Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі» (ID:19863)

| Размер: 258 кб. | Объем: 148 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.12.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 5
РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти глобалізації. Причини, наслідки, рушійні сили 8
1.1. Глобалізація як поняття. Її вплив на міжнародну ділову діяльність 8
1.2. Причини і наслідки глобалізації 13
1.3. ТНК – рушійні сили глобалізації. Види. Причини і наслідки виникнення 22
Висновки до розділу 1 40
РОЗДІЛ ІІ. Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі 42
2.1. Причини злиття та поглинання ТНК в різних галузях їх діяльності. Конкуренція як причина злиття та поглинання. 42
2.2. Наслідки злиття та поглинання ТНК. Соціальний аспект, вплив на ринки праці, грошей, товарів 68
2.3. Загальний вплив діяльності ТНК 84
Висновки до розділу 2 88
РОЗДІЛ ІІІ. Діяльність ТНК в Україні 90
3.1. Особливості діяльності ТНК в Україні 90
3.2. Характеристика основних ринків впливу ТНК в Україні 102
3.3. Проблеми злиття і поглинання ТНК в Україні та напрямки їх розв’язання 110
Висновки до розділу 3 124
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 127
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 132
ДОДАТКИ 143

Литература1. Аркутовенко А. Глобальні інвестиційні потоки та місце ТНК в міжнародній інвестиційній діяльності // Збірник наукових праць. Вип. 29 / Відп. ред. В.Є.Новицький. - Київ: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 122-127.
2. Арсеєнко А. Глобалізація чи поляризація: що чекає світ? // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 75 (22 квітня).
3. Барановський О. Недокапіталізована економіка // Дзеркало тижня. – 2003. – №42 (7 листопада). – С. 12.
4. Бартащук Т. Глобалізація та розвиток інформаційного суспільства // Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.Є.Новицький. - Київ: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 162-168.
5. Берзон Н. Современные тенденции развития холдингов. // Журнал "Управление компанией" . -2004. -№4.
6. Бонзинский Т. Міжнародна фінансова інтеграція: теорія і практика / Пер. с польск. - Варшава: «СИРЕНА», 1999. – 360 с.
7. Голубева С. Актуальные аспекты теории транснациональной кооперации предприятий // Российский экономический журнал. – 1996. - №6. – C.94-97.
8. Доклад о мировых инвестициях, 2004 год: Переориентация на сектор услуг. – ООН, Нью-Йорк и Женева, 2004. – 57 с.
9. Етокова О. Транскордонне злиття і поглинання в умовах нерозвиненості системи корпоративного управління на прикладі України // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. -- №2(5). – 2003. – С.29-32 (рос. мовою).
10. Єфименко А.П. Регулювання реорганзації акціонерних товариств у формі злиття та приєднання за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник міжнародні відносини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2001. – № 21-24. – С. 74-80.
11. Завьялова Е.В, Этокова Е.В. Международные слияния и поглощения: опыт Запада. – К: «Рант», 2002. – 344 с.
12. Загашвили В, Шишков Ю. Мировая торговля и международные инвестиции // МЭ и МО, 2000. № 8. С. 19-20.
13. Задерей Н. Два в одному // Контракти. –2006. –№8.
14. Задерей Н. Дружба капіталів // Контракти. –2005. –№21.
15. Закон України "Про господарські товариства". За станом на 10 березня 2001р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2001. — 35с.
16. Закон України “Про захист економічної конкуренції” № 2210-III від 11.01.2001р.// Відомості Верховної Ради. -- 2001. -- N 12. -- C.64
17. Закон України про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: За станом на 20 жовтня 2002 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламентське видавництво, 2002. — 19 с.
18. Закон України про цінні папери і фондову біржу: За станом на 11 травня 2000р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2000. — 28с.
19. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2002 рік. – К., 2003. – 103 с.
20. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2005 році // Експресдоповідь Держкомстату України від " 20 " лютого 2005р. № 45.
21. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2005 році // Експресінформація Держкомстату України від " 20 " лютого 2005р. № 44.
22. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І кварталі 2005 року // Експрес-доповідь Державного комітету статистики України. –2005. –№ 147. –С.1-3.
23. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Гуриненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 17 с. — укp.
24. Килимник О., Руденко Ю. Злиття та поглинання компаній як домінуюча форма прямого іноземного інвестування // Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 179-186.
25. Концентрация рыночного влияния путем слияний, поглощений, создания совместных предприятий, особенно для рынков развивающихся стран: Пересмотренный доклад секретариата ЮНКТАД. -- Нью Йорк: ООН, 1993. – 17 с.
26. Кощий В. Средство от инвестора//Компаньон. – 2002. -- № 1-2. – С. 16-20.
27. Кутовенко А.М. Модель формування стратегічного партнерства між світовими транснаціональними корпораціями та українськими партнерами // Стратегія економічного розвитку України. – 2001. – №6. – С. 275-287.
28. Кутовенко А.М. Розвиток фінансових стратегій транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. Автореферат. – К.: Київський національний економічний ун-т, 2003. – 20 с.
29. Левківський Василь Миколайович. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно- функціональний аналіз): Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 40с.
30. Ленский Е.В., Цветков В.А. Транснациональные финансово-промышленные группы и межгосударственная экономическая интеграция: реальности и перспективы. - М,1998. – 294 с.
31. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). – М.: Экономика, 2004. – С. 29-30.
32. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С. 3-14.
33. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
34. Малахов В.С. Постмодернизм // Современная западная философия. Словарь. – М.: Политиздат, 1991.
35. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9-ти т. Т. 3. М., Политвидав, 1985. -С.143, 145.
36. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасовича Л. С., Майзеля А. И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с..
37. Мендрул О. Природа корпоративних конфліктів// Ринок цінних паперів України. – 2002. -- № 7-8. – С. 27-33.
38. Методи управління стратегією дилерської мережі транснаціональної корпорації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.С. Глазунова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 16 с. — укp.
39. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис... док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
40. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
41. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 168 с. — укp.
42. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 168 с. — укp.
43. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
44. Мікаелян Сурен Генріхович. Інтенсифікація та структурна оптимізація потоків капіталу в перехідних економіках: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2002. — 170арк. — Бібліогр.: арк. 157-167.
45. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Мировая экономика и международные отношения. – 1999. – №6. – 55-63.
46. Мозговий О. Корпоративне управління в Україні та питання залучення інвестицій// Ринок цінних паперів України. – 2001. -- №2-3. – С.26-29.
47. Мозговий О. Пріоритетні напрямки підвищення законодавчого рівня захисту прав акціонерів в Україні// Ринок цінних паперів в Україні. – 2002. -- № 3-4. – С. 5-8.
48. Мозговий О.М. Фондовий ринок. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
49. Мозговой О.Н. Зарубежный фондовый рынок. – К.: УАННП "Феникс", 1998. – 130 с.
50. Недо А. Николаевский глиноземный завод собирается отказаться от толлинговых операций//Компаньон. – 2000. -- № 4. – С.17.
51. Нечаев Ю. Преодоление инвестиционного кризиса в Украине//Финансовая Украина. -- 1995. - №8. – С.9.
52. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації // Економіка України. – 2003. - №7.- С.14.
53. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
54. Новицький В.Є., Плотніков О.В. Динаміка зовнішніх боргових зобов'язань України. – К.: Політична думка, 2000. – 332 с.
55. Пахомов Ю. Глобалізація як реальність та як архетип колективного безсвідомого // Збірник наукових праць. Вип. 30 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 3-7.
56. Пахомов Ю. Н., Филипенко А. С., Лукьяненко Д. Г., Макогон Ю. В., Громенкова С. В. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие для экон. фак. и экон. вузов Украины / Киевский национальный ун-т им. Тараса Шевченко; Киевский национальный экономический ун-т; Донецкий национальный ун-т / Ю.Н. Пахомов (ред.). — К.; Донецк, 2001. — 239с.
57. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 237 с.
58. Пирогов А. Слияния и поглощения: зарубежная и российская теория и практика// Менеджмент в Росии и за рубежем. – 2001. -- №5. -- С.11-15.
59. Пойченко К. Межа тисячоліть у всесвітньому просторі – межа глобального та локального в цивілізаційному розвитку // Збірник наукових праць. Вип. 29 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001. – С. 51-56.
60. Положення “Про контроль за економічною концентрацією” від 25 травня 1998 р. № 134-р., Антимонопольний Комітет України. – 38 с.
61. Рішення ДКЦПФР “Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств” № 221 від 30.12.98// Урядовий кур'єр. – 1999. -- N60-61 від 01.04.99.
62. Рогач О. ТНК і економічне зростання країн, що розвиваються. – К.: Книга, 1994. – 385 с.
63. Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: навч. посібник/ М/н відносини. – К, 1997. – 143 с.
64. Рогач О., Шнирков О. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки: навч. посібник/ Київськ. ун-т. ім Тараса Шевченка. – К.: “Київський університет”, 1998. – 140 с.
65. Рогач О., Шнирков О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. – К.: Вид. центр “Київський університет”, 1999. – 302 с.
66. Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є., Кудирко Л.П., Сльозко О.О. Транснаціональні корпорації: Навч.посіб. з нормативної навч. дисципліни "Транснаціональні корпорації". – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
67. Ромашко О. Проблема розвитку України в умовах глобалізації світового ринку капіталів // Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2001. – С. 105-112.
68. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.
69. Румянцев С. Шляхи реорганізації акціонерного товариства// Цінні папери України. – 2002. -- № 39 (228). – C.23.
70. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародні інвестиційна діяльність: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 156 с.
71. Сакс Дж., Ворнер Э. Диагностика кризиса // Компаньон, 2000. - №4. – С. 27 – 32.
72. Саліхова О. Російські інвестори у п’ятірці найбільших донорів української економіки // Цінні папери України. – 2002. –№23. – С. 14-15.
73. Семёнов А. Вторая экономика США // Экономика Украины. – 1995. – №9. – С. 76-82.
74. Семёнов А. Иностранный сектор в экономике США. // Экономика Украины. – 1994, № 8. – С. 75-82.
75. Семиноженко В. Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки. Перспективи і пріоритети п'ятого технологічного укладу // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції. – К.: НТУУ КПІ, 2001. – С. 215-218.
76. Стеценко Б. Акціонери-працівники та їх вплив на діяльність підприємства// Ринок цінних паперів України. – 2002. -- № 5-6. – C. 33-36.
77. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Миронюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.
78. Тараненко Г. “Золота курка” на глиноземі// Голос України. -- 2000. - №22(2269). – C.14.
79. Теленчі О. “Галичина” як скеля непорушна// Голос України. -- 2000. - №69. – C.15.
80. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.
81. Транскордонне злиття і поглинання як сучасна риса транснаціоналізації світової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Етокова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 207 с.
82. Транснаціональні корпорації: Навч. посіб. / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 c.
83. Указ Президента “Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України” № 198/2001 від 26.03.2001// Урядовий кур'єр. – 2001. -- N60 від 04.04.2001.
84. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 21.03.2002 р. № 280/2002 // Урядовий кур’єр. -- 2002. -- № 23.
85. Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку:- Вісник НАН України N4 2001.
86. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности. – М.: Финансы и статистика. – 1999. – 512 с.
87. Цивільний кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. — К.: Парламентське видавництво, 2003. — 352с.
88. Шимаи М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце ХХ столетия // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №3. – С. 24-30.
89. 356 компаний из оффшорных зон являются собственниками основных украинских предприятий – ГНАУ//Фондовый рынок. -- № 25. – C.7.
90. Antaloczy K., Sass M. Greenfield investments in Humgary: are they different from privatization FDI?//Transnational Corporations. – 2001. -- vol. 10, №3. – 2001. – рp. 39-60.
91. Barkley P.W. Economics The way we choose. – Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1997. – 62p.
92. Caves R., Mehra S. Entry of foreign multinationals into U.S. manufacturing industries. Competition in global industriesm ed. Porter M. – Boston: Harvard Press, 1986. – 653 p.
93. Collis S. A resource-based analysis of global competition: The case of bearings industry// Strategic Management Journal. 1991. -- №12. – рp.49-68.
94. Corzine R. Stage management a difficult production// Financial Times. – 2000. -- March 17. – p.26.
95. Craig P., de Burca G. EU LAW text, cases, and materials. - Oxford, University Press, 1998. – 1152p.
96. Developed Country FDI Soars by 21%. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR27, 2001. – P. 2.
97. FDI Geography and the New Generation of FDI promotion Policies. UNCTAD Press Release, TAD/INF/PR23, 2001.
98. Gaugham P. Mergers, acquisitions, and corporate restructuring. – New Yourk, NY, Wiley, 1996. – 578 p.
99. Geoffrey R.D. Underhill. The New World Order in International Finance.-Washington, 1999.-180p.
100. Greer D. Industrial Organization and Public Policy. -- Macmillan Publishing Company, NY, 1992. -- 736p.
101. Hawawini G., Swary I. Mergers and Acquisitions in the U.S. Banking Industry, Evidence from the Capital Markets. – North-Holland, 1990. – 230 p.
102. Higgins R., Schall L. Corporate Bankruptcy and Conglomerate Mergers// Journal of Finance. – 1975. -- №30. – рp. 93-113.
103. Holl P., Pickering J. The determinants and effects of actual, abandoned and contested mergers// Managerial and decision econmicsю – 1988. -- vol.9, №1. – pp.1-20.
104. How to make mergers work// The Economist. – 1999. -- Jan. 9. – p.13.
105. http://uaib.com.ua/files/f1128516090.DOC
106. Hughes A. The Impact of Mergre: A Survey of Empirical Evidence for the UK. Mergers and Merger Policy, ed. By Fairburn J. and Kay J. – Oxford University Press, New Yourk, 1989. – 356p.
107. Impact of Cross-border Mergers and Acquisitions on Development and Policy Issues for Consideration. -- UNCTAD, Geneva, 2000. – 28 p.
108. Insights into creating shareholder value through mergers and acquisitions// World Class Trasactions, KPMG Transaction Serices. -- 2000. – 19 p.
109. Jacquemin A.H. Mergers and European Policy. Mergers and Competition Policy in the European Community. ed. by Admiraal P.H. – Basil Blackwell, 1990. – 148p.
110. Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers//American Economic Review. – 1986. -- №76. – рp. 323-329.
111. Jensen M., Ruback R. The Market for Corporate Control. The Scientific Evidence// Journal of Financial Economics. – 1983. -- № 11. – p. 5-50.
112. Jong H.W. Mergers and Competition Policy: Some General Remarks. Mergers and Competition Policy in the European Community. ed. By Admiraal P.H. – Basil Blackwell,1990. – 148p.
113. Kay J. Why firms succeed. -- NY, Oxford University Press, 1995. -- 315 p.
114. Kootz E. Strucural Holes, Market Constrains, and Embedding Strategies. An emiracial analysis of mergers and Acquiaitions in Germany, Dissertation. – Rosch Buch, Hollstadt, 1996. –312 p.
115. Levy H., Sarnat M. Diversification, Portfolio Analysis and the Uneasy Case for Conglomerate Mergers// Journal of Finance. – 1970. -- №25. -- pp. 795-802.
116. Manne H.G. “Mergers and the Market for Corporate Control”// Journal of Political Economy. – 1965. -- №73. -- pp. 110-120.
117. Maucher H.O. Mergers and acquisitions as a means of restructuring and repositioning in the global market: business, macroeconomic and political aspects//Transnational Corporations. – 1998. -- Volume 7, №3. -- pp.153-182.
118. Mayer C.,Vivies X. Thomson Finansial Securities. Cambridge,2001.-164p.
119. Oesterle D.A. Method to the Merger Madness. -- Cato Institute Press., Massachusets, 1996. – 9 p.
120. Ravenskraft D., Sherer F. Mergers, sell-offs, and economic efficiency. – Washington, D.C. Brookings Inst., 1987. – 290p.
121. Report of Expert Meeting on Mergers and Acquisitions: Policies Aimed at Maximizing the Positive and Minimizing the Possible Negative Impact of International Investment. -- UNCTAD, Geneva, 2001. -- 14 p.
122. Rojek M. The restructuring of firms in foreign privatizations in Central and Eastern European countries// Transnational Corporations. – 2001. -- vol.10, № 3. – pp. 1-24.
123. Scherer F., Ross D. Industrial Market Structure and Economic Performance. – Boston, MA: Houghton Mifflin, 1990. – p. 160.
124. Stigler G. A Theory of Oligopoly//Journal of Political Economy. – 1964. -- №72. – рp. 44 - 61.
125. Survey of Current Business, 1997. – № 6. – P. 57-60.
126. Trautwein F. Merger Motives and Merger Prescriptions// Strategic Management Journal. – 1990. --№11. – рp. 283-295.
127. UNCTAD, World Investment Report 2001: Promoting Linkages. – New York: United Nations, 2001. – 326 p.
128. UNCTAD, World Investment Report 2004. – United Nations. – New York and Geneva, 2004.
129. Warshawsky M. Determinants of corporate merger activity: a review of the literature, Staff Study №152. -- Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., 1987. – 18p.
130. Wes M., Lankes H. FDI in economies in transition: M&A versus greenfield investment// Transnational Corporations. – 2001. -- vol. 10, №3. – рp. 113-129.
131. Williamson O.E. Economies as an anti-trust defense: the welfare and trade-offs// American Economic Review. -- 1968. -- №58. -- рp.18-36.
132. Woodcock P., Beamish P., Makino Sh. Ownership-based entry mode strategies and internaytional performance// International Business Studies. – 1994. -- Vol.2, №25. -- p.254.
133. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and Challenge of Development. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 1999. – 541p.
134. World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2000. – 263 p.
135. World Investment Report 2001. Promoting Linkages. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2001. -- 366 p.
136. World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export competition. -- UNCTAD, United Nations, New Yourk and Geneva, 2002. – 352 p.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Злиття та поглинання в міжнародному бізнесі
  • Об'єднання підприємств як організаційна система управління
  • Злиття і поглинання компаній, як основи процесу глобалізації
  • ВЕЛИКІ КОРПОРАЦІЇ: АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
  • Поглинання та злиття у міжнародному бізнесі
  • Дослідження процесів злиття та поглинання європейських банків (за останні З роки)
  • Розвиток менеджменту як головний напрям посилення конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій
  • Фінансові причини та наслідки злиття та поглинання підприємств
  • Стратегії ТНК
  • Види поглинальної здатності ґрунтів
Cгенерировано за 0.022502 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів