Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Особливості менеджменту в туризмі (на прикладі дитячого туризму)» (ID:15164)

| Размер: 79 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 I. ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ 7 1.1. Туризм – як галузь світового господарства 7 1.2. Законодавча база розвитку туристичної галузі та дитячого туризму у її складі в Україні 13 1.3. Рекреаційні ресурси України як основа туристичного потенціалу 19 ІI. МОДЕЛЮВАННЯ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ 25 2.1. Матеріальна база розвитку, індустрія розміщення 25 2.2. Організаційні моменти дитячого туризму, підготовка кваліфікованих кадрів 27 2.3. Забезпечення захисту і безпеки туристів, як необхідний елемент розвитку дитячої туристичної діяльності 30 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 ДОДАТКИ 40 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України „Про туризм”: За станом на 20 січня 2003 р. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 20 с. 2. „Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”: Указ Президента України // Сайт Президента України. 3. „Про Положення про Державний комітет України по туризму”: Указ Президента України // Сайт Президента України. 4. „Про заходи щодо розвитку санаторно-курортної діяльності в Автономній Республіці Крим”: Указ Президента України // Сайт Президента України. 5. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки // Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). 6. „Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки”: Постанова КМ України // Туристичний сервер Крима (http://tour.crimea.com). 7. „Про программу розвитку туризму в Одеському регіоні до 2005 року”: 8. Розпорядження Одеської Обласної Державної Адміністрації від 15 грудня 1997 р. // Сайт Одеської ОДА (www.odesosoda.gov.ua). 9. Агафонова Л., Агафонова О.. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. – К.: Знання України, 2002. – 352с. 10. Артеменко О. Три десятиріччя в одному // Дзеркало тижня. – 2001 р. – № 34 (358).– С.5 11. Борисов К. Международный туризм и право. – М.: НИМП, 1999. – 226 с. 12. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочівальників та працівників туризму (аспекти): Поправка до статті 45 Конституції України. Правила організації туристських маршрутів та користування ними (проект). Зміни та доповнення до правил дорожнього руху (проект). Туристські маршрути. Розслідування нещасних випадків. „Малий туризм” для реабілітації хворих та інвалідів. Рятувальні служби для туристів / Н.Левун (наук.ред.), В.Ляшенко (уклад.), Д.Рибалко (уклад.). – Д.: Промінь, 2002. – 116 с. 13. Биржаков М. Введение в туризм / Балтийский международный ин-т туризма (БМИТ) Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – М., 1999. – 192 с. 14. Вакуленко В., Валентюк І., Грибан В., Коротис С., Коротич С., Кравченко Н. Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід / Українська Академія держ. управління при Президентові України Центр досліджень адміністративної реформи / Ю. Лебединський (заг.ред.). – К.: К.І.С., 2003. – 176 с. 15. Вяткин Л., Сидорчук Е., Немытов Д. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М. : ACADEMIA, 2001. – 208с. 16. Гаврильчак И. Туризм в России: концептуальные основы стратегических направлений развития / Санкт-Петербургский гос. ин-т сервиса и экономики. – СПб.: СПбГИСЭ, 2001. – 171 с. 17. Годы и тропы: К пятидесятилетию харьковского спорт. туризма / В.Абрамов (отв.ред.). – Х. : РА, 2000. – 332 с. 18. Головашенко О. Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. канд. філос. наук. / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с. 19. Гуляев В. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 303 с. 20. Дехтярь Г. Лицензирование и сертификация в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 256 с. 21. Джанджугазова Е.. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2003. – 224с. 22. Дмитрук О. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно- географічного дослідження / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ Київський університет, 2002. – 76 с. 23. Зайцева Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студ. вузов . – М.: Академия, 2003. – 224 с. 24. Зінченко В. Міжнародний молодіжний туризм в Україні (70-80-ті роки XX ст.) / НАН України Інститут історії України. – К.: Ін-т історії України, 2002. – 58 с. 25. Квартальнов В. Мировой туризм на пороге нового тысячелетия: реальность и экскурс в будщее. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 185 с. 26. Квартальнов В. Иностранный туризм / Российская международная академия туризма. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 312 с. 27. Квартальнов В., Романов А. Международный туризм: политика развития: Учеб. пособие для студ. – М. : Советский спорт, 1998. – 142 с. 28. Квартальнов В. Педагогика и туризм: Учебник для студ. вузов / Российская международная академия туризма. Туристский ун-т. – М.: Советский спорт, 2000. – 360 с. 29. Колотуха О. Дитячо-юнацький туризм в Україні. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – 41с. 30. Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (1-3 жовтня 1998 р., м.Херсон) / Інститут змісту і методів навчання Херсонський держ. педагогічний ун-т / В.Бойко (ред.). – К.: Реформа, 1998. – 264 с. 31. Крым. Курорты и туризм. Здравницы и курортно- туристические организации Крыма: Каталог 2000 / А.Мальгин (рабочая группа). – Симф.: ФОТОбанк Ривьера, 2000. – 82 с. 32. Культура на зламі тисячоліть (філософія, туризм, освіта): Зб. наук. ст. / Федерація профспілок України Український ін-т туризму / О.Дорошко (відп.ред.), С.Кисельов (відп.ред.). – К., 1996. – 103 с. 33. Культурный туризм в России: проблемы и перспективы развития: Сб. докладов I студ. науч.-практ. конф., г.Сергиев Посад, 24-25 февраля 2000г. / Российская международная академия туризма Сергиево-Посадский факультет РМАТ Сергиево- Посадский историко-художественный музей-заповедник / В. Устименко (общ.ред.). – М.: РМАТ, 2000. – 151с. 34. Культурология и экскурсоведение: Конспекты лекций / Российская международная академия туризма / Казбек В. (сост.). – М.: Советский спорт, 1998. – 112с. 35. Лукьянова Л. Перспективная модель специалиста туристской отрасли: [Доклад] / „Туризм на пороге XXI столетия: образование, культура, екологія”, международная научно- практическая конференция Научный центр развития туризма. – К., 1999. – 12 с. 36. Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин: Збірник наукових праць / Київський держ. торговельно- економічний ун-т / М. Пересічний (відпов.ред.). – К., 1997. – 139 с. 37. Морозова Н., Морозов М. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 333 с. 38. Навчальна програма „Загальне краєзнавство і туризм”: Для пед. спеціальностей вищих навч. закладів / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини /О. Тимець (уклад.). – К. : Науковий світ, 2000. – 21с. 39. Общая экология. Экологический туризм. Экология и безопасность жизнедеятельности / Т.Триселева (сост.). – М., 2001. – 38 с. 40. Оленковська Л. „Аутсайдер” робить перший крок // Бюлетень „Партнери”. – № 1-2 (51), січень-лютий 2003. – С.38 41. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. посібник / О.Жданова, А.Тучак, В.Поляковський, І.Котова. – Луцьк, 2000. – 236 с. 42. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1 трав. 2002 р. / Київський ун-т туризму, економіки і права / В.Федорченко (ред.), Л.Малюга (упоряд.). – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 43. Програма міжнародної науково-практичної конференції Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя, 1-3 жовтня 1998 р., м. Херсон / Херсонський держ. педагогічний ун-т Асоціація вчителів географії України. – К., 1998. – 16 с. 44. Романов А. Зарубежное туристское страноведение: Учеб. пособие для студентов. – М.: Советский спорт, 1999. – 158 с. 45. Спогади ветеранів самодіяльного туристського руху в Україні: Самодіяльний туризм у Києві в 1950-1970-х рр. XX ст. / Федерація профспілок України Інститут туризму / С.В. Коробков (ред.). – 2-е вид.,доп. – К.: ЧП Кротов, 2002. – 172 с. 46. УМО по сервису Московского гос. ун-та сервиса Институт туризма и гостеприимства. Тезисы докладов третьей Всероссийской научно-практической конференции Туризм: подготовка кадров, проблемы и перспективы развития, 26-27 марта / УМО по сервису Московского гос. ун-та сервиса Институт туризма и гостеприимства. – М., 2001. – 176 с. 47. Тімець О. Краєзнавство і туризм. – К.: Знання, 1999. – 120 с. 48. Туризм в Украине 1999/2000: Туризм. Отдых. Развлечения / Государственный комитет Украины по туризму. – К.: Одекс, 1999. – 239 с. 49. Туризм і охорона природи: Екологічні поради для туристсько-краєзнавчих гуртків шкіл, позашкільних установ, технікумів, ПТУ / Рівненський держ. педагогічний ін-т Рівненська обласна станція юних туристів / А. Меремінський (підгот.), А.Лех (підгот.). – Рівне, 1993. – 48 с. 50. Туризм и туристическое хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. – М.: ЭКМОС, 2000. – 400 с. 51. Туристично-краєзнавчі дослідження: Матеріали III Всеукраїнської наук.- практ. конф. Туризм в Україні:економіка та культура, (Світязь, 9-10 вересня 1998 р.) / Федерація профспілок України Інститут туризму / О.О. Бейдик (ред.кол.). – К., 1998. – 360 с. 52. Храбовченко В. Экологический туризм. – М.: Финансы и Статистика, 2003. – 207 с. 53. Христов Тодор Тодорович. Религиозный туризм: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 287 с. 54. Шмагина В. В., Харичков С. К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально- экономического развития / НАН Украины Институт проблем рынка и экономико- экологических исследований. – Одесса, 2000. – 70 с. 55. Щур Юрій Володимирович, Дмитрук Олександр Юрійович. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посіб. / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: Альтерпрес, 2003. – 232 с. 56. Економіка зарубіжних країн: підручник / Філіпенко А., Вергун В. та інші. – К.: Либідь, 1996. – 228 с. 57. Юрківський В. Країни світу: довідник. – К.: Либідь, 1999. – 188 с. 58. Офіційний веб-сайт Президента України (www.presiden.gov.ua). 59. Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). 60. Сайт Верховної Ради України (www.rada.kiev.ua). 61. Сайт Державного комітету зв’язку та інформатизації України (http://www.stc.gov.ua). 62. Сайт Івано-Франківської облдержадміністрації (http://frtt.if.gov.ua). 63. Туристичний сервер Крима (http://tour.crimea.com). 64. Сайт Луганської облдержадміністрації (http://oblrada.lg.ua) 65. Сайт Одеської облдержадміністрації (www.oda.odesa.gov.ua). 66. Сайт Чернівецької облдержадміністрації (www.bucoda.cv.ua). 67. www.tour.com.ua. 68. Інтернет-видання Mignew.com (www.mignews.com). 69. Сайт Центра детско-юношеского туризма Минобразования России (http://www.crsdod.ru).
Дополнительная информация1899
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Особливості менеджменту в туризмі (на прикладі дитячого туризму)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Формування системи дитячого оздоровлення в Україні
  • Формування системи дитячого оздоровлення в Україні
  • Історія розвитку менеджменту в туризмі
  • Методи менеджменту туризму
  • Методи менеджменту туризму
  • Економічна ефективність менеджменту в туризмі
  • Моделювання дитячого туризму
  • Менеджмент туристичної галузі
  • Контрольна робота маркетинг в туризмі
  • Контрольна робота з маркетингу
Cгенерировано за 0.143571 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів