Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній (+ реферат + рецензія)» (ID:19997)

| Размер: 417 кб. | Объем: 120 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 4
I. Теоретико-методичні основи аналізу платоспроможності страхових компаній 7
1.1. Поняття та сутність платоспроможності страхових компаній 7
1.2. Нормативно-правове регулювання платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній 16
1.3. Методи аналізу платоспроможності страхових компаній 28
II. Аналіз платоспроможності страхової компанії 38
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика страхової компанії 38
2.2. Дослідження обсягу та структури активів страхової компанії 41
2.3. Аналіз платоспроможності страхової компанії 52
III. Обґрунтування напрямків забезпечення платоспроможності страхових компаній 61
3.1. Вдосконалення методики аналізу платоспроможності страхової компанії 61
3.2. Апробація розробленої методики аналізу платоспроможності 67
3.3. Напрямки підвищення платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній 73
ВИСНОВКИ 93
ЛІТЕРАТУРА 100
ДОДАТКИ 108
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
5. Закон України «Про страхування» 7 березня 1996 року N 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1996. –№ 18. –ст. 78.
6. Директива 2002/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про внесення змін і доповнень до Директиви Ради 73/239/ЄЕС щодо вимог до запасу платоспроможності для підприємств, що здійснюють страхування, інше аніж страхування життя" від 5 березня 2002 року.
7. Директива 2002/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Що вносить зміни і доповнення до Директиви Ради 79/267/ЄЕС щодо вимог до запасу платоспроможності для підприємств, що займаються страхуванням життя" від 5 березня 2002 року.
8. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Коновалова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 164 с. — укp.
9. Багацька К.В. Державний контроль за платоспроможністю підприємств // Праці четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч.2. – Донецьк: ДоНУ, 2003. - С.86-87.
10. Багацька К.В. Проблемні питання визначення санаційної спроможності підприємств // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. - №1. – С. 56-62.
11. Базилевич В., Базилевич К. Страхова справа. – К.: “Знання”, 1997. – 215с.
12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том 1. К.:Эльга, Ника-Центр, 2004 г. - 624 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720с.
15. Вакуленко Є.В., Островська О.А. Вплив банківських кредитів на фінансовий стан підприємств// Фінанси України.- 2000.- №9.- С. 40-42.
16. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 345с.
17. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. –Львів: «Новий Світ-2000», 2005. –480 с.
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Дебет-Кредит. – 2000. –№34.
21. Інформаційні матеріали офіційного серверу Верховної ради України [http://www.rada.gov.ua/].
22. Інформаційні матеріали офіційного серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua/].
23. Інформаційні матеріали офіційного серверу Державної комісії з регулювання фінансових ринків [http://www.dfp.gov.ua/].
24. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2005 року [http://www.dfp.gov.ua/files/12m2005.pdf]
25. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2002 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/Fin_markets_2002.pdf]
26. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2003 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/Fin_markets_2003.pdf]
27. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2004 рік. [http://www.dfp.gov.ua/files/2004.pdf]
28. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2006 року [http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/insur9m2006.pdf]
29. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2006 року [http://www.dfp.gov.ua/files/Grafik_2kv2006.pdf]
30. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Издательство: Финансы и статистика, 2006 г. -768 с.
31. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 336с.
32. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
33. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений // Финансовый менеджмент. –2001. –№2
34. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 365 с.
35. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
36. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 М.М. Перешибкін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 18 с. — укp.
37. Методи оцінювання і планування економічних показників діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.Б. Олексів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.
38. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.С. Приходько; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.
39. Науково-методичні засади державного регулювання відновлення платоспроможності (банкрутства) підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / К.А. Мараховська; НДЕІ М-ва економіки України. — К., 2005. — 19 с. — укp.
40. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Глущук; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
41. Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.А. Познаховський; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 202 с.
42. Островська О.А. Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Випуск 67.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - С. 56-61.
43. Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств будівельних матеріалів : суть та необхідність розробки // Ринок цінних паперів. - 2003.- № 9-10. - С.37-44.
44. Островська О.А. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства // Экономика Крыма.- 2003.- № 8. - С.55-60.
45. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2.-С.28-35.
46. Островська О.А. Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті // Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб.-Вип.4(11) /Голов.ред. О.П.Степанов.-К.:КНЕУ,2002.-С.182-187.
47. Оцінка і прогнозування неплатоспроможності підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 Ю.С. Копчак; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2005. — 17 с. — укp.
48. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.
49. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Дис.. канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 168 с. — укp.
50. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 18 с.: рис. — укp.
51. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки: Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.Б. Кузенко; Європ. ун-т фінансів, інформац. систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 171 с.: рис. — укp.
52. Познаховський В.А. Аналіз і управління грошовими засобами в господарських товариствах // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. - №21. - С. 73-80.
53. Ринок страхування в Україні. К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2004. –38 с.
54. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. –238 с.
55. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
56. Стан страхового ринку України: проблеми та питання. Презентація з виступу Голови Держфінпослуг В.Суслова на слуханнях парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності "Про стан та перспективи розвитку страхового ринку України". [http://www.dfp.gov.ua/files/Presentation_Suslov_11.06.04.ppt]
57. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.Ю. Гусєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 20 с.: рис. — укp.
58. Страхове законодавство в Європейському союзі // Стаття з серверу ForINSURER.com - [http://forinsurer.com/public/05/03/02/1731]
59. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
60. Супрун А.А. Нові напрямки в інвестуванні коштів страхових компаній // “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період”. Збірник наукових праць другої Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький інститут бізнесу, м. Хмельницький), 2004, - с.202.
61. Супрун А.А. Проблеми управління активами в страхових компаніях України // Фондовий ринок. – 2002. - № 34. – с.26.
62. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. – 3-те видання, перероблене. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2004. – 344ст.
63. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
64. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. посіб.– К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2004. –584 с.
65. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
66. Управління активами страхових компаній: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Супрун; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.
67. Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі поліграфії України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / А.М. Карбовник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.
68. Управління фінансовими потоками підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Майборода; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2006. — 19 с.: рис. — укp.
69. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. —316 с.
70. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.-360с.
71. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. - К.: КНЕУ, 2003.-С.98-128.
72. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с. Електронна версія підручника – [http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/38.html].
73. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Бурденко; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2002. — 19 с. — укp.
74. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
75. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 2002, - 301 с.
76. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. –496 с.
77. Фінансовий механізм санації підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Багацька; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.
78. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Л.І. Безгінова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2004. — 18 с. — укp.
79. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
80. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
81. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. – 736 с.
82. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
83. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово- економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
84. Шелехов К.В. Страхование: Учебное пособие.― К.: МАУП, 1998. ― 424 с. Електронна версія підручника – [http://www.library.if.ua/book/114/2918.html]
85. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
86. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
87. Электронный финансовый словарь. Финансовая устойчивость - http://www.dis.ru/slovar/economic/1298.html.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Напрями удосконалення методів аналізу платоспроможності страхових компаній
  • СТРАХОВІ КОМПАНІЇ І РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
  • Теоретичні основи організації фінансової діяльності страхової компанії
  • Теоретичні основи організації фінансової діяльності страхової компанії
  • Сутність та організація фінансів страхових організацій
  • Сутність та організація фінансів страхових організацій
  • Основи організації фінансової діяльності страхової компанії
  • Страхування
  • Організаційна структура страхового ринку
  • Економічна необхідність та сутність страхового ринку
Cгенерировано за 0.079741 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів