Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості » (ID:19648)

| Размер: 422 кб. | Объем: 157 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 06.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості 8
1.1 Економічна сутність та роль стратегічного бюджетування в управлінні підприємствами харчової промисловості 8
1.2 Мета та завдання стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості 15
1.3. Основні етапи стратегічного бюджетування на підприємствах харчової промисловості 21
РОЗДІЛ 2. Дослідження стану стратегічного бюджетування на підприємстві ТОВ "..." 31
2.1 Комплекс задач стратегічного бюджетування ТОВ "..." 31
2.2 Система інформаційного забезпечення стратегічного бюджетування на ТОВ "..." 48
2.3 Оцінка стратегічної позиції ТОВ "..." 70
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування системи стратегічних бюджетів підприємства ТОВ "..." 88
3.1 Розробка стратегічних цільових параметрів діяльності ТОВ "..." 88
3.2 Обґрунтування системи стратегічних бюджетів ТОВ "..." 96
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 109
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 114
ДОДАТКИ 120
Додаток А. Основні показники фінансової звітності підприємства в 2002-2005 рр. 120
Додаток Б. Методика розрахунку основних фінансових показників 128
Додаток В. Фінансові показники, отримані в результаті аналізу 130
Трактування динаміки показників: 130
Трактування динаміки показників: 131
Трактування динаміки показників: 132
Трактування динаміки показників: 132
Трактування динаміки показників: 133
Додаток Г. Тенденції розвитку ресторанів швидкого харчування в м. Київ 134
Додаток Д. Загальні витрати, пов’язані з реалізацією проекту 137
Додаток Е. Вихідні положення інвестиційного проекту 140
Додаток Ж. Фінансові показники інвестиційного проекту 146
Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.
3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
10. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
11. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
12. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1994. – 812 с.
13. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Онищенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.
14. Бюджетування в торговельних підприємствах та об'єднаннях: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Тарасюк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 26 с. — укp.
15. Бюджетування: практика застосування на українських підприємствах. // матеріали професійної конференції. ТОВ “Фінансовий Аналітик-Сервіс”, м. Київ, 12 грудня 2001 р. – 79 с.
16. Вальтер О.Э., Понеделкова Е.Н., Корнилин Д.А. Финансовый менеджмент. – М.: Колос, 2002. – 176 с.: ил.
17. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востяков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. -297с.
18. Володченко О. Час перехопити // Контракти. –2005. –№ 07.
19. Гамоля Н. Меню середнього класу //Контракти. –2004. –№ 26.
20. Гамоля Н. Апетитний бізнес // http://www.business.if.ua/themes/business/ material.asp?folder=1984&matID=1982
21. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
22. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование / Под ред. В.Н. Самочкина. – 2-е изд., доп. – М.: Дело, 2002. – 376 с.
23. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
24. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
25. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
26. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
27. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
28. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
29. Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 350 с.
30. Кобиляцький Л.С Управління проектами: Навч.посіб. - К.: МАУП,2002. –200с.
31. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
32. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.: ил.
33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
34. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
35. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. – М.: БЕК, 1996.
36. Лихачова О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учеб. пособие. – М.: ООО «ТКВелби», 2003. – 264 с.
37. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т., 2005. – 255с.
38. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
39. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1993. – 702с.
40. Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / К.Г. Макаров / Донец. нац. ун-т.. — Донецьк, 2003. — 16 с.: рис. — укp.
41. Насонова О. Даниленко Л. Тенденции развития ресторанного бизнеса на Украине: «Дешево и сердито» // Статья опубликована на сайте www.restoran.ua, рубрика «Профессионалам».
42. Насонова О. Тенденції київського ресторанного ринку та їх використання // http://www.restoran.ua/index.phtml?t=110&pid=9692
43. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ризиками // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 105 – 109.
44. Постановка бюджетирования с помощью технологии Business Unit Management. Методика внедрения хозрасчета и построение мотивации. // материалы Семинара-практикума. ООО “Финансовый клуб Украины”, Консалтингова компания “MARTEX” (Россия), г. Киев, 17 августа 2002 г. – с. 56
45. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
46. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" – 2003. –480 с.
47. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
48. Сергеев И.В., Шипицын А.В. Оперативное финансовое планирование на предприятии. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 288 с.: ил.
49. Стратегічне планування економічної діяльності господарських комплексів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Шубалий; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.
50. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
51. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
52. Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. – М.: Изд. «Магистр», 1998. – 324 с.
53. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
54. Технології бюджетування для торгівельних компаній та холдингів. // матеріали інтенсивного семінару-практикума. Міжнародний Інститут Бізнесу, м. Київ, 19-21 грудня 2002 р. – 227 с.
55. Технологія бюджетування як засіб управління матеріальними та фінансовими ресурсами підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Вініченко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2005. — 17 с. — укp.
56. Уткин Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 272с.
57. Уткин Е.А., Мартынюк И.В. Контроллинг: российская практика. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 318 с.
58. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
59. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.: іл.
60. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
61. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
62. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
63. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.: ил.
64. Цигилик І.І. Проектний аналіз. Конспект лекцій. —Івано-Франківськ. –Інститут менеджменту та економіки, 2000. – 92с.
65. Цигилик І.І., Кропельницька CO., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 128с.
66. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
67. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
68. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 544 с.
69. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. -
К.:МАУП, 2002.-128с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємствами харчової промисловості
  • Доповідь до курсової роботи - Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості
  • Доповідь за темою курсової роботи - Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості
  • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості (выпускная работа бакалавра)
  • Стратегічне бюджетування в системі управління підприємством харчової промисловості (бакалаврская работа)
  • Територіальна організація харчової промисловості
  • Динаміка виробництва продуктів харчування і їх реалізація на ринку
  • Бюджетування і контроль витрат
  • Сучасний стан та особливості розміщення харчової промисловості України
  • Система планування інновацій на підприємствах харчової промисловості
Cгенерировано за 7.778068 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів