потерпели поражение на выборах – так считают эксперты Европейского института средств массовой информации // Черниговский полдень. – 1998. – 16 апреля.
7. Бауэр Я. Законы о печати в Канаде // Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии. – М.: Права человека, 1995. – С. 72-73.
8. Бебик В.М., Сидоренко О.І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. – К.: Либідь, 1996. – 154 с.
9. Берлін І. Чотири есе про свободу. – К.: Основи, 1994. – 272 с.
10. Бжезінський З. Демократія перед лицем глобалізації // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 2000. - №19. – С. 42 – 54.
11. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991.
12. Богомолова Н. Н. Специфіка межличностного восприятия в массовой коммуникации // Межличностное восприятие в группе. – М., 1981.
13. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика: альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН, - М.: Институт экспериментальной социологии, 1999. – С. 193 – 227.
14. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 368 с.
15. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
16. Вебстер Девід. Створюючи вільні і незалежні засоби масової інформації // Серія доповідей про свободу / За ред. Вейна Хола: Пер. з англ. – Вена: ІКС Прес, 2001. – С.5.
17. Вейсберг М. П’ятнадцять гривень за аналітику // День. – 2002. – 4 грудня.
18. Веселовський С. Українські ЗМІ напередодні передвиборної кампанії-99: погляд крізь призму соціальних досліджень. // Література і політика. – 1999 - №2. – C.10-12.
19. Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский ежегодник. – М.: Наука, 1989. – С. 228.
20. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів: Центр гуманітарних досліджень, 2000 – 318 с.
21. Гармаш С. Кому мешал Игорь Александров? // Зеркало недели. – 2001. – 4-10 августа.
22. Гіденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. – 726 с.
23. Гриценко О. Світ, Європа і ми // Ї: незалежний культурологічний часопис. – 1998. - №13. – С. 20 – 28.
24. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. – К.: Інститут журналістики КНУ, 2000. – 82 c.
25. Делёз Ж. Фуко. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998. – 172 с.
26. Денисенко В. ЗМІ відчувають політичний “попит” // День – 2002. – 6 лютого.
27. День. – 2001. – 11 грудня.
28. Доповідь “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” підготовлена в рамках виконання Розпорядження Президента України від 19 липня 2005 року №1122/2005-рп “Про підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України”.
29. Дуцик Д. Слово свободи у кожного своє // Україна молода. – 2000. – 14 червня.
30. Електоральні настрої населення України // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19920]
31. Жданов И., Якименко Ю. Сумерки свободы слова (свобода слова и политическая цензура в Украине в експертних оценках украинских журналистов) // Зеркало недели. – 2002. – 7декабря.
32. Задорожнюк И. Что пишет украинская пресса о России, а российская об Украине (контент-анализ 8 газет за первый квартал 1997 г.) // Украина и Россия: общества и государства. – М.: Права человека, 1997. – С 361 – 380.
33. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” // Голос України. – 1992. – 8 грудня.
34. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” // Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К.: IREX ПроМедіа, 2000. – С.57-92.
35. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» вiд 08.12.2004 № 2222-IV.
36. Засурский И. Масс-медиа второй республики. – М.: МГУ, 1999. – 270 с.
37. Захаров Є. Свобода вибору // День. – 1998. - 13 червня.
38. Зернецька О.В. Глобальні трансформації систем масової комунікації: Дис. док. політ. наук: 23.00.02. – К., 2000. – 359 с.
39. Исправникова А. Н. Аудитория телевидения: исследования за рубежом // Аудитория. – 1997. – № 1.
40. Категоренко О.І. До проблем методології аналізу процессів політичноі модернізації// Наукові записки інституту політичніх і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2003. – Випуск № 24. – С.126-137.
41. Категоренко О.І. Модернізація політичноі системи як спосіб імплементаціі європейських цінностей// Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали науково-практичноі конференції за міжнародною участю. Київ, 29 травня 2003 р. – К.: Вид-во УАДУ, - 2003. – С.452 – 455.
42. Качанов Ю. Политическая топология: структурирование политической действительности. - М.: Ad Marginem, 1995. – 223 с.
43. Киричек П.Н. Публицистика и политология: Природа альянса. –Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1995. – 82 с.
44. Кін Дж. Мас-медіа і демократія: Пер. с англ. – К.: К.І.С., 1999. – 134с.
45. Кому в Україні належать ЗМІ, або чому всі ЗМІ розхапані, як гарячі пиріжки // Свобода висловлювань в Україні. –2004.–№7.
46. Коновченко С.В. Общество - средства массовой информации – власть. Уч. пособие. – Ростов н/Д, 2001. – С. 36-40.
47. Конституція України. – К., 1996. – С. 12.
48. Короткий огляд ситуації в Українському медіа-полі // [http://www.aup.com.ua/upload/1134038407Astrid.pdf]
49. Костирєв А.Г. Вплив ЗМІ на демократизацію політичного життя України // Нова політика. – 2001. - №6. – С.26-29.
50. Коханець Л. Комітет захисту прав журналістів знову зводить “наклеп” // Голос України. – 2000. – 25 березня.
51. Кузнецова Л. Отложенный блокнот // Журналист. – 1986. – №6. – С. 50.
52. Лігачова Н. Агітація без інформації // День. – 2000. – 14 січня.
53. Лігостова О. Вони “копають” там, де “копати” заборонено // День. – 2001. – 10 грудня.
54. Луман Н. Власть. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.
55. Маклаков А. Электронные “дадзыбао” по-украински // Власть и политика – 2002. - 15-21 ноября.
56. Мамонтова Е.В. Фактор преси у конституційному процесі в Україні: Дис.канд. політ. наук: 23.00.02. – Одесса, 2000. – 154с.
57. Маркузе Г. Одномерный человек. – М.: “RELF-book”, 1994.-368 с.
58. Масова комунікація / А.З.Москаленко, Л.В.Губернський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 353 с.
59. Массовая информация в советском промышленном городе. Опыт комплексного социологического исследования / под ред. Б. Грушина, Л. Оникова. – М., 1980.
60. Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции / под ред. Б. М. Фирсова. – Л., 1981.
61. Мица Ю., Симонян Б. Треба вміти захищатись // Президентський вісник. – 2002. – 28 лютого.
62. Морозов П. Чем пахнут газеты // Аргументы и факты. – 1998. - № 24.
63. Нарушители журналистской этики // Независимая газета. – 2000. – 23 ноября.
64. Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Наталії Костенко і Валерія Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.
65. О’Коннор Т. Більшості газет США працюють представники від читачів – омбудсмени // День. – 2001. 23 лютого.
66. Перший рейтинг свободи слова // “Обрій”. – 2002. – 21-27 листопада. - №47 (105).
67. Політичний портрет України: Зб. наук. пр. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 1998. – Вип 19. – 82 с.
68. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2001 р. №1198 “Про вдосконалення порядку передплати періодичних друкованих видань” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 19 вересня.
69. Постригань Г.Ф. Маніпулювання як політична дія // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.– 2000. – № 29. – С. 107.
70. Почепцов Г. Йшов дощ і 15 кандидатів у Президенти // ПІК. – 1999. - № 24. – С. 4-7.
71. Проект Концепції реформування друкованих ЗМІ // [http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=56081&cat_id=33738]
72. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Криворучко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.
73. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні : Дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Криворучко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 181 с.
74. Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. – М.: РИП-холдинг, 2001. – 296 с.
75. Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М.: Высшая школа, 1988. – 279 с.
76. Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.В. Яковлев ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2003. — 16 с.
77. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / А.Г. Костирєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 17 с.
78. Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Д.Р. Дуцик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.
79. Сааданбеков Ж. Авторитаризм или демократия. // Зеркало недели. – 2000. – 10 июня.
80. Саппак В. С. Телевидение и мы. – М., 1963.
81. Современная советская журналистика. – М.: МГУ, 1983. – 239 с.
82. Соснін О.В., Шиманський Л.Є. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами // Політологічний вісник - №10. – С.212-219.
83. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні // [http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727]
84. Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – 575 с.
85. Телевізійна політична реклама в оцінках населення // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19898]
86. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 669 с.
87. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Издательство АСТ, 1999. – 784 с.
88. Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологичний аналіз : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.І. Категоренко ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 17 с.
89. У системі Держкомтелерадіо України функціонують 24 обласні державні телерадіокомпанії, державна телерадіокомпанія «Крим», а також регіональні телерадокомпанії в містах Київ і Севастополь [http://comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=33842&cat_id=33841]
90. Указ Президента України”Про розвиток національної складової мережі Інтернет” // Урядовий кур’єр. – 2000. – 26 червня.
91. Україна політична напередодні та після виборів-2006: ймовірні результати виборчої кампанії та сценарії розвитку // [http://uv.ukranews.com/r6/rating/article.html?id=19964]
92. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. Кн. 3 / В.І.Шкляр, О.Г.Мукомола, Т.І.Петрів, І.Ю.Слісаренко. – К.: Либідь, 1998. – 180 с.
93. Українська преса: Хрестоматія / Ред. М.Ф. Нечиталюк. – Т.1. Преса Східної України 60-х рр. ХІХ століття. – Львів, 1999. – 520 с.
94. Укрпартінформ. – 2003. - №6 - С.3-4.
95. Уроки Аграновского / Отв. ред. И.Н. Голембиовский. – М.: Известия, 1986. – 315 с.
96. Фёдоров А. В. Проблемы медиавоспитания и развития аудитории в области медиакультуры // Прикладная психология. – 2002. - № 2.
97. Феофанова А. Свобода преси по-шведськи // День. 2000. – 24 листопада.
98. Фоменко В., Хоменко И. Всех не убьют // Зеркало недели. – 2002. – 29 марта.
99. Фромм Е. Бегство от свободы: Пер. с нем. – М.: Наука, 1988. – 56 с.
100. Фуко М. Археология знания. – К.: Ника-Центр, 1996. – 207 с.
101. Хорошилова Л.О. О журналистике переходного периода // Політологічний вісник. – 2001. - №9. – С.146-151.
102. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. - М.: Socio – Logos, 1997. – 335 с.
103. Шик Ф. Роль независимых ЗМІ в строительстве демократии. //Глобальные проблемы. -2003. -№2.
104. Шпорлюк Р. Імперія та нації. – Київ: Дух і Літера, 2000. – 354 с.
105. Щеткина Е. Неосознанная необходимость // Зеркало недели. – 2000. – 6 мая.
106. Энгельс Ф. Речь на судебном процессе “Neue Rheinische Zeitung” // К.Маркс и Ф.Энгельс о печати. – М.: Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1963. – С.83-89.
107. DeFleur M.L., Dennis E.E. Understanding Mass Communication. – Boston: Houghton Miffin Company, 1988. – 568.
108. Gorham J. Mass Media. – Guilford: Dushkin Publishing Group, 1997. – 243 p.
109. Hester Al, Reynbold L. Earl. Freedom: The mass media in Eastern and Central Europe. – The University of Georgia, At hens, Georgia, 1991. – P. 17-23.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Роль засобів масової інформації в процесі демократизації та розвитку політичної системи
  • Роль засобів масової інформації в демократизації
  • Конституційно-правовий статус засобів масової інформації
  • mass media і маніпуляція суспільної думкою
  • Складання плану, використання засобів масової інформації
  • Світовий ринок ЗМІ
  • Поняття політичної системи
  • Поняття політичної системи
  • Роль держави в політичній системи суспільства
  • Проблеми та перспективи висвітлення тероризму в засобах масової інформації
Cгенерировано за 0.079454 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів