Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах» (ID:19691)

| Размер: 352 кб. | Объем: 116 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 04.10.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу прибутку підприємства 6
1.1. Економічний зміст прибутку 6
1.2. Методичні засади обліку прибутку підприємства 13
1.3. Джерела та методи аналізу прибутку підприємства 29
2. Особливості обліку прибутку акціонерного товариства «....» 42
2.1. Законодавча регламентація господарської діяльності акціонерних товариств 42
2.2. Організація бухгалтерського обліку у ВАТ «...» 48
2.3. Облік фінансових результатів та їх використання на базовому підприємстві 56
РОЗДІЛ 3. Особливості аналізу прибутку ВАТ «...» 80
3.1. Результати економічного аналізу прибутку та його використання на ВАТ «...» 80
3.2. Автоматизація аналізу прибутку АТ 90
ВИСНОВКИ 100
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 105
ДОДАТКИ 110
Додаток А. Методика визначення фінансових результатів 110
Додаток Б. Показники фінансово-господарської діяльності підприємства в 2003-2005 рр. 111
Додаток В. Методика розрахунку показників рентабельності підприємства 112
Додаток Г. Звітні дані підприємства 113

Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.
4. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 N 1576-XII.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
6. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991р. // Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі усіх форм власності. Випуск 1. – Київ: Зовнішторгвидав України”, 1997. – с.12-32.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.
13. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246
17. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни. — К.: Знання, 2004. — 415 с.
18. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
19. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 298 с.
20. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
21. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2000. – 528 с.
22. Буряковский В.В., Кармазин В.Я, Каламбет С.В. Финансы предприятий: Учеб.пособие. – Днепропетровск.: Пороги, 1998. – 245 с.
23. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч. - практичний посібник/ За ред. П.В. Мельника.- Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002.- 392 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.
25. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
26. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
27. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
28. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник/ За ред. М.В. Кужельного.- 6-е вид.- К.: А.С.К., 2002.- 266 с.
29. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
30. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
31. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності. Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 541 с.
32. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005.
33. Завгородній А.Г. Фінансовий словник. – К., Наукова думка, 2000. – 286 с.
34. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. — 377 с.
35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.
36. Ковалев В.В. Финансы предприятий. – М.: „Финансы и статистика”, 1997.
37. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
38. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
39. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
40. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: для студентов вузов. –Ростов-на-Дону: „Фенікс”, 1999. – с. 255
41. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Республика, 1992. – 407 с.
42. Методичні основи формування господарських рішень: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Д.В. Єгоренко; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
43. Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві. // Фінанси України. – 2000. – №9. – С.155-158.
44. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. Посіб. –К.:Знання-Прес, 2002. –687 с.
45. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
46. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
47. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
48. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003, 480 с.
49. Скирпан О.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ О.П. Скирпан, М.С. Палюх.- Т.: Економ. думка, 2002.- 496 с.
50. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 471 с.
51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
52. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
53. Томяковский А.С., Щербак И.А., Гудинова Л.И. Экспертная система диагностики финансово-хозяйственного состояния предприятия. // Модели управления в рыночной экономике. Сб. науч. тр. – Донецк, ДонГУ, 1998. – С. 246-258.
54. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник. Под ред. Стояновой Е.С. – 4-е изд., М.: Преспектива, 1999. – 656 с.
55. Финансы и кредит: Учебное пособие для вузов./Под ред. д.э.н., проф. А.И.Амоши — Донецк: ДонГТУ, 1998 г.. — 148 с.
56. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
57. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
58. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
59. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
60. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.А. Марченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 16 с. — укp.
61. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
62. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. –Житомир:ЖІТІ, 2003.
63. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. - К.: Знання, 2005. - 447 с.
64. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
65. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2003.-160 с.
66. Экономический образ мышления -- Пер. с англ. М., Издательство "Каталаксия" для серии Библиотека студента по заказу Академии педагогических наук и Московского психолого-социального института, 1997. -- 704 с.
67. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 2003г., - 542 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Доповідь до дипломної роботи на тему Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Особливості обліку і аналізу прибутку, та його використання в акціонерних товариствах
  • Особливості аудиту в акціонерних товариствах
  • Регулювання праці в господарських товариствах
  • Регулювання праці в господарських товариствах
  • Вдосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності акціонерних товариств на матеріалах ВАТ КСК „ЧЕКСІЛ”
  • Організація обліку, аудиту та аналізу використання прибутку підприємства в умовах нової облікової політики
  • Облік прибутку акціонерних компаній та його використання. Реорганізація капіталу. Особливості звітності акціонерних компаній
  • Акціонерне товариство
Cгенерировано за 0.037405 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів