Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Становлення та перспективи розвитку валютного ринку» (ID:19598)

| Размер: 583 кб. | Объем: 138 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 03.09.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ 1. Загальна характеристика та основні елементи валютного ринку 6
1.1. Характеристика валютного ринку як одного з елементів світового фінансового ринку 6
1.2. Функції валютного ринку та його суб’єкти 17
1.3. Основні етапи розвитку валютного ринку України 27
Розділ 2. Аналіз сучасного стану валютного ринку України 58
2.1. Загальна характеристика сучасного стану валютного ринку 58
2.2. Аналіз обсягу та структури валютного ринку 71
2.3. Аналіз впливу валютної політики держави на ефективність проведення бюджетної та грошової політики 81
Розділ 3. Перспективи розвитку валютного ринку України 91
3.1. Вдосконалення системи валютного регулювання та контролю в контексті розвитку валютного ринку України 91
3.2. Проблеми та перспективи інтеграції національного валютного ринку до світового економічного простору 111
ВИСНОВКИ 116
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122
ДОДАТКИ 130
Литература1. Алгеброва И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под ред. проф. А.В.Сидоровича. – 2-е изд., переаб. и доп. – М.: МГУ им М.В.Ломоносова, Изд – во “Дело и сервис”, 1998. – 320 с.
2. Алисов Е. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – Х.: Фирма "Консум", 1998. – 142с.
3. Артемов Н. Валютний контроль. – М.: Профобразование, 2001. – 126 с.
4. Барр Р Политическая экономия В 2 т / Пер с франц. — М.: Международные отношения, 1994 ,-Т 2 .— 752 с.
5. Белінська Я. Можливості і наслідки валютно-фінансової лібералізації в Україні // Вісник НБУ. –2006. –№1. –С.28-34.
6. Береславська О. Ревальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки // Вісник НБУ. –2006. –№2. –С.20-23.
7. Береславська О. Стабілізація гривні як чинник розвитку економіки // Вісник НБУ. – №10 – 2002. – С. 54-57.
8. Береславська О. Тенденції валютного ринку України у 2004 році // Вісник НБУ. –2005. –№2. –С.18-22.
9. Борисов С.М. Азбука обратимости или что надо знать о конвертируемости валют. – М.: Финанси и статистика. – 1991. – 80 с.
10. Бровкова Е.Г., Продивус И.П. Финансово-кредитная система государства. – К.: Сирин, 1997. – 224 с.
11. Бюлетень Національного банку України. –2006. –№ 1(154). –164 с.
12. Бюлетень НБУ. –2006. –№8. –179 с.
13. Валютная политика США как фактор дестабилизации мировой финансовой системы / Д. Джанбаев // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 102-103.
14. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2002 рік.
15. Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Н. Барамія; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.
16. Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Пасічник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с.
17. Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні: Дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Пасічник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 235 с.
18. Валютно-финансовый механизм деятельности субъектов ВЭД / Б.Б. Любич // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 131-132.
19. Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: БЕК, 1996. – 457 с.
20. Гальчинська Т.А., Чепурнова Н.І., Корнієнко Є.С. Вплив курсової політики на стан торговельного балансу та ефективність експорту // Финансовые риски – №3(27) – 2001. – С. 30-34.
21. Гальчинський А. Макроекономічні та монетарні передумови політики зростання // Вісник НБУ. — 2004. —№ 8. - С 6-8.
22. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основи, 1998. – 413 с.
23. Геец В. Рост ВВП на 5-6% в 2005 году — оптимистический прогноз// Бизнес. — 2004. — 27 декабря. — С. 22.
24. Головань І. Проблеми визначення меж компетенції податкової міліції в процесі захисту прав суб'єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №10. – С. 30-33.
25. Грищенко А. Стабільність грошової одиниці як ціль монетарної політики // Вісник НБУ. -2002. -№11. -С. 20-22.
26. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 599 с.
27. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.І. Міщенка. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:Т-во „Знання”, КОО, 2003. –421 c.
28. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93.
29. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б.Авер'янова. – К.: ТОВ “СОМИ”, 1999. – 266 с.
30. Доповідь Президента України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” // Електронна версія доповіді з сервера [ http://www.niss.gov.ua]
31. Дорофеев Б.Ю., Земцов Н.Н., Пушин В.А. Валютное право России. – М.: НОРМА, 2001. – 360 с.
32. Економіка України. Тенденції, оцінки і прогнози // Центр соціально-
економічних досліджень CASE Україна. - 2005. —№2. — С 29.
33. З України тікає капітал // http://ua.korrespondent.net/main/49721
34. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" N 959-XІІ від 16 квітня 1991 року.
35. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III.
36. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року. № 79-XIV.
37. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики України від 28.08. 2006р. № 229.
38. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у І півріччі 2006 року // Експресдоповідь Державного комітету статистики від " 16 " серпня 2006р. № 213.
39. Іноземна валюта в Україні / Збірник систематизованого законодавства. – 2001. – № 13. – 226 с.
40. Інформаційно-аналітичний огляд основних тенденцій, що мали місце на валютному ринку України протягом липня 2006 року // http://pr.bank.gov.ua/ukr/arhive_news.php?news_id=1100&list=0
41. Калугин В., Ильичев Р. Голландская болезнь // Бизнес. — 2004. — 10мая. — С. 30.
42. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб: Пер. з англ. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 381 с.
43. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
44. Лунев А.Е. Право и эффективность управления. – М.: Юридическая литература, 1973. – С. 48.
45. Макаренко О. Валютний контроль як інструмент стабілізації валютного ринку в Україні //Вісник НБУ - 2002. - №9.
46. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 608 с.
47. Механізм інтеграції України до світового валютного ринку / Є.О. Пашко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 226 с.
48. Механізм інтеграції України до світового валютного ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Є.О. Пашко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с.
49. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін. / За ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
50. Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І.Рогач, А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін..; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
51. Міжнародні фінанси: Підручник/ О.І.Рогач, А.С. Філіпченко, Т.С. Шемет та ін..; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
52. Мусієнко Т. Необхідні передумови і форми взаємодії країн – учасниць ЄЕП у сфері грошово-кредитної та валютної політики // Вісник НБУ. –2005. –№1. –С.22-25.
53. Наговицин А.Г. Валютная политика. – М.: «Экзамен», 2000. – 512 с.
54. Овчинников Г.П. Международная економика: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., Изд-во «Полиус», 1998. – 620 с.
55. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 17.09.2003 року №21.
56. Основні засади грошово-кредитної політики на 2005 рік. Схвалені Рішенням Ради НБУ від 10.09.2004 року №17 // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.4-7.
57. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік // Затверджені рішенням Ради Національного банку України від 9 вересня 2005 р. № 17.
58. Пахомов Ю, Лук'яненко Д, Губський Б. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі . - К.: Україна, 1997. - 237 с.
59. Пашко Е. Развитие на монетарната и валутна политика на Украйна по пътя на интеграцията и в световната икономика // Бизнес управление. – Год. XIII. Кн. 4 – С. 31-40
60. Пашко Е.А. Интеграция Украины в мировой валютный рынок // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Національний Університет. Вип. № 163. – 2002. – С.224-231
61. Пашко Е.А. Современное состояние мирового валютного рынка // Вісник Донецького університету. Серія В «Економіка і право». – Донецьк: ДонНУ, 2001. – № 2. – С.183-188
62. Пашко Є.О. Оцінка тенденцій та передумов інтеграції України до світового валютного ринку // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. Ч. 2. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С.591-597
63. Петрик О. Перехід до більшої гнучкості обмінного курсу — виклик часу //
Вісник НБУ. - 2005. -№6.- С 4-11.
64. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
65. Підгорецька Л. Контроль за експортом та імпортом //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
66. Платіжний баланс України за 2005 рік. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –2006. –95.
67. Платіжний баланс України за I квартал 2005 року. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –2005. –78.
68. Платіжний баланс України за I квартал 2006 року. Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України. –2006. –81.
69. Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. М.: ФА, 1999. 256с.
70. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.99 N 127.
71. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.Є. Северин / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2003. — 17 с. — укp.
72. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні / Людмила Миколаївна Кравченко; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 199 с.
73. Пресняков В., Соколов В. Валютное регулирование в зарубежных странах. – М.: Год планеты, 1995. – 386 с.
74. Проект Закону України „Про валютне регулювання” № 921 від 23.05.97.
75. Річний звіт НБУ за 2005 рік. К.:Національний банк України, 2006 р. – 203 с.
76. Розовский Б.Г. Виленская Є.В. Дидоренко Є.А. Постсоветское реформирование: западные образцы и украинские реалии. - Луганск: ОИО ЛИВД. - 1999. - 119с.
77. Романенко О.Р. Фінанси: підручник. –К.:Центр навчальної літератури, 2006. –312 с.
78. Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – С.108.
79. Сапожников Н.В. Валютные операции коммерческих банков. Правовое регулирование. – М.: Юристъ, 1999. – 256 с.
80. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П. Валютные отношения. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
81. Строй В. Кто самый свободный в несвободном мире? // Голос Украины. – 2002. – 5 июля (№119). – С. 5.
82. Указ Президента „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.
83. Україна: поступ до XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000–2004 роки // Урядовий кур’єр. -2000. -№34. -С. 5-12.
84. Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Б.Ю. Лапчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.
85. Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 с.
86. Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми: Монографія / За ред. А.І.Сухорукова.- К.: НІУРВ, 2000. Електронна версія монографії – [http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom/finans/index_fin.htm]
87. Фіскальна індульгенція//Галицькі контракти. — 2004. — 29 березня.
88. Что мешает иностранцам? // Бизнес. – 2002. – №37.
89. Шаповалов А.. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку //Дзеркало тижня. — 2005. — №43. — 5—11 листопада.
90. Шаповалова М., Єрліна Т. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні // Вісник НБУ. –2004. –№10. –С.4-7.
91. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. – К.: Знання, 1999. – 359 с.
92. Янушевич Я. Валютний контроль в Україні //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
93. Klein M., Olivei G. Capital Account Liberalization, Financial Depth and Economic Growth /Mimeo Medford, MA:Tufts, 2001.
94. Noland M. Restructuring Korea's financial Sector for Greater competiveness//
Institute for International Economics Working Paper 96—14. — P. 1—37.
95. Wallerstein I. The politics of the world-economy: The States, the Movements, and the Civilizations. Cambridge, 1984.
96. http://www.bank.gov.ua
97. http://www.finmarket.info/
98. http://www.me.gov.ua
99. http://www.ukrstat.gov.ua
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Становлення та перспективи розвитку валютного ринку
  • МІЖБАНКІВСЬКИЙ І БІРЖЕВИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
  • Державне регулювання валютного ринку України
  • Банки на валютному ринку
  • Аналіз основних тенденцій валютного ринку України
  • ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
  • Роль валютних ринків в економіці країни
  • ФІНАНСОВИЙ РИНОК - СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  • Основи функціонування валютних ринків в економіці
  • Характеристика світового валютного ринку
Cгенерировано за 0.091859 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів