Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ» (ID:19553)

| Размер: 187 кб. | Объем: 129 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 08.06.2006 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Сучасні концепції амортизації на підприємстві 6
1.2. Загальна характеристика державного регулювання процесів амортизації на підприємстві 15
1.3. Амортизаційна політика на підприємстві в системі управління фінансами підприємств 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „...” 39
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 39
2.2. Методичні підходи до амортизаційної політики на підприємстві 48
2.3. Амортизаційні відрахування в системі джерел фінансування 67
відтворення основних фондів підприємства 67
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „...” 74
3.1. Шляхи підвищення ефективності державної амортизаційної політики 74
3.2. Моделі підвищення ефективності амортизаційної політики 82
підприємства 82
3.3. Апробація моделей оптимізації амортизаційної політики на прикладі комунального підприємства “...” та аналіз їх ефективності 94
ВИСНОВКИ 106
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113
ДОДАТКИ 123

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
3. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 р. №723/97-ВР зі змінами // Ліга Закон. – http: // www.liga.net.
5. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
7. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
9. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутків підприємств”, №349-IV від 24.12.2002р.
10. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
11. Указ Президента України ”Про Концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. -2001. -№55.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 353 від 28.12.2000.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.
18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок зарахування до Державного бюджету України на 1999 рік частини амортизаційних відрахувань” від 26.01.1999 р. № 85 // Ліга Закон. – http: // www.liga.net.
19. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
20. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1.07.1997 р. (з наступними змінами і доповненнями), №218.
21. Декрет КМУ „Про податок на прибуток підприємств і організацій” від 26 грудня 1992 року N 12-92. (В редакції Закону N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )
22. Астаков Н., Буткевич В., Абалкин Н. Амортизационные ресурсы: Что тормозит обновление производственной базы // Экономика и жизнь. – 2000. - №12. - С.22-29.
23. Баранов Д.А. Сроки амортизации и обновления основных производственных фондов: Вопросы теории и методологии. – М.: Наука, 1977. – С. 7-8, 105-106.
24. Бег по кругу // Бизнес. - 21.04.2003 р. – №16(535). – www.business.ua – 1 c.
25. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М.:АОЗТ “Интерэксперт”, “Инфра-М”, 1995. – 528 с.
26. Бернар Н., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь: В 2-х т. М.: Международные отношения, 1994.- Т.1. - С.88-89.
27. Бирман А.М. Экономические рычаги повышения эффективности производства: размышления экономиста. – М.: Мысль, 1980. – 240 с.
28. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
29. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-центр, 2000. – 720 с.
30. Болховітінова О.Ю., Довганюк Л.В. Економічні засади і напрямки реформування амортизаційної політики // Економіка і прогнозування, №2/2000. – С.39-51.
31. Борисенко З.Н. Амортизационная политика. – К.: Наукова думка, 1993. – 135 с.
32. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховується амортизація в податковому та бухгалтерському обліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
33. Брунько В. Про амортизаційну політику // Економіка України. – 1994. - №5. - С. 31-35.
34. Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. - К.: Вища школа, 1992. – С. 18-19.
35. Бунич П.Г. Амортизация основных фондов в промышленности.- М.: Госфинздат, 1957. – С. 34-35.
36. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Леонова / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
37. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств. // Фінанси України. – 2002. - №6. - С. 36-41.
38. Геєць В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки // Банківська справа. – 2003. - №4. – С.29.
39. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.
40. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: КП “Автоінтерсервіс”, 1996 р. – 544 с.
41. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
42. Горенко Т.И, Карпов В.А., Кондрашихин А.Б. и др. Государственное регулирование экономики переходного периода. – Севастополь: Просвита, 2000. – 182 с.
43. Даниленко А.І., Савлук М.І., Василик О.Д. та ін. Фінансові проблеми реального сектора економіки та шляхи їх вирішення (наукова доповідь) // НАН України, Ін-т економіки. – Київ, 2001. – 49 с.
44. Дані Асоціації „Укрлізинг”. www.ukrleasing.com.ua. – 1 с.
45. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посібн.- К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
46. Добронравова О. Лізинг в Україні: надії на порятунок на тлі загрози остаточного знищення // Галицькі контракти.- Травень 2000. - №22. – www.gk.com.ua - 5 с.
47. Евсеева О. Внедрение положений концепции амортизационной политики // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - май 2003 г. -№№9-10.–С.41-49.
48. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
49. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку // За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003. – 1008 с.
50. Захаров В.Г. Особенности воспроизводства основных фондов в условиях научно-технической революции. – М.: Экономист, 1972. – С.10-11.
51. Ильин Н.И., Лухманова И.Г. Управление проектами. – СПб.: ДВА-ТРИ, 1996. – 610 с.
52. Как дам больно! // Бизнес. - 09.06.2003 р. - №23(542). – www.business.ua – 1c.
53. Кваснюк Б.Е. Инвестиционные факторы возрождения экономического роста. // Економіка і прогнозування. – 2000. - №1. – С.139.
54. Кваша Я.Б. Амортизация и строки службы основных фондов. – М.: Мысль, 1959. – С. 24-25.
55. Кейнс Д. Общая теория занятости, проценты и деньги. М.: Эконом. ключ, 1993. – 306 с.
56. Кемпбелл Р. Макконнел, Стэнли Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.
57. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
58. Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. –1997. - №9. - С. 73-77.
59. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства // Актуальні проблеми економіки, № 9(27), 2003. – С. 157-166.
60. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
61. Куренков Ю.В., Палтерович Д.М. Технический прогресс и оптимальное обновление производственного аппарата. – М.: Инфра - М, 1997. – С. 25.
62. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
63. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.
64. Любимцев Ю.И. Цикл воспроизводства и амортизация основных фондов. – М.: Экономика, 1977. – С. 8-9.
65. Марголин А.М. Финансовое обеспечение и оценка эффективности инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998.- 146 с.
66. Маршалл А. Принципы экономической науки. - www.ek-lit.agava.ru.
67. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки // За ред. д-ра екон. наук І.Р. Михасюка. – Львівський національний університет ім. І. Франка. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
68. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.І. Бондар / Київ. нац. екон. ун-т.. — К., 2001. — 18 с.: рис. — укp.
69. Опыт первопроходцев – эмитентов корпоративных облигаций. – www.atlanta.com.ua – 5 с.
70. Орлов О. О., Рясних Є. Г. Що заважає розвитку лізингу в Україні // Фінанси України. - 1999. - №7. - С.3.
71. Основні засоби: посібник для практика // Все про бухгалтерський облік, №32(578), 09.04.2001 р. – 63 с.
72. Павлов П.М. Оборот основных средств предприятий (закономерности и методы расчета). - М.: Финансы, 1967. – С. 27.
73. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
74. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. – Луганськ: “Футура” ДСД “Лугань”, 2002. – 512 с.
75. Пашкевич О. Блиск і злидні лізингу // Галицькі контракти. – 06. 02. 2003. – www.gk.com.ua - 4 с.
76. Податок на прибуток // Все про бухгалтерський облік. - 29.01.2003 р. -№8(796). – 79 с.
77. Полищук О. Длинные деньги // Бизнес. - 14.04.2003. – №15(534). - С.16.
78. Примакова О., Піроженко О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. — 4-те вид., перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с.
79. Програма довгострокового фінансування АКБ “Форум”. – www.forum.com.ua -1 с.
80. Процентні ставки за кредитами і депозитами. – НБУ. – www.bank.gov.ua. – 1 с.
81. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения.- М.: Экономика, 1993. - С. 418.
82. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні // За ред. доктора екон. наук. Б.Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон.прогнозув.: Х.:Форт, 2003. – 424 с.
83. Рошило В.І. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на інноваційну діяльність підприємства //Стратегія інноваційного розвитку підприємств України: Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (17-20 вересня 2003 р.). – Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2003. – С.142 -146.
84. Рошило В.І. Амортизаційна політика як структурний елемент управління фінансами підприємства та державної економічної політики – світовий досвід та реалії України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. 2. Економічні науки. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2003. – С.409 - 430.
85. Рошило В.І. Амортизаційні відрахування як внутрішнє джерело інвестування // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 2000-літтю християнства і 125-й річниці Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича (11-12 травня 2000 року, Чернівці). Книга 1. Гуманітарні науки. Частина 3.- Чернівці: Рута, 2000.- С. 113-115.
86. Рошило В.І. Внутрішні джерела інвестування в сучасних умовах господарювання // Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду: Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 1.- Економічні науки. - Чернівці, 2001. – С.124-126.
87. Рошило В.І. Деякі напрямки сучасної амортизаційної політики підприємств // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації: збірник наукових праць за матеріалами XI міжнародної наукової практичної конференції, 4 - 6 квітня 2000 р. – Чернівці: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, 2000.-Т.1.-С.129-130.
88. Рошило В.І. Ефективний амортизаційний механізм – умова переходу до інноваційного типу розвитку // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. 1. Економічні науки. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2002. – С.148-155.
89. Рошило В.І. Методологічні засади розробки та оптимізації амортизаційної політики промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 186. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – С. 943-951.
90. Рошило В.І. Особливості амортизації як фінансової категорії економіки перехідного типу // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Випуск 121. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002 .- С.161-166.
91. Рошило В.І. Удосконалення амортизаційної політики як елемент фінансового менеджменту підприємств // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2003 р.). – Хмельницький.: Хмельницький інститут бізнесу, НВП “Еврика”, 2003. – С. 119-122.
92. Рошило В.І. Фінансовий механізм амортизаційних відрахувань у процесі ринкової трансформації // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. 4. Економічні науки. – Чернівці.: АНТ ЛТД, 2002. – С.239 - 247.
93. Рошило В.І. Циклічність амортизації в аспекті формування амортизаційної політики підприємства //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 квітня 2002 року, Чернівці ).- Вип.2. Частина 2. Економічні науки. У 2-х ч. – Чернівці: АНТ ЛТД, 2002.-Ч.2.- С.484-487.
94. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 498 с.
95. Савчук В.П. Управление финансами предприятия. М:"Бином" - 2003 г., 480 с.
96. Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия. М:"Бином" - 2003 г., - 97 с.
97. Сайт СП „УФЛК” - www.ukrleasing.com.ua. – 1 с.
98. Сенчагов В.К. Амортизационный фонд в условиях интенсификации производства. – М.: Финансы и статистика, 1978. – С. 4-5, 23-24.
99. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. – 245 с.
100. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
101. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. - 176 с.
102. Тальмина П.В. Финансовые рычаги повышения фондоотдачи. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 205 с.
103. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
104. Терехова В.А. Амортизаційна політика підприємства: перспективи реформування // Бухгалтерський вісник. – 1997. - №8. - С.21-27.
105. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
106. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
107. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
108. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
109. Формування амортизаційної політики підприємства : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Рошило ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 170 с.
110. Фукс А.Є. Амортизація і оновлення основного капіталу: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 1996. – 160 с.
111. Хомяков В., Бєлінська В. Методика оцінки впливу амортизаційної політики на ефективність капітальних вкладень // Економіка України. – 1999. - №2. - С. 28-36.
112. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с
113. Ченг Ф. Лі, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
114. Черевко Г.В., Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи // Фінанси України. - 1999. - №2. - С.40.
115. Чистов С.М., Нікіфоров А.Є, Куценко Т.Ф.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2000. – 316 с.
116. Ященко Ю.П. Механизмы финансового оздоровления топливно-энергетического комплекса Украины. –www.fppr.org.ua. – 12 с.
Заказ Заказать Купить «АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота з економіки підприємства
  • АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
  • Особливості організації фінансів підприємств матеріальної сфери
  • Особливості організації фінансів підприємств матеріальної сфери
  • "Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання"
  • Контрольная по Економике предприятия
  • Контрольна робота з дисципліни: Економіка підприємств
  • Зовнішнє маркетингове середовище ТзОВ “РЕК”
  • Фінансові ресурси підприємства і напрямки підвищення ефективності їх використання на матеріалах ДП АТ "КИЇВХЛІБ" Київський хлібокомбінат № 12"
  • “Фінансові ресурси підприємства і напрямки підвищення ефективності їх використання на матеріалах ДП АТ "КИЇВХЛІБ" Київський хлібокомбінат № 12"
Cгенерировано за 0.012530 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів