Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік, аналіз і аудит процесу реалізації на підприємстві» (ID:19986)

| Размер: 1296 кб. | Объем: 143 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 2
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації і методики обліку, аналізу і аудиту процесу реалізації на підприємстві. 5
1.1 Економічна сутність процесу реалізації на підприємстві. 5
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази і спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту процесу реалізації на підприємстві в умовах ринкової економіки. 18
1.3 Методологічні підходи щодо обліку і аудиту процесу реалізації на підприємстві в умовах трансформаційних перетворень у економіці. 31
1.4 Організаційно – економічна характеристика приватного підприємства “...”. 41
Розділ 2. Методичні та практичні аспекти обліку процесу реалізації на підприємстві. 47
2.1 Документування операцій по фінансовому обліку процесу реалізації на підприємстві. 47
2.2 Фінансовий, податковий, управлінський облік процесу реалізації на підприємстві. 65
2.3 Шляхи удосконалення організації та методики обліку процесу реалізації на підприємстві із застосуванням комп’ютерних технологій 90
Розділ 3. Організація і методика економічного аналізу та аудиту процесу реалізації на підприємстві ПП “...”. 94
3.1 Організаційно – інформаційна модель аналізу процесу реалізації на підприємстві. 94
3.2 Організація та методика загального та факторного аналізу процесу реалізації на підприємстві. 98
3.3 Організація та методика проведення аудиту процесу реалізації на підприємстві. 109
3.4 Шляхи удосконалення організації та методики економічного аналізу та аудиту процесу реалізації на підприємстві із застосуванням комп’ютерних технологій. 117
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 126
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 131
ДОДАТОК А. Основні звітні показники ПП „...” за 2002-2004 рр. 139
ДОДАТОК Б. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ПП „...” 142
ДОДАТОК В. Модель факторної системи обсягу реалізації продукції 143

Литература1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями.
6. Закон України "Про застосування реєстрів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.06.2000р. №1776-111.
7. Закон України "Про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності" від 01.06.2000 р. №1775-III. З наступними змінами і доповненнями.
8. Закон України "Про патентування окремих видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. №98/96-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
9. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР.
10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями.
11. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року N 1023-XII.
12. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.06.98 р. № 727/98.
13. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями), №218.
14. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами та доповненнями.
15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями.
16. Інструкція про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.96 р. №389.
17. Лист МВЕСіТ України від 17.03.98 р. №15-03/29-192 "Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення".
18. Лист Мінекономіки і з питань європейської інтеграції України від 25.02.02 р. №56-38/87.
19. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
20. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р.№ 422.
21. Наказ Міністерства фінансів України «Про втрату чинності деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку» від 09.07.2003 р. № 440.
22. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами» від 25.06.2003 р. № 422.
23. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку» від 19.04.2001 р. № 186.
24. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
25. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39, зі змінами та доповненнями.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і змінну фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137, зі змінами та доповненнями.
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20 жовтня 1999 р.
35. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
36. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998 p., №469.
37. Порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 08.02.95 р. №108.
38. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 p., №166 (з наступними змінами і доповненнями).
39. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
40. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.
41. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит. -2002. -№№36,39,42,44,48.
42. Бакун Ю. Школа бухгалтера. Основи організації роздрібної торгівлі // Дебет-Кредит.-2003. -№№ 05,10.
43. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
44. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 576 с.
45. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В.Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
46. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
47. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.
48. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.
49. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.
50. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2000.-504 с.
51. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
52. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
53. Гринавцева Е.В. Организация учета и внутреннего аудита реализации продукции и финансового результата в малых металлопрокатных предприятиях. // Матеріалах VІІ Міжнародної науково – практичної конференції „Наука і освіта 2004”. Том 65. Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 59–61.
54. Гринавцева Е.В. Особенности применения и методика проведения внутреннего аудита реализации готовой продукции и определения финансового результата в малых предприятиях. // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина І. – Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С.113–119
55. Гринавцева О.В. Побудова обліку відвантаження та реалізації готової продукції на металопрокатних підприємствах малого бізнесу // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. – №2(10)03. – Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2003. – С.102–106.
56. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва.//Дебет-Кредит. -2000. -№50, 52
57. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001 р.
58. Єремян О.М. Деякі аспекти методології обліку доходів // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. - Вип. 5. - Кіровоград: КДТУ, 2004. - С.124-132.
59. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
60. Кельдер Т.Л. Системи обробки економічної інформації. Запоріжжя: Видання ЗДУ, 2001 рік
61. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: Навчальний посібник/ Г.Кім, В.В.Сопко, С.Г.Кім.– К.: ЦНЛ, 2004.– 440с.
62. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
63. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
64. Лаврєнов В. Автоматизації бухобліку: Excel. Урок 27. Облік запасів на складі. Оцінка вибуття з допомогою EXCEL.// Дебет-Кредит №14'2002
65. Лаврєнов В. Автоматизації бухобліку: Excel. Урок 28. Облік запасів на складі. Оцінка вибуття з допомогою EXCEL.// Дебет-Кредит №16'2002
66. Лаврєнов В. Автоматизації бухобліку: Excel. Урок 29. Аналіз товарно-матеріального запасу з допомогою EXCEL.// Дебет-Кредит №19'2002.
67. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний пособник для студентов спец. 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М.Шигун. –Житомир: ЖДТУ, 2004. –352 с.
68. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. –Х.:Фактор, 2004. –328 с.
69. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Гринавцева ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 19 с.
70. Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.А. Янок; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 22 с.
71. Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.О. Тарасова; Харк. держ. акад. технології та організації харчування. — Х., 2001. — 18 с.: рис. — укp.
72. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.М. Єремян ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 17 с. — укp.
73. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
74. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
75. Пархоменко В.М. Баранцев П,П. Реформування бухобліку в Україні. – Луганськ: „Промдрук”, 2000.
76. Річний звіт ПП "АЛІЮР" за 2002 рік.
77. Річний звіт ПП "АЛІЮР" за 2003 рік.
78. Річний звіт ПП "АЛІЮР" за 2004 рік.
79. Система програм «1С:ПIДПРИЄМСТВО» 1С:ТОРГОВЛЯ І СКЛАД 7.5 - http://www.disk.lviv.ua/products/v75t.html
80. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
81. Спицин М.В. Товародвижение и товарные запасы // http://www.retail.ru/biblio/warehouse04.htm
82. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
83. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч.для студ.вищ.навч. закл. екон. спец. - 5-те вид.,допов. й переробл.-К.:А.С.К.,2000.-784 с.
84. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
85. Ткаченко О. Торгівля товарами в розстрочку // Дебет-Кредит. –2004. –№38.
86. Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.В. Сєкіріна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с. — укp.
87. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
88. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
89. Формирование цены. Опубликовано в Бухгалтерии N29/1 от 16 ИЮЛЯ 2001 года.
90. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
91. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2003.
92. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • Облік, аналіз і аудит процесу реалізації на підприємстві
  • Звіт з практики
  • Звіт з практики
  • Облік і аудит запасів
  • Облік і аудит запасів
  • Облік контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції (наукова стаття)
  • Бухгалтерський облік
  • ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
  • Облік, аналіз та аудит виробничих запасів
Cгенерировано за 0.033677 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів