Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства» (ID:19596)

| Размер: 433 кб. | Объем: 162 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 19.09.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеСтор.
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 10
1.1. Сутність економічних ризиків та джерела їх виникнення 10
1.2. Особливості фінансових ризиків та їх роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства 20
1.3. Класифікація фінансових ризиків 30
1.4. Загальні принципи управління фінансовими ризиками 40
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 47
2.1. Загальна економічна характеристика підприємства 47
2.2. Менеджмент інвестиційних ризиків 77
2.3. Управління ризиками відшкодування 90
2.4. Управління валютними ризиками підприємства 97
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 106
3.1. Методи зниження юридичних ризиків 106
3.2. Узгодження ефективності і ризиковості інвестиційних проектів 112
3.3. Методи зменшення ризиків на основі оптимізації валютного
портфелю 118
ВИСНОВКИ 125
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 132
ДОДАТОК А 140
ДОДАТОК Б 149
ДОДАТОК В 150
ДОДАТОК Д 155

Литература1. Закон України „Про страхування” від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18
2. Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р № 996
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами та доповненнями.
7. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.04 р. „Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя”
8. Абрамов С.И. Оценка риска ивестирования // Экономика строительства. №12, 1996. – с. 2 – 12.
9. Абчук В. А. Риски в би знесе, менеджменте и маркетинге. М.: Из-во Михайлова, 2006. – с. 480.
10. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005. — 351 с.
11. Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М. “Финансы и статистика”, 1997.
13. Балдин К. В. Риск-менеджмент: Учебное пособие. – М.: 2006. Изд. «Эксмо», - 368 с.
14. Балдин К. В., Воробьев В. С. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: Гардарика, 2005. – 285 с.
15. Бандурака О.М., Коробов О.Л., Орлов П.І, Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: “Либідь”, 1998, - 285 с.
16. Барышников И.В. Применение долгосрочных финансовых инструментов для управления рыночными и кредитными рисками // Финансовый менеджмент. № 3, 2003 – С. 36-38.
17. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.:ИНФРА, 2002. – 240 с.
18. Бланк М.А. Основы финансового менеджмента. – К.: “Ника-Центр”, 1999.
19. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – к.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998
20. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997
21. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – Київ: КП “ВАЗАКО”, “Молодь”, 1997
22. В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатиринославский, Дж. Дж. Хемптон. Управление риском в рыночной экономике (монография). - М.: Экономика, 2002.-195с.
23. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту – К.: Молодь 2001 – 739 с
24. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 234 с.
25. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 2003. – 336 с.
26. Великоіваненко Г. І. Економічний ризик. Київ: ТОВ "Борисфен-М", 2003, - 214 с.
27. Воропаев Ю.Н. Оценка риска аудита и бизнеса // Бухгалтерский учёт, - 1996. -№6. – С. 27.
28. Габович Б. А., Данг А. З., Мищенко А. В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска // Финансовый менеджмент, - 2003. - №4. – С.56-59.
29. Галасюк В., Сорока М., Галасюк В. Поняття економічного ризику в контексті концепції ССF // Ринок цінних паперів України. – 2002. - №5-6, - С.56-65.
30. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО “Консалтбанкир”, 1996
31. Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: Учеб. пос. – М.: 2006. Изд. «ТК Велби», - 216 с.
32. Горенко В. Экономические аспекты определения размера собственного удержания при операциях перестрахования // Генеральный директор, № 5, 2004, - С, 18 - 20
33. Гофре В. Своп як ефективний інструмент управління ризиком // Ринок цінних паперів України. – 2003. - №11-12, - С.65-69.
34. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. – М.: Аланс, 2004. – 200 с.
35. Гридчин М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. -- 3-е изд., стереотип. -К.: МАУП, 2004. -- 160 с.:
36. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 424 с.
37. Грідчін М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизнян практик ): Навч. посіб. -- 2-ге вид., стереотип. -- К.: МАУП, 2002. -- 232 с.
38. Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование // Российский экономический журнал. – 1995. - №9. – С.
39. Долінська Є. Розрахунок лізингових платежів з урахуванням ризику неплатежу // Ринок цінних паперів України. – 2004. - № 3-4. – С. 45-56.
40. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. М.:Альфа-Пресс, 2005, - с.240.
41. Жигло А.Н. Расчёт ставок дисконта и оценка риска // Бухгалтерский учёт. – 1996. - №6. – С. 41.
42. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
43. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
44. Калина А. В., Конева М. И., Ященко В. А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод. пособие. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- К.: МАУП, 2003. -- 416 с.
45. Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. М.:Консалтбанкир, 2000, - 272 с.
46. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: “ФБК-ПРЕСС”, 1998
47. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово – інвестиційний аналіз. Навч. Посібник. – К. Українська енциклопедія. – 1996. – 298 с.
48. Кононенко А.Ф., Холезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие ришений в условиях неопределённости // ВЦ АН СССР. – М., 1991. – 197 с.
49. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2002.- 294с.
50. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. – М.: “Дело и сервис”, 1998
51. Куракина Ю.Г. Оценка фактора риска в инвестиционных расчётах // Бухгалтерский учёт. – 1996. - № 6. – С. 22-27.
52. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательськой деятельности. – М.: «ИНФРА-М», 1998
53. Ли Черг Ф., Финнерти Джозеф И. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII. – С. 365.
54. Лобанов А., Чугунов А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт // Рынок ценных бумаг. – 1999. - № 18. – С. 36-38
55. Лобанов А. А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – 2-е изд. М.:2006, - с. 878.
56. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 2004
57. Коллас Б., Управление финансовой деятельностью предприятия. пер. с франц. – М.: «Финансы», «ЮНИТИ», 1997
58. Корнилов И. Управление рисками страховой компании // Рынок ценных бумаг. – 1999. - №22. – С. 45-47
59. Мельников А.В., Бойков А.В. Элементы страхового риск-менеджмента Учебное пособие. М.: 2000, - 87 с.
60. Мельников А. В. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: Анкил, 2003, - с.159.
61. Нейман Дж.фон, Могенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. – М.: Наука, 1970.
62. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 1997г. – 123 с.
63. Нікбахт, Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Вік; Глобус. – 1992. – 382 с.
64. Олейников Е.А., Филин С.А., Муравьев А.С. Риск-леверидж и его использование при принятии инвестиционных решений // Финансовый менеджмент. – 2003. - №6, - С. 56-61.
65. Омаров А.М. Предприимчивость и хозяйственный риск: Отраслевое и териториальное управле-ние в условиях перестройки. – М.: Система, 1991. –154 с.
66. Опарін В.М. Фінанси: (Заг. теорія): Навч. посіб./ Київ. нац. екон. ін-т.- 2-е вид., доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2001.- 240 с.
67. Охріменко О. Вплив ризику та витрат на формування відсотків за облігаціями // Ринок цінних паперів України. – 2004. - №9-10. – С.45-56
68. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: ИНФРА – М, 1996г. – 306 с.
69. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. – М.: “Финансы”, 1998
70. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчёт и риск. – М.: Инфра, 1994. – 192 с.
71. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999г., - 369 с.
72. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – «Знание». Новое в жизни, науке и технике. – 1992. - № 4.
73. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. Пер. с англ. – К.: Торгово-издат. Бюро, 2002. – 592 с.
74. Рогов М. А. Риск-менеджмент. Питер: РЄА, 2005. – с. 451.
75. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: “Инфра-М”, 1996
76. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю. Екатернославский, Дж. Дж. Хэмптон; Под ред. И. Юргенса. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. — 512 с.
77. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.
78. Савчук В., Мельник П. Управлінський баланс, звіт про прибутки та звіт про рух грошових коштів // Справочник экономиста, №09/2005.
79. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД., 1995. – 72 с.
80. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: «Перспектива», 1995
81. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. – М.: Перспектива, 2003, - 89 с
82. Ступаков В. С., Токаренко Г. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2006, - с. 288.
83. Терещенко Т. Узгодження ефективності та ризикованості економічних рішень // Справочник економиста, № 5, 2004, - С. 12-17.
84. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е.В. Кузницовой. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1995г. – 362 с.
85. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Из.-во Перспектива, 1996г. – 455 с.
86. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. Л.М. Ковольовой. – М.: Финансы и статистика, 1996г. – 233 с.
87. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: МАУП, 2004. — 328 с.
88. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
89. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
90. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. Учебное пособие. - М.: „Дашков и К”, 2006 – 291 с.
91. Холт Р. Н. Основы финансового менеджмента. – М.: “Дело”, 1993
92. Хорн В. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: “Финансы и статистика”, - 1996
93. Хорин А.Н. Оценка предпринимательского риска // Бухгалтерский учёт. – 1994. - № 5. – С.45
94. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. – 160 с.
95. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. Питер - 2000, 176 с.
96. Шаповал Ю. Управління ризиком в депозитарній діяльності // Ринок цінних паперів України. – 2001. - № 1., - С. 26-29.
97. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент. Пер. с англ. – М.: “ФИЛИНЪ”, 1996
98. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.
99. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: “АртЕк”, 1997. – 248 с.
100. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finfnce, 1952. – Vol. 7 (1). – P. 256.
101. Roger G. Clarke, Harinda de Siva, and Brett Wanter. Rick llocation Asset Allocation: Improving the optimal allocation between risk and return // The Journal of Portfolio Management, Fall 2002, p. 254
102. The Professional's Handbook of Financial Risk Management, 2000.
103. Philip Best. Implementing Value at Risk. John Wiley & Sons Ltd., 1998
104. http://www.finrisk.ru Управление финансовыми рисками – теория и практика
105. http://www.bancklub.ru Клуб банковский аналитиков. Порох А. Корпоративный риск-менеджмент: интегрированное управление рисками
106. http://www.nettrader.ru Help Zone. Управление рисками.
107. http://www.delloitte.com Академия Делойт: Управление рисками предприятия.
108. http://www.francling-grant.ru Управление рисками.
109. http://www.finrisk.ru/article/sushko/sushko.html Оценка результатов деятельности и текущего финансового состояния страховых компаний. Сушко Р.В., Ретинский А.А.
110. http://www.bank.gov.ua/ Офіційний сайт НБУ.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)
 • Вплив соціальних платежів на формування цін підприємства
 • Суть та функції фінансів підприємства. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • Характеристика непрямих податків, сплачуваних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м. Києва.
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Концепція оцінки ризику інвестиційного проекту
 • Фінанси підприємств
 • Оподаткування в сфері підприємницької діяльності
 • Податок на додану вартість на прикладі конкретного підприємства
Cгенерировано за 4.452311 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів