Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні» (ID:19944)

| Размер: 220 кб. | Объем: 134 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Частина 1: Теоретико-методологічні основи аналізу форм забезпечення банківських кредитів 6
1.1 Сутність, ознаки і форми забезпечення банківських кредитів 6
1.2 Особливості еволюції форм забезпечення кредитів в Україні 21
Частина 2: Аналіз форм забезпечення банківських кредитів в Україні(на прикладі банку ...) 29
2.1 Характеристика об`єкту дослідження 29
2.1.1. Еволюція показників капіталу банку 41
2.1.2. Еволюція показників прибутковості банку 43
2.1.3. Еволюція кредитного портфеля банку 47
2.2 Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в банку ... 52
2.2.1. Корпоративні кредити 52
2.2.2. Споживче кредитування 65
Частина 3: Проблеми та перспективи розвитку форм забезпечення банківських кредитів в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду 70
Висновки 100
Список використаної літератури 106
ДОДАТКИ 113

Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ. З наступними змінами та доповненнями.
5. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999№ 679-XIV. З наступними змінами та доповненнями.
6. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47. З наступними змінами і доповненнями.
7. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року № 2343-XII. З наступними змінами і доповненнями.
8. Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 року N 697-XII. З наступними змінами і доповненнями.
9. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV. З наступними змінами і доповненнями.
10. Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001 року N 2908-III. З наступними змінами і доповненнями.
11. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року N 3425-XII. В редакції Закону N 1255-IV від 18.11.2003 // ВВР. -2004. -№11. С.140. З наступними змінами і доповненнями.
12. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР. З наступними змінами і доповненнями.
13. Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII. З наступними змінами і доповненнями.
14. Закон України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрації обтяжень” від 18. 11. 2003 року №1255–IV.З наступними змінами і доповненнями.
15. Закон України „Про іпотеку” від 05. 06. 2003 року № 898–IV. З наступними змінами та доповненнями.
16. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г., часть 1 /Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – с. 3301.
17. Банківські операції : Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін. За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
18. Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник / Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ". – М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2003. – 960 с.
19. Белов В.А. Денежные обязательства. – М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2001. – 236 с.
20. Бондаренко А. Залог успеха // Юридическая практика. –2001. –19 сентября.
21. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: «Статут», 2002. – 848 с.
22. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: «Статут», 2002. – 511 с.
23. Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. М.: Статут, 2005. – 221 с.
24. Вишневский А.А. Банковское право. Краткий курс лекций. М.: «Статут», 2002. – 271 c.
25. Внукова Н.М. Банківські операції: розрахункове та кредитне обслуговування підприємств: Навчальний посібник. – Харків: ВАТ “Модель Всесвіту”, 2002. – 512 с.: іл.
26. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
27. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханова. М.: БЕК, 2002. – 704 с.
28. Григоровська Л. Особливості англо-американського законодавства про вексель. // Підприємництво, господарство, право. –2001. –№8. –с.19-20.
29. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. – М.: "Зерцало”, 2003. – 496 с.
30. Грось Л. Залог – вопросы гражданского права и гражданского процесса. // Хозяйство и право. –1996. –№4. –с.75-79.
31. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. За заг. ред. М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
32. Губанов А.С. Проблемы применения института залога векселя // Право и экономика. –1997. –№13-14. –с.20-24.
33. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 464 с.: ил.
34. Економічний механізм страхування ризиків іпотечного кредитування інвестицій в житлове будівництво: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.03/ І.А. Романютін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2005. — 20 с.: рис.
35. Загорулько О. Заклад, як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань. // Автореф. дис… канд. юрид. наук. –Харків. –1997. –18 с.
36. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов'язань: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.В. Андріанов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp.
37. Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03/ Д.О. Мальцев; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 20 с. — укp.
38. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. // Мала енциклопедія нотаріуса. –2002. –№1. –с.12-29.
39. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975. - С. 59-69.
40. Калмыков Ю.Х. О значении общих положений гражданского законодательства // Калмыков Ю.Х. Избранное. Труды. Статьи. Выступления. - М., 1998. - С. 263.
41. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми. // –Право України. –2001. –№10. –с.77-80.
42. Кот М. Замість картоплі посадили ... директора? // Урядовий кур’єр. –2000. –14 квітня.
43. Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –К., 2002. –20 с.
44. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. – М.: "Международные отношения", 2001. – 476 с.
45. Кузнєцова Н.Принципи сучасного зобов'язального права України // Українське комерційне право. -2003. - №4. -С.9-17.
46. Кулагин М.И.Избранные труды. М.: «Статут» (в серии «Классика российской цивилистики»), 1997, – 330 с.
47. Латынцев А.В. Обеспечение выполнения договорных обязательств. – М.: Лекс-книга, 2002. – 284 с.
48. Лугинина Ю.С. Основные положения Конвенции 1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам и Межамериканской конвенции 1994 г. о праве, применимом к международным договорам (сравнительный анализ). // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 5 / Под ред. В.В. Витрянского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: «Статут», 2002. – С. 390 – 421.
49. Луць В. Проблеми договірного регулювання майнових відносин за новим Цивільним та Господарським кодексами України // Українське комерційне право. -2003. - №4. -С.21-35.
50. Матеріали Робочої групи VI (Забезпечувальні інтереси) Комісії ООН з права міжнародної торгівлі. Документ: А/СN.9/WG. VI/WP.9/Add.1 від 28 травня 2003р. – Інтернет: http://www.uncitral.org/english/workinggroups/wg_6/wg6-sec-index-e.htm
51. Матеріали Робочої групи VI (Забезпечувальні інтереси) Комісії ООНз права міжнародної торгівлі. Документ: А/СN.9/WG. VI/WP.13 від 10 січня 2003р. – Інтернет: http://www.uncitral.org/english/workinggroups/wg_6/wg6-sec-index-e.htm
52. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 272 с.
53. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: „Статут”, 2000. – 831 с.
54. Нижний С. Застава майнових авторських прав. // Юридичний вісник України. –2003. –№32. –с.14.
55. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. - С. 5-21.
56. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Под ред. В.Залесского. –М.: Норма, 2000. –648 с.
57. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. Автореф. ... канд. юрид. наук. –К., 2002. –20 с.
58. Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства. М.: Волтерс Клувер, 2006. – 160 с.
59. Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. – М.: Статут, 2000. – 266 с.
60. Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: “Статут”, 2001. – 354 с.
61. Поляничко А. Правове значення індосаменту в процесі передачі прав на іменні цінні папери. // Право України. –2001. –№6. –с.55.
62. Помсков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства. // Право України. –2001. –№7. –с.39-43.
63. Поняття та види зобов’язань. // Матеріали Науково-правничого правового порталу «Правниче бюро»- http://www.pravburo.if.ua/lawnews.php?art=52&isection=22
64. Право інтелектуальної власності. За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. –К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2002. –624 с.
65. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів / М.В. Тітенкова // Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Екон. науки. — 2005. — 8, N 1-2. — С. 33-35. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.
66. Пучковская И.И. Ипотека: залог недвижимости. –Харьков: Консум, 1997. –132 с.
67. Регулювання кредитних ризиків банків: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Л.Я. Слобода; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 22 с. — укp.
68. Реформа цивільного права України // Українське право.- 1996.- №2. - С. 32.
69. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. Львов: Вища школа, 1985. –180 с.
70. Семенов Г. Розвиток іпотеки в Україні // Вісник Центру комерційного права. –2001. –№3. –с.6-9.
71. Справа №04-1/15 від 12.06.2001 р. Архів Вищого Арбітражного суду України за 2001 рік.
72. Справа №1/142-9/76 від 28.05.2001 р. Архів Господарського суду Львівської оласті.
73. Справа №1/612-18/371 від 4.12.2001 р. Архів господарського суду Львівської області за 2001 рік.
74. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Г.Ю. Шемшученко; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
75. Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996 – 527 с.
76. Холл Д. Забезпечення кредитних зобов’язань нерухомим майном та їх задоволення // Вісник Центру комерційного права. –2001. –№1. –с.4-6.
77. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: у двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: „Ін Юре”, 2003 – 408 с.
78. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. К.: Істина. – 928 с.
79. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03/ М.М. Дякович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
80. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 183 с.
81. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданського права. – Тула: Автограф, 2001. – 720 с.
82. Charles W Mooney Jun. Extraterritorial Impact of Choice of Law Rules for Non-United States Debtor under Revised Uniform Commercial Code Article 9 and a New Proposal for International Harmonization. // Cross Border Security and Insolvency / ed. Michel Bridge and Robert Stevence. Oxford, New York: Oxford University Press. 2001 – p. 187 – 204.
83. E.P. Ellinger, E. Lomnicka, R.J.A. Hooley. Modern Banking Law. Oxford university press, USA. – 2005 – p. 974.
84. Marinka Schillings. France. // Bank Security and Other Credit Enhacement Methods: A Practical Guide On Security Devices Available To Banks in Thirty Countries Around the World. The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1995 – р. 145 – 153.
85. R.M. Goode. Commercial Law. – Second Edition. – LONDON. – 1995. – 1264 p.
86. Walter Herhard. Mobiliarsachenrecht. 5. Auflage, München: Beck, 2000. –S.182.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Види банківських послуг і їх розвиток в Україні
  • Забезпечення банківських позичок
  • Банковское кредитование.
  • Банківське кредитування.
  • Аудит банковских кредитов
  • Застава як засіб забезпечення банківських кредитів.
  • Застава як засіб забезпечення банківських кредитів.
  • Динаміка та перспективи розвитку різних видів кредитів
  • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання + рецензія + роздатковий матеріал
  • Залучення кредитів та забезпечення їх повернення суб'єктами господарювання
Cгенерировано за 5.028380 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів