Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Регулювання міжнародних фондових ринків» (ID:19819)

| Размер: 290 кб. | Объем: 135 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.10.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти регулювання міжнародних фондових ринків 6
1.1. Сутність міжнародних фондових ринків 6
1.2. Структура міжнародних фондових ринків 11
1.3. Світовий досвід регулювання міжнародних фондових ринків 22
Розділ 2. Розвиток фондового ринку України та його регулювання 40
2.1. Становлення фондового ринку України 40
2.2. Особливості регулювання фондового ринку України 47
2.3. Аналіз сучасного стану розвитку фондового ринку України 66
Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93
3.1. Стратегія розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації 93
3.2. Використання зарубіжного досвіду в розвитку системи регулювання фондового ринку України 110
Висновки 123
Література 127
Додатки 134
Додаток А. Порівняльна таблиця супроводження законопроектів, головним розробником яких є ДКЦПФР, у Верховній Раді України протягом 2002-2005 років 134
Додаток Б. Оперативна інформація щодо стану фондового ринку та ринку цінних паперів України станом на 2006-04-06 135

ЛитератураЛітература
1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
2. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
3. Закон України ”Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №1201-ХІІ.
4. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. - № 1560-XII
5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 6 лютого 2003 р. - № 485-ІУ.
6. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України: Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. - № 394/95
7. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 р. - № 350.
8. Директива 2004/39/ЄС від 21.04.2004 р. “Про ринки фінансових інструментів”.
9. Доповідь Президента України Віктора Ющенка "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році" // Київ: Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. — 162 с.
10. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.
11. Берт С. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації // Журнал „Юридичний радник”. –2006. –№3.
12. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
13. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
14. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 81 с.
15. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175 с.
16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
17. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
18. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. -Х.: Вид.Дім “ІНТЕК”, 2004. - 756 с.
19. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
20. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Річний звіт-2004. // www.ssmsc.gov.ua
21. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
22. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми / За ред. В.М. Князєва. - К.:НАДУ при Президентові України, 2003. - 245 с.
23. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
24. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
25. Зелтынь А. С. Основные направления эволюции крупных промышленных фирм в рыночной экономике // Вопросы прогнозирования. - 1995. - № 1. - С. 130 - 142.
26. Идрисов А. Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Информ.-изд.дом “Филин”,1996. - 245 с.
27. Иноземцев В. Л. Творческие начала современной корпорации // Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - № 11. - С. 18-25.
28. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
29. Корецький М.Х. Відносини держави і ринку: пошуки оптимуму // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2002. - №1. - С. 90-94
30. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
31. Кутыркин А.Н., Богачев С.В., Кутыркин О.А. Основы фондового рынка: Учебн. пособие для студентов экономических специальностей / Под ред. чл. – кор., д – ра экон. наук, проф. А.И. Амоши. – Донецк: ИЭП НАН Украины – ДИЭХП, 1999. – 152 с.
32. Линдерп П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ.- М.: Прогресс; Универс, 1992. – 514 с.
33. Любкіна О.В. Методика оцінки інвестиційних об’єктів // Проблеми трансформації економічних систем та становлення ринкового господарства в Україні. Тези виступів на Всеукраїнській науковій студентській конференції 28 - 29 листопада 1996 р. - К.:ІЗМН, 1996. - С. 47-48.
34. Любкіна О.В. Портфельне інвестування як напрям активізації фондового ринку України //Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2002. - № 2(15). - С. 142-145.
35. Любкіна О.В. Проблеми оцінки інвестиційних об’єктів // Матеріали україно-російської науково-практичної конференції "Реґіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій" - К.: Манускрипт, 1995. - С. 143-146.
36. Любкіна О.В. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економика. – 2000. – Випуск 46. - С. 57-59.
37. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
38. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
39. Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів // http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o..doc.htm
40. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 173 с.
41. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
42. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Козаков; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 17 с.
43. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
44. Нешбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
45. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління. Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.
46. Никитин С. М. Структурные изменения в капиталистической экономике. - М.: Мысль, 1965. - 254 с
47. Олейник А. Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. -– 436 с.
48. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 161 с.
49. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
50. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
51. Региональный рынок ценных бумаг: особенности, проблемы и перспективы. Учеб.- практ. Пособие / Под ред. Т.Б. Бердниковой. – М.:Финстатинформ, 1996. –175с.
52. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
53. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
54. Річний звіт ПФТС за 2004 рік.
55. Річний звіт ПФТС за 2005 рік.
56. Ровинський Ю. Використання алгоритму стратегічного аналізу при дослідженні законодавчого забезпечення прозорості на ринку цінних паперів України // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №2 (18). - С. 298-307.
57. Ровинський Ю. Деякі питання позаекономічного стимулювання розвитку прозорості на фондовому ринку // Актуальні проблеми державного управління: Зб.наук.пр. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - №1 (17). - С. 304-316.
58. Ровинський Ю.О. Організаційне регламентування діяльності акціонерних товариств в системі державного управління // Адміністративно-територіальна реформа та проблеми реалізації потенціалу економічного зростання в Україні: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 27 травня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - С. 62-64
59. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:Міжнародна експертна група CASE Україна, 2006. –22 с.
60. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- 240с.
61. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
62. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
63. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2002. – 644 с.
64. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
65. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
66. Финансы, деньги, кредит: Учебник / Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
67. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
68. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
69. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ., - М.: “Дело Лтд”, 1995. - 480 с.
70. Claessens S. et al, Stock Markets in Transition Economies, Financial Sector Discussion Paper no. 5, the World Bank, September 2000.
71. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
72. Glaeser, E., Johnson S., and Shleifer A., 2001, Coase versus the Coasians, Quarterly Journal of Economics, 853-899.
73. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English / T. 1. A-F. – Ставрополь: СПИИП "Сенгилей", 1992. – 540 с.
74. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
75. Lintner, J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 78. – Р. 49 – 95.
76. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington, 2000. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
77. Samuel C. Stock Market and Investment: The Signaling Role of the Market. – Washington, 1996. – 48 p.- (WB Policy Research Working Paper).
78. http://me.kmu.gov.ua/file/link/78603/file/2.doc
79. www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/4/11
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Регулювання міжнародних фондових ринків
  • Порівняльний аналіз фондових бірж США та Великобританії
  • Досвід роботи фондових бірж в країнах з ринковою економікою
  • Міжнародне регулювання міжнародних перевезень
  • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики
  • Учасники ринку цінних паперів України: регулювання їх діяльності та особливості ринкової практики
  • Світовий фондовий ринок сучасний стан та особливості функціонування
  • МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
  • Фондова біржа
  • Статистичне дослідження котировок акцій
Cгенерировано за 0.514485 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів