Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості розвитку ринку акцій в Україні» (ID:19558)

| Размер: 365 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 01.12.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування ринку акцій 7
1.1. Поняття, сутність та види акцій 7
1.2. Сутність ринку акцій та його роль в економіці 19
1.3. Суб'єкти ринку акцій та їх взаємовідносини 27
РОЗДІЛ 2. Особливості функціонування ринку акцій в Україні в сучасних умовах 37
2.1. Становлення та розвиток ринку акцій в України 37
2.3. Аналітична оцінка сучасного стану ринку акцій в України 46
2.2. Аналіз діяльності акціонерних як суб’єктів ринку акцій 56
РОЗДІЛ 3. Оптимізація ринку акцій та посилення його ролі в розвитку економіки України 69
3.1. Перспективні напрямки державного регулювання розвитку ринку акцій 69
3.2. Перспективи виходу вітчизняних емітентів на міжнародні ринки акцій 79
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
ДОДАТКИ 100
Литература1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII.
3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
4. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001 №2299-ІІІ.
5. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 /С.І. Кудин С.І. Кудин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
6. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.
7. Богачев С. Капиталотворческая функция промышленных корпораций: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк,2005.– 236 с.
8. Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти.- Донецк, 2002. – 294 с.
9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 800 с.
10. Голоднюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи. К.:CASE Україна, 2006. –21 с.
11. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
12. Дем'яненко П.В. Особливості формування акціонерної власності в Україні. Федосійський державний фінансово-економічний інститут, 2001 р.
13. Денисенко М. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд в майбутнє // Акционер. – 2002. – № 3. – С. 42 – 48 .
14. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
15. ДКЦПФР розробляє нормативну базу на виконання закону «Про цінні папери та фондовий ринок» // [http://www.uaib.com.ua/files/f1161011023.doc]
16. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.:Видавничий центр"Академія", 2002.–952с.
17. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
18. Захарін С. В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок // Фінанси України. – 2003. - №9. – С.102 – 112.
19. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєц., А.К. Кінах, А.К. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
20. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Знання, 1998.- 246 с.
21. Кутыркин А.Н. Финансовый рынок с элементами технического анализа. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 192 с.
22. Линдерп П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ.- М.: Прогресс; Универс, 1992. – 514 с.
23. Лупенко Ю.О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств // Фінанси України. -1997. -№9. –С.98-101.
24. Матеріали офіційного серверу Державного комітету статистики України – [http://www.ukrstat.gov.ua]
25. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
26. Международные финансы: Учеб. пособие / А.Г. Семенов, Н.А. Бударина. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 247 с.
27. Мельничук Л. Початок історії українських IPO. Погляд з Лондона // Дзеркало тижня. -2006. - № 22 (601)
28. Мендрул Олександр Гарієвич, Шевчук Ірина Анатоліївна. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун- т. — К., 1998. — 152с.
29. Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.М. Шарнопольська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с.
30. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.:Перспектива, 1995.- 324 с.
31. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Урядовий кур’єр. –2000. –№140. –С.5
32. Мозговой О.Н. Фондовый рынок Украины. – К.: УАННП "Феникс", 1997. – 276 с.
33. Наумець І. Повз ринок // Контракти. –2005. –№19.
34. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 161 с.
35. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Ю.О. Ровинський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — О., 2005. — 20 с.
36. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
37. Пропозиції фінансової групи „Автоальянс” щодо покращення функціонування фондового ринку України – [www-us.avtoaliyans.com.ua/img/docs/propoz.doc]
38. Річний звіт ДКЦПФР за 2004 рік.
39. Річний звіт ДКЦПФР за 2005 рік.
40. Руденко В.Б. Перспективи портфельних інвестицій в Україні. Методологічний аспект // Фондовый рынок, 1999. - №12. – С.18 – 22.
41. Современные инструменты рынка ценных бумаг: Монография / А.Н. Кутыркин, С.В. Богачев, В.В. Рыбак, О.М Савинова / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк.: ООО «Норд Компьютер», 2000. – 83 с.
42. Стан ринку спільного інвестування. Аналітичний огляд станом на 30.06.06р. // [http://www.uaib.com.ua/files/f1153830499.mht]
43. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України. – К.: Техніка, 2002. – 644 с.
44. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
45. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
46. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рєзанова; За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1993.–247 с.
47. Шарнопольская О.Н. О формировании условий привлечения иностранных инвесторов в экономику Украины посредством фондового рынка // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект / Часть 2. – Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 614 – 620.
48. Шкарпова О. Публічні гроші // Контракти. – 2006. -№ 06.
49. Demirguk-Kunt A., Maksimovich V. Funding Growth in Bank-Based and Market-Based Financial Systems: Evidence from Firm Level Data. – Washington, 2001. – 36 p.- (WB Policy Research Working Paper)
50. Hornby A.S., Gatenby E.V., Wakefield H. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English / T. 1. A-F. – Ставрополь: СПИИП "Сенгилей", 1992. – 540 с.
51. Levine R., Zervos S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth. – Washington, 1996. – 46 p.- (WB Policy Research Working Paper, № 1690).
52. Lintner, J. Optimal dividends and corporate growth under uncertainty // Quarterly Journal of Economics. – 1956. – № 78. – Р. 49 – 95.
53. Mauro P. Stock Returns and Output Growth in Emerging and Advanced Economies. – Washington, 2000. –34 p.- (IMF Working Paper 00/89).
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Особливості розвитку ринку акцій в Україні
  • Розвиток ринку акцій в Україні
  • Сутність та функції ринку акцій
  • Аналіз прибутковості акцій
  • Особливості ринку праці в Україні
  • Міжнародний ринок акцій. Його сучасний стан
  • Стан та перспективи розвитку Фондового ринку в Україні
  • Методи оцінювання ринкової вартості акцій
  • РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ КРУПНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАМПАНІЙ ЗА КОРДОНОМ.
  • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ НА РИНКУ УКРАЇНИ
Cгенерировано за 0.156138 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів