Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Докази і доказування в адміністративно-примусовій діяльності ДАІ» (ID:19840)

| Размер: 102 кб. | Объем: 73 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 20.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ 8
1.1.Поняття та значення доказів і доказування в адміністративно-примусовій діяльності міліції 8
1.2.Адміністративний примус в діяльності міліції 19
1.3.Особливості адміністративно-примусової діяльності підрозділів ДАІ 28

РОЗДІЛ 2: АДМІНІСТРАТИВНО-ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ДАІ 36
2.1.Значення та види адміністративно-запобіжних заходів 36
2.2.Значення та види заходів адміністративного припинення 42
2.3.Адміністративні стягнення за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху 56

ВИСНОВКИ 62

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68

ЛитератураСПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року: Українська правнича фундація. – Київ, 1996. – 62 с.
2. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
3. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. №3353-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 31. – Ст.338; 1999. - № 19. – Ст.173; 2005. - № 1. – Ст.1; 2005. - № 5. – Ст.116; 2006. - № 22. – Ст.184.
4. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 року № 2344-111 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 17. – Ст.719.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року № 8073-Х: Офіційний текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2005 року / Кодекси України, К.: “Форум”, № 1/2005. – 339 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства: Прийнятий 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 32. – Ст.1918.
7. Цивільно-процесуальний кодекс України: Офіційний документ. Прийнятий 18.03.04. – К.: Велес, 2004. – 126 с.
8. Про схвалення Державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 - 2007 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 56-р.
9. Про організацію провадження та діловодства у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху: Інструкція затверджена наказом МВС України за № 1217 від 22.10.2003 р. “Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 р. “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху” (Із змінами, внесеними згідно з наказами МВС України № 15 від 10.01.2004; № 334 від 29.03.2004; № 1664 від 31.12.2004; № 1083 від 29.11.2005). – 20 с.
10. Інструкція з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України затверджена наказом МВС України за № 1111 від 13.11.2006 р. “Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України”. – 43 с.
11. Адміністративне право України Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів / МОіНУ. Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого За заг. ред. Ю.П.Битяка Авт. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та ін. – Х. Право, 2001. – 527 с.
12. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
13. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: Автореф. дис. к.ю.н. (12.00.02) УДЮА. – Х., 1994. – 16 с.
14. Безсмертний Є.О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ: Автореф. дис. … к.ю.н. (12.00.07) / УВС. – Х., 1997. – 19 с.
15. Білий П.М. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація // ОІВС. Вісник. – Одеса, 1999. – Вип.4 – С.72-78.
16. Бочаров Д. Легальне визначення доказу – дефініція чи конструкція ? // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С.77-79.
17. Бочаров Д. Поняття “фактичні дані” у теорії доказування: проблеми тлумачення // Вісник прокуратури. – 2002. - № 2. – С.29-32.
18. Бочаров Д. Системний статус доказового права // Вісник прокуратури. – 2003. - № 1. – С.60-62.
19. Бочаров Д. щодо потреби загально-теоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. – 2002. - № 5. – С.131-133.
20. Гаркуша А.В. Адміністративно-примусова діяльність підрозділів ДАІ: Дисертація к.ю.н. (12.00.07) / Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 212 с.
21. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник / Нац. трансп. ун-т. КІВС при НАВСУ; Під заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 251 с.
22. Гуржій Т.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування: Навч. посіб. – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2005. – 151 с.
23. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М.: Юрид. лит., 1973. – 192 с.
24. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности ОВД: Учеб. пособ. – К.: КВШ МВД СССР, 1985. – 100 с.
25. Додин Е.В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления / Е.В. Додин. – К.; Одесса: “Вища школа”, 1976. – 127 с.
26. Дорохов В.Я. Природа вещественных доказательств // Советское государство и право. – 1971. - №10. – С.109-114.
27. Касынюк В.И. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения: Научно-практический комментарий к действующему законодательству (с изм. и доп. по сост. На 15 августа 1997 г.) / НЮАУ ім. Я.Мудрого. – Харків, 1997. – 95 с.
28. Коломієць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія / МОіНУ. ЗДУ. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 403 с.
29. Коломоєць Т. Система застосування адміністративно-примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно-примусової політики // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С.102-104.
30. Коломоєць Т. Адміністративний примус у законодавстві України: деякі недоліки закріплені та можливі шляхи усунення їх // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 5. – С.62-65.
31. Коломоєць Т. До питання співвідношення державно-правового примусу і суміжних понять // Право України. – 2005. - № 1. – С.91-94.
32. Коломоєць Т. Ефективність адміністративного примусу – обов’язкова умова використання його потенціалу // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 12. – С.78-81.
33. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу // Право України. – 2003. - № 2. – С.105-111.
34. Колпаков В.К. Адміністративне право України Підручник / МВС України. – К. “Юрінком Інтер”. – 1999. – 733 с.
35. Колпаков В.К. Адміністративне право України Підручник / МВС України. – 2-ге, доповн. – К. “Юрінком Інтер”. – 2000. – 750 с.
36. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України Підручник / МОіНУ. – К. “Юрінком Інтер”, 2003. – 544 с.
37. Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. – 2004. - № 4. – С.46-49.
38. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / МВС України. НУВСУ. – Х.: Вид-во НУВС. – 2002. – 335 с.
39. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. – 2003. - № 2. – С.22-26.
40. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія / МВС України. НАВСУ. –Львів: Львівська кн. Ф-ка “Атлас”, 2004. – 234 с.
41. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 351 с.
42. Кулешов О.О. Застосування адміністративною службою міліції примусових заходів припинення правопорушень // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк. – 2004. – Вип.1. – С.83-88.
43. Кулешов О. Заходи переконання та примусу в діяльності міліції // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 5. – С.60-61.
44. Маляренко В.Т. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / ВСУ: За загальною ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: Вид. “Форум”, 2003. – 938 с.
45. Мельник І. Реформування системи служб міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. - № 2. – С.14-18.
46. Мельник І.В. Зміст адміністративно-правових засобів примусу, що застосовуються в діяльності міліції // Науковий вісник НАВСУ. –К., 2003. – Вип.4. – С.208-214.
47. Мельник І.В. Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави: Автореф. дис. … к.ю.н. (12.00.07) / НАВСУ. – К., 2004. – 20 с.
48. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. Під ред. Тертишника В.М. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1056 с.
49. Новіков В.В. Адміністративно-правові основи профілактики порушень правил дорожнього руху: Автореф. дис. … к.ю.н. (12.00.07) / НАВСУ. – К., 1997. – 24 с.
50. Осауленко А. Процесуальне доказування як стадія юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 6. – С.18-20.
51. Основи адміністративного судочинства в Україні / Центр політико-правових реформ: Н.В. Александрова, Р.О. Куйбіда. – К.: Конус-Ю, 2006. – 255 с.
52. Про затримання злочинців і правопорушників, що використовують транспортні засоби: Методичні рекомендації / Видання підготовлено Дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України під заг. ред. О.Л.Міленіна-К: 2001 р. – 44 с.
53. Развадовський В.Й. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у транспортній сфері України: Монографія / МВС України. НУВС. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 282 с.
54. Тараненко С.М., Собакар А.О. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух (нормативна база, коментарі, зразки процесуальних документів): Навч. посіб. / МВС України. Донецький юридичний інститут МВС при ДНУ. – Донецьк, 2005. – 131 с.
55. Ткачук О. Дослідження в суді доказів, які характеризують особу підсудного. // Право України, 1996, № 12. – С.47-48.
56. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Изд. 2-е, дополненное. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 206 с.
57. Чабан В.П. Поняття та місце актів адміністративного примусу в системі актів управління // Науковий вісник НАВСУ. –К., 2000. – Вип.1. – С.47-57.
58. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Автореф. дис. … к.ю.н. (12.00.07) / НАВСУ. – К.: НАВСУ, 2001. – 18 с.
59. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посіб. / НАВСУ. – К.: Атака, 2002. – 143 с.
60. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності ОВС (міліції): Монографія / МВС України; Українська академія. – К., 1995. – 163 с.
61. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності ОВС (міліції): Автореф. дис. … д.ю.н. (12.00.07) / МОУ. ОДУ ім. І.І. Мечнікова. Юрид. ін.-т. – Одеса, 1996. – 57 с.
62. Штефан М.Й. Цивільний процес. Підручник для юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, – 2001. – 696 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • " Докази та доказування у пенсійному забезпеченні "
  • " Докази та доказування у пенсійному забезпеченні "
  • Докази в господарському процесі
  • Докази в господарському процесі
  • Види доказів у пенсійному забезпеченні.
  • Види доказів у пенсійному забезпеченні.
  • Речеві докази як засіб доказування
  • ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  • Речеві докази
  • Засоби доказування в цивільному процесі
Cгенерировано за 0.173187 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів