Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Формування і розподіл прибутку комерційного банку» (ID:19747)

| Размер: 283 кб. | Объем: 138 стр. | Стоимость: 475 грн. | Добавлена: 13.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методичні засади формування і розподіл прибутку комерційного банку 6
1.1. Сутність, види та значення прибутку комерційного банку 6
1.2. Джерела формування прибутку комерційного банку 10
1.3. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку 18
1.4. Прибутковість комерційних банків України 23
Розділ 2. Механізм формування та розподілу прибутку комерційних банків 31
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика банку 31
2.2.Особливості формування прибутку банку 63
2.3.Особливості розподілу прибутку банку 80
Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку діяльності банків 86
3.1. Шляхи підвищення прибутковості банків 86
3.2. Обґрунтування нових прибуткових напрямків діяльності 112
Висновки 127
Література 130
Додатки 135
Додаток А. Основні показники діяльності банків України в 2001-2005 рр. 135
Додаток Б. Основні показники діяльності банків України станом на 01.01.2006 (за даними АУБ) 137
Додаток В. Схема збалансованого проведення активно-пасивних операцій комерційного банку та вибору джерел залучення коштів у разі позитивної тенденції зміни обсягів залучених ресурсів та наданих кредитів 138

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. Справочное изд. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
2. Базовая структура бухгалтерского учета для банковского сектора Украины в соответствии с международными принципами составления отчетности. – К.: Совет стандартов банковской отчетности Украины, 2000. – 145с.
3. Бакун О. Проблеми тa перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.45-49.
4. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
5. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
6. Банковский механизм управления экономикой. / Под ред. Г.Г. Коробовой, В.С. Лаховой – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. – 120 с.
7. Богданов А., Суханов М. О секьюритизации активов банками // Банковские Технологии. – 2002. – №10. – С.42–45.
8. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: «Гриф», 1997. – 392 с.
9. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України // Фінанси України. – 2004.№1 – С.96-103.
10. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. – 2003. – №4. – С.83–95.
11. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
12. Воробьева Л. Украинский опыт выпуска облигаций, обеспеченных активами // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №23. – С.26–28.
13. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
14. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
15. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. – М.: «Международные отношения», 1996. – 368 с.
16. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Б.С. Івасіва.-К. КНЕУ, 1999.-404с.
17. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегия хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.
18. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.:Алерта, 2004. –478 с.
19. Деньги, кредит, банки. /Под ред. Кравцовой Г.И. – Минск: Меркаванне, 1994. – 270 с.
20. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург оркестр», 1994.– 493 с.
21. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. N 1201-XII. З наступними змінами та доповненнями.
22. Закон України “Про іпотеку” №898–IV від 05.06.2003 р.// Офіційний вісник України. – 2003. – №28. – Ст.1362.
23. Игнатьева Д.А. Секьюритизация как один из инструментов проведения преобразований отечественной экономики // Финансы и кредит. – 2003. – №10. – С.44–47.
24. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент.- Київ.: «ОСНОВИ», 1999.-512с.
25. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ликвидность коммерческого банка. – К.: Знання, 1996. – 120 с.
26. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Из-во Питер, 2000. – 400 с.
27. Маркетинг банківських послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.М. Перепечай; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
28. Маслюченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Фундаментальный анализ. – М.: Перспектива, 1996. – 160 с.
29. Матеріали офіційного серверу Асоціації Українських банків - [http://www.aub.com.ua]
30. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М. Вовк; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
31. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер. с англ. – К: Глобус, 1992. – 383 с.
32. О Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами: Пер с анг. – М.: Дело ЛТД, - 1995. – 208 с.
33. Облік та аудит комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с.
34. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року // Вісник НБУ. –2005. –№9. –С.68.
35. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua.
36. Офіційний сайт компанії Профікс. – http://www.profix.com.ua/service/service_bureau4.html .
37. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
38. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків //Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
39. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. Затверджено Президентом України 20.12.2000 // Відомості Верховної Ради України, 2001.- №1.
40. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку // Фінанси України. – 2003. - №5. – С.115-120.
41. Роуз П.С. Банковский менеджмент. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 768 с.
42. Святненко А. Денаціоналізація банківської системи. Іноземним банкам достатньо кількох років, щоб захопити левову частку українського ринку // Дзеркало тижня. –2005. –№29.
43. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. – М.:Catallaxy, 1994. – 820 c.
44. Слинько Д. Іпотека "за повною програмою" // Галицькі контракти. – 2003. – №24. – 9 червня.
45. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика М: Перспектитва 1999 рік - 656 с.
46. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. – 2004. -№1. – С.91-95.
47. Тиркало Р.І. Банківська справа. Електронна версія підіручника – [http://ebk.net.ua/Book/Bank/zmist.htm]
48. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // Вісник НБУ. –2004. –№6. –С.5-7.
49. Тютюнник А.В. Экономика ИТ в банках // Банковские технологии. – 2003. – №9. – С.20–24.
50. Управління ресурсним потенціалом банку: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.М. Федосік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 186 c.
51. Фабер С. Карчева Г. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№3. –С.9-18.
52. Хмелев М. От ипотеки в США требуют прозрачности // Финансовые известия. – 2003. – 10 июля. – http://www.finiz.ru/cfin/tmpl–art/id_art–595779.
53. Черкасова С.В. Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. – 2003. - №10. –С.131-132.
54. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.
55. Яценко А. Лінія дефіцитного ресурсу // Галицькі Контракти. – 2004. - №23. – 7 червня.
56. Baltensperger, Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. – Journal of Monetary Economics,1980 (January). – Р. 1–37.
57. Ergungor O. E. Securitization // Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary. – Aug 15 2003. – http://www.clevelandfed.org/research/com2003/0815.pdf .
58. http://www.aub.com.ua/ua/pressreleases/?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=7360
59. Lakshman A. Asset Securitization and Structured Financing: Future Prospects and Challenges for Countries in Emerging Markets // IMF Working Paper No WP/01/147. – October 2001.
60. McConnell C.R., Brue S.L. Economics: Principles, Problems, and Policies. – 11th ed. – McGraw-Hill Publishing Company, 1990. – 866 p.
61. Murphy, Neil B. Costs of Banking Activities: Interactions Between Risk and Operating Costs: A comment // Journal of Money, Credit and Banking, 1972, (August). – Р. 614-615.
62. Sealey C. W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates // Journal of Finance, 1980, (December). – Р. 1139–1154.
63. Shaffer S. A. Test of Competition in Canadian Banking // Journal of Money, Credit and Banking. – 1993. – Vol. 25, № 1. – Р. 37–56.
Заказ Заказать Купить «Формування і розподіл прибутку комерційного банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Формування і розподіл прибутку комерційного банку
  • Формування і розподіл прибутку комерційного банку
  • Аналіз прибутковості банку, курс
  • Управління прибутковістю комерційного банку.
  • Управління прибутковістю комерційного банку.
  • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
  • Доход, видатки та прибуток комерційного банку
  • Доходи, витрати і прибуток комерційного банку
  • Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
  • Аналіз депозитних операцій комерційного банку.
Cгенерировано за 0.041303 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів