Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах» (ID:19934)

| Размер: 352 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування фондового ринку 7
1.1. Сутність фондового ринку та його роль в економіці 7
1.2. Суб'єкти фондового ринку та їх взаємовідносини 23
1.3. Становлення та розвиток фондового ринку України, його нормативне та організаційно-економічне забезпечення 31
РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах 39
2.1. Оцінка сучасного стану фондового ринку України 39
2.2. Аналіз інфраструктурного забезпечення фондового ринку в Україні 61
2.3. Оцінка біржового сегменту фондового ринку України 76
РОЗДІЛ 3. Оптимізація фондового ринку та посилення його ролі в стабілізації економіки України 88
3.1. Роль державного регулювання фондового ринку в період розбудови ринкових відносин (державна стратегія розвитку фондового ринку) 88
3.2. Основні напрямки активізації фондового ринку України 97
ВИСНОВКИ 114
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120
ДОДАТКИ 126
Литература1. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 /С.І. Кудин С.І. Кудин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
2. Білорус О. Світ і людина у ХХІ столітті // Урядовий кур’єр. – 2000. – №245-246 (26 грудня).– С. 8.
3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. – 682 с.
4. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). - К.: Педагогіка, 1997. – 43 с.
5. Бюлетень “Круглий стіл”. –2006.–№1-2.
6. Бюлетень Національного банку України. - 2002.- №2. - С.9-11.
7. Бюлетень Національного банку України. - 2006.- №2. - С.22-43.
8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000. - 416 с.
9. Владиславлев Д. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. - М.: Экзамен, 2001. – 256с.
10. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання // Вісник НБУ. – 1997. – №9. – С.10-18.
11. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
12. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
13. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3 – С. 20-23.
14. Доронин И., Загашвили В., Приписнов В. Мировая хозяйственная конъюнктура в 2000 – начале 2001 гг. // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №8. – С. 3-13.
15. Дробозина В.И. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 356 с.
16. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
17. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 478 с.
18. Закон Украины “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 №2299-ІІІ.
19. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII, ст. 47.
20. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 №710/97-ВР.
21. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-ІІІ.
22. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
23. Классики кейнсианства: В 2-х т. Т.II. Экономические циклы и национальный доход. Ч. III – IV/ Э.Хансен. Сост.: А.Г.Худокормов. – М.:ОАО “Издательство “Экономика”, 1997. – 431 с.
24. Колесник В.В. Акционарный рынок в Украине/ Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого АН Украины. (В 4 томах) Т.3. – К., 1993. – 72 с.
25. Колтынюк Б. Ценные бумаги. Учебник. - С.-П.: Изд-во Михайлова В., 2000. – 304с.
26. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навч. пос. – К.: 1998. – 304 с.
27. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 526 с.
28. Лисенков Ю.М, Фетюхина Н.В. Ринок цінних паперів: основні поняття і терміни. – К.: Київський інститут банкірів банку «Україна», 1996. – 104с.
29. Лифман Р. Фондовый капитализм. Общества для участия и финансирования. – М.:Госиздат, 1930. – 424 с.
30. Любкіна О.В. Використання депозитарних розписок як інструменту фінансування вітчизняних компаній // Збірка наукових праць професорсько-викладацького складу "Теорії мікро- і макроекономіка". – 2000. – вип. 6. – С.149 – 153
31. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
32. Любкіна О.В. Модифікація і конструювання цінних паперів як засіб обмеження фінансових ризиків // Вісник Академії праці і соціальних відносин. – 1998. - №1. – С.45 – 48.
33. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
34. Любкіна О.В. Проблеми оцінки інвестиційних об’єктів // Матеріали україно-російської науково-практичної конференції "Реґіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій" - К.: Манускрипт, 1995. - С. 143-146.
35. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
36. Марцин В.С. Роль заощаджень населення у трансформації економіки // Фінанси України. - 2002. - №4. - С.85-91.
37. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 304 с.
38. Матеріали серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua]
39. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
40. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 156с.
41. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Профессиональный курс в Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации.-М.:Перспектива,1995. – 509 с.
42. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис... док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
43. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підруч. для економ. спец. вищ. заклад. освіти / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 205 с.
44. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Урядовий кур’єр. –2000. –№140. –С.5
45. Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондова біржа в контексті ринкових перетворень. – К.: УФБ, 1999. – 153 с.
46. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
47. Петруня Ю.Е. Фондовый рынок Украины: участники и мотивы их поведения // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998 - №4. - С. 34-38.
48. Петруня Ю.Є. Проблеми корпоративного управління в економіці України // Академічний огляд. - 1998. - №1. - С. 53-59.
49. Петруня Ю.Є., Осецький В.Л. Проблеми забезпечення прав інвесторів та світовий досвід їх вирішення // Збірник праць вчених. Вип. 21. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1999. - С. 5-9.30.
50. Петруня Ю.Є. Вибір інституту спільного інвестування непрофесійним інвестором // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. - К., 1999. – С. 19-24.
51. Річний звіт ДКЦПФР за 2003 рік.
52. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
53. Річний звіт ПФТС за 1999 рік.
54. Річний звіт ПФТС за 2000 рік.
55. Річний звіт ПФТС за 2001 рік.
56. Річний звіт ПФТС за 2002 рік.
57. Річний звіт ПФТС за 2003 рік.
58. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
59. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. –К.:Центр навчальної, 2006. –312 с.
60. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч.посібник. К.: КНЕУ, 2000. – 240с.
61. Рот А., Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. Основи государственного регулирования финансового рынка. – М.: ЗАО “Юридический дом “Юстицинформ”, 2002. – 512 с.
62. Савлук М.И. Деньги и кредит. Навч.-метод. пособ. – К., 1999. – 76 с.
63. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
64. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
65. Трахтенберг И.А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. (Очерк. теории). – М.,1954. – 200 с.
66. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая контрактация»/ Научное редактирование и всуп. стат. В.С.Катькало; пер. с англ. Ю.Е.Благова, В.С.Катькало, Д.С.Славнова – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. – 702 с.
67. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
68. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535с.
69. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. - К.: Нора-Принт, 2000. – 376с.
70. Эклунд К. Эффективная экономика – Шведская модель. – М.: Экономика, 1991. – 349 с.
71. Baxter J. International Banking Finance. Carlswell. Toronto, 1989.
72. Black F. , Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. – 1973. - 31 (May – June). - P. 673 - 659.
73. Brigham E.F. An Analysis of Convertible Debentures // Journal of Finance – 1966. – March. - P. 35 - 54.
74. Crozer and Wall. The Eurodollar market. Loans and bonds. / International Financial Law., 2 d ed. – Euromoney Publications, 1983. – P. 65.
75. Fisher J. Eurobonds. – Euromoney Publication, 1988. – P. 5.
76. Gordon M.J. The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation. - Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc., 1962. – 456 p.
77. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
78. Lindbeck A., Snower D. Wage Setting, Unepoymrnt and Insider - Outsider Relations // American Economic Review. - 1986. – Vol. 76. – P. 235-239.
79. Modigliani F., Miller M. Corporate Income Tax and the Cost of Capital: A Correction // American Economic Review. – 1963. – Vol. 63. - P. 53 - 66.
80. Stone B.K. Warrant Financing // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 1976. – March. - P. 143 - 153.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Стан та перспективи розвитку Фондового ринку в Україні
  • Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування
  • Особливості функціонування фондового ринку в Україні в сучасних умовах
  • Фондовий ринок України
  • Фондовий ринок України та перспективи його розвитку
  • Характеристика та аналіз сучасного фондового ринку України
  • СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
  • Ринок цінних паперів в Україні
  • ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  • ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Cгенерировано за 0.061303 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів