Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Інноваційна політика: Методи обґрунтування та використання в діяльності АТ.» (ID:19541)

| Размер: 340 кб. | Объем: 117 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 16.08.2004 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
І Сутність поняття інноваційної політики 7
1.1 Сутність понять: інновація, інноваційні нововведення 7
1.2 Державна інноваційна політика України і її вплив на діяльність підприємств 14
1.3 Визначення цілей та стратегій 22
1.4 Інноваційний проект як шлях впровадження інноваційної політики і стратегії 29
1.5 Особливості обґрунтування та вдосконалення інноваційної політики 35
ІІ Аналіз господарської та інноваційної діяльності ЗАТ „...” 45
2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства 45
2.2 Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства 47
2.3 Аналіз господарської діяльності підприємства 55
2.4 Аналіз інноваційної діяльності підприємства 62
ІІІ Обґрунтування та впровадження інноваційної політики в ЗАТ „...” 66
3.1 Розрахунок впровадження інноваційного проекту і управління якістю та конкурентоспроможністю послуг 66
3.2 Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту 76
3.3 Вплив запропонованих заходів на рівень конкурентоспроможності підприємства 80
Висновки та пропозиції 87
Література 90
Додатки
Литература1. Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року N 40-IV // Офіційний вісник України. -2002. -№31. -С. 145.
2. Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 року N 433-IV // Відомості Верховної Ради. -2003. -№13.
3. Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” // Відомості Верховної Ради. -1999. -№40.
4. Указ Президента України „Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” від 20 квітня 2004 року N 454/2004 // Президентський вісник. -2004. -№6.
5. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів” від 17 вересня 2003 р. N 1474 // Офіційний вісник України. -2003 р. -№38. –С. 42.
6. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет-представництво Президента України, 2004.
7. Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук / НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
8. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.:КНЕУ, 2004. -275 с.
9. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учебное пособие. Спб.:Питер, 2002. - 380 с.
10. Балабанов И. Инновационный менеджмент. Спб.: Издательство: Питер, 2001. -304 с.
11. Бейкер М. Маркетинг. Бизнес-класс. Спб.: Издательство: Питер. Серия: Бизнес-класс, 2002, -1200 с.
12. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
14. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. -128 с.
15. Василенко В. Інноваційний менеджмент. Навч. пос..-К.:ЦУЛ,-440с.
16. Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Н.Ю. Пікуліна / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp.
17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.:Лібра, 2004. -712 с.
18. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. 132с.
19. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент: Конспект лекцій. Х.: Харківський державний економічний університет, 2001.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34.
21. Гриньов А. Інноваційний розвиток промислових підприємств. Концепц. Методол..-Х.:Инжек ИД,03.-308с.
22. Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент / Пер. с англ. - М.: Информ.-издат. дом «Филинъ», 1996. - 280с.
23. Державне регулювання інноваційних процесів в економіці перехідного періоду: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Лі Цзіньбо / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 21 с.: рис. — укp.
24. Державне регулювання інноваційної сфери: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.І. Лазутін / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 19 с. — укp.
25. Довідник менеджменту. Т. 12. Інструментарій моделювання і прогнозування для менеджера/ Під ред. В. А. Лисичкіна. - К.: НПО «Прогностіка», 1999.-479 с.
26. Доленко Г.О., Заславський В.А., Тимашов О.О. Основи інвестиційного менеджменту. Методичні рекомендації з курсу “Менеджерські системи”.К:КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2001.
27. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
28. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак / Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.
29. Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Л.В. Овчаренко / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
30. Економічне обгрунтування інноваційних проектів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.
31. Забєлін П. В., Моисеева Н. К. Основи стратегічного управління: Учеб. посібник. - К.: Информ.-упроваджений. центр «Маркетинг», 1998. - 195с.
32. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / І.Д. Погорєловська / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.
33. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/Под ред.С.Д.Ильенковой.- 2-е изд, перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 343с.
34. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.О. Голубенко / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с.: рис. — укp.
35. Інноваційна політика промислового підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Мішустін Юрій Віталійович / Харківський держ. економічний ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.
36. Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Є. Кущ / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.
37. Інноваційний шлях розвитку економіки України / Б. Патон // Вісник НАН України. — 2001. — N2. — укp.
38. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. -М:Экспресс-принт, 1998. -453 c.
39. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. “Стратегия инновационной деятельности предприятия” Сб.научных трудов. “Формирование механизма управления предприятием в условиях становления рынка”. Под ред. д.э.н. Титова В.В. и Марковой В.Д., Новосибирск, 1995г.
40. Кіндзерський Ю.В. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1999. -22с.
41. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
42. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.:КНЕУ, 2003. — 504 с.
43. Лукашевич И. Развитие идей Н.Д.Кондратьева в теориях длинных волн нововведений // Вопросы экономики. -1992. -№ 3.
44. Макроекономічні інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / М.О. Комлик / Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.
45. Маркетинг інноваційної діяльності в розвитку підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / О.І. Панжар / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 21 с. — укp.
46. Назаров В., Ващук Я. Державна інноваційна політика на регіональному рівні // Ділова Україна. -1998.-№44.
47. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
48. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / Л.М. Матросова / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002. — 36 с.: рис. — укp.
49. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в промисловому виробництві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Рябих / НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.
50. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку великої компанії: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / О.В. Савчук / НАН України. Ін-т екон. пром-сті. — Донецьк, 2003. — 32 с.: рис., табл. — укp.
51. Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / М.В. Шингур / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.: рис. — укp.
52. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності в промисловості України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.М. Кондрашов / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
53. Організаційно-економічні аспекти стимулювання інноваційної діяльності: Автореф. дис. канд... екон. наук: 08.02.02 / Г.О. Андрощук / НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
54. Організація інноваційного менеджменту на підприємстві: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Д.В. Трегуб / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
55. Організація та економічна оцінка інноваційної діяльності підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.В. Тувакова / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с.: рис. — укp.
56. Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Б. Жихор / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 20 с. — укp.
57. Палков В. Інноваційний менеджмент великого ЗАТ // Економіка України. – 2002. -№12. –с.4-11.
58. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
59. Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В.О. Матросова / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
60. Річний звіт ЗАТ «Укртелебуд» за 2002 рік.
61. Річний звіт ЗАТ «Укртелебуд» за 2003 рік.
62. Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу(Обґрунтування ефективності інноваційних концернів) / І. Галиця // Вісник НАН України. — 2001. — N7. — укp.
63. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.
64. Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / І.В. Алєксєєв / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2002. — 33 с. — укp.
65. Стратегічне маркетингове управління підприємством в умовах ринкової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Сліпенький / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
66. Стратегічний напрям — розвиток високих технологій (Оптика та оптоелектроніка на сучасному етапі НТП) / О. Соснін // Вісник НАН України. — 2002. — N8. — укp.
67. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
68. Теоретико-методичні засади формування конкурсної системи оцінювання і прогнозування фундаментальних наукових досліджень: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / Б.Р. Кияк / НАН України. Центр дослідж. наук.-техніч. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 40 с.: рис. — укp.
69. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
70. Уманец А. Кабельный спрут // Бизнес. -2004. -№30(601).
71. Управління діяльністю інноваційних фондів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Л.Я. Золотаревська / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 17 с. — укp.
72. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Р. Жуков / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2003. — 19 с.: рис. — укp.
73. Управління формуванням інноваційної стратегії підприємств в умовах технологічних змін: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / І.А. Тульпа / Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менедж. і бізнесу. — К., 2002. — 16 с. — укp.
74. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
75. Фінансування інноваційної діяльності // Фінанси України. -2001. -№3. –с.111-115.
76. Шершньова З.Е., Об орська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
77. Шумпетер Й. Теория єкономического развития. Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982.
78. Як підтримувати інноваційну діяльність? Досвід країн Європейського союзу./ Програма Tacis Європейського Союзу. К: Українсько-європейський консультативний центр (UEPLAC), група економічного законодавства, березень 2001 р.
79. Янсен Ф. Эпоха инноваций/ Пер.с англ.- М.: ИНФРА-М, 2002.- 308с.

Іноземні джерела
80. Acs, Z.J. and D.B. Audretsch, 1988 : «Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis», American Economic Review, vol. 78, № 4, p. 678-690.
81. Castel M. and Y. Ullmo, 1991 : « La nouvelle intermediation : developpement des marches et financement des entreprises », Revue d'economie financiere, №16, p. 41-61.
82. Fazzari S.M., R.G. Hubbard and B.C. Petersen, 1988 : « Financing Constraints and Corporate Investment », Brooking Papers on Economic Activity, №1, p. 141-145.
83. Mahieux X., 1993 : « Capital investissement et valeur de I'entreprise», Revue Banque, № 538, p. 63-66.
84. Williamson O.E., 1988 : «Corporate Finance and Corporate Governance», The Journal of Finance, № 43.3, p. 567-591
Ресурси мережі Інтернет
85. Матеріали серверу Держкомстату України – http://www.ukrstat.gov.ua
86. Матеріали серверу ЗАТ „Укртелебуд” - http://www.ukrtelebud.com.ua
87. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
88. Успенский И.В. Интернет-маркетинг: Учебник.- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ, 2003. - http://www.aup.ru/books/m80/
89. Матеріали серверу Союзу кабельного телебачення України - http://www.uctv.kiev.ua/main.asp?MenuId=46
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 • Функції держави у сфері інновацій
 • Контрольна з маркетингу
 • Контрольна робота основи бізнесу
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Основні результати наукової діяльності установ Відділення економіки НАН України
 • Інноваційна політика.
 • Інноваційна політика підприємства
 • Інноваційна політика підприємства
 • Впровадження і реалізація інноваційних проектів
 • Маркетингова політика розподілу товарів
Cгенерировано за 2.114726 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів