Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка фінансового стану підприємства (на уровне дипломной работы)» (ID:19798)

| Размер: 250 кб. | Объем: 65 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 2
Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 4
1.1. Сутність та класифікація аналітичних показників фінансового стану підприємства 4
1.2. Методичні підходи та значення оцінки фінансового стану 11
Розділ 2. Оцінка фінансового стану підприємства 18
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Оцінка (аналіз) підприємства за показниками ліквідності 26
2.3. Оцінка підприємства за показниками стійкості 29
Розділ 3. Напрямки удосконалення фінансового стану підприємства 33
3.1. Рекомендації з розробки планів на підприємстві 33
3.2. Впровадження бюджетування на підприємстві 35
Висновки 47
Перелік використаної літератури 51
Додаток А. Напрямки та показники оцінки фінансового стану підприємств 54
Додаток Б. Звітні дані та основні показники фінансового стану підприємства в 2002-2005 рр. 58
ЛитератураПерелік використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). –1999. –№40. – ст.365.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие.- М.: Дело и Сервис; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999.- 160 с.
3. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 298 с.
4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.Т.2.– К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.– 511 с.
5. Большой экономический словарь: 22 000 терминов / Под ред. А.Н.Азрилиян.- 4-е изд.доп.и перераб.-М.: Ин.-т новой экономики, 1999- 1248 с.
6. Борисова В.А. Методологічні основи аналізу фінансового стану підприємств агропромислового виробництва//Фінанси України.-2000.- №10.- С.63-68.
7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. –880 с.
8. В.В.Ковалев, О.Н. Волкова. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Учебник. – М.: Проспект, 2000. – 424 с.
9. В.В.Сопко. Методика анализа баланса предприятия.-К:МП»Лоран», 1994. – 24 с.
10. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –504 с.
11. Дем'яненко I.В. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно-податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. - №5. - С.127-129.
12. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 3-тє вид., випр. та доп. – К: Знання, 2000.- 587 с.
13. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник.– К.: Знання-Прес, 2002. – 190 с.
14. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. –208 с.
15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
16. М.Н.Крейнина. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 224 с.
17. Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості): Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.04.01/Інститут економічного прогнозування НАН України – К.:Науковий світ, 2001. – 17 с.
18. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій, Лист N 759/10/20-2117 від 27.01.98 Державної податкової адміністрації України Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві і Севастополі Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій . - http://www.rada.gov.ua/cqi-bin/laws/main. cqi
19. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
20. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 200 с.
21. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси: Пер. с англ.– К.: Основи, 1993.- 383 с.
22. Островська О.А. Оцінка в управлінні фінансовим станом підприємства//Зб.наук. пр.- Острог: Вид-во”Острозька Академія”, 2002.- С. 155-164.
23. Островська О.А. Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003.- №2. - С.28-35.
24. Островська О.А. Фінансовий стан підприємства та його оцінка// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика перебудови економіки”: Черкаси, 25-27 листопада 2002 р./ Відповід.Ред. В.І.Хомяков.- Черкаси: ЧДТУ.- 2002. - С.276-278.
25. Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Островська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.
26. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: Затв.Наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України 26.01.2001р., № 49/121 // Українська Інвестиційна Газета, Нормативна База.- 2001.- № 9 (281).-С.7-11.
27. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995.- 98 с.
28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн: Новое знание, 2002. – 704 с.
29. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
30. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б.Поляк, И.А.Акодис, Т.А.Краева: Под ред. проф.Г.Б.Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
31. Финансы / В.М.Родионова, Ю.Я.Вавилов, Л.И.Гончаренко и др./ Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 432 с.
32. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц./В.М.Суторміна, В.М.Федосов,В.М.Радзієвська,Б.С.Стеценко.- К.:КНЕУ, 2002. – 88 с.
33. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посібник для самост.вивч.дисц. / Л.Д.Буряк, Є.В.Вакуленко, А.П.Куліш та ін. – К.: КНЕУ, 2003.- 165 с.
34. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002. – 301 с.
35. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа.- М.: Инфра-М,1996.- 172 с.
36. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. –М. : ИНФРА – М, 2001. – 208 с.
37. Экономическая энциклопедия // Гл.ред. А.И.Абалкин.- М.: Экономика, 1999.- 1055 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
  • Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення
  • Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства
  • Основи оцінки фінансового стану підприємства
  • Діагностика фінансового стану підприємства
  • Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
  • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  • Фінансово – економічна характеристика підприємства
  • ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЦІНКА І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ
  • ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ
Cгенерировано за 0.022757 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів