Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення» (ID:15012)

| Размер: 159 кб. | Объем: 121 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Зміст, мета та задачі оцінки фінансового стану підприємства 7 1.2. Основні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства 24 1.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 37 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 50 2.1. Основні показники діяльності підприємства 50 2.2. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства 58 2.3. Показники інтенсивності та ефективності використання ресурсів підприємства 72 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 88 3.1. Планування показників фінансової стійкості підприємства 88 3.2. Оптимізація показників фінансової стійкості та фінансова рівновага підприємства 94 3.3. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства 100 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 111 ДОДАТКИ 115 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ: “Феміна”, 1996. – 64 с. 2. Господарський кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2003. – №10. – С. 12 3. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 // Урядовий кур’єр. – 1999. – №162. – С. 12 4. Закон України “Про власність” // Голос України. – 1991. – 10 лютого. – С. 3 з усіма змінами і доповненнями 5. Закон України “Про господарські товариства” // Голос України. – 1991. – 19 вересня. – С. 4 з усіма змінами і доповненнями 6. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Голос України. – 1993. – 1 липня. – С. 11 7. Закон України “Про ліцензування” // Урядовий кур’єр. – 2000. - №106. – С. 6 8. Закон України «Про оплату праці» // Урядовий кур’єр. – 1995. - №60. – С. 4 9. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №4. – С. 36 з усіма змінами і доповненнями 10. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради. – 1997. - №4. – С. 22 з усіма змінами і доповненнями 11. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №6. – С. 234 12. Кодекс України про адміністративні порушення : З коментарями. – Київ: «Феміна», 1999. – 540 с. 13. Статут приватного підприємства “Лал”. – Чернігів, 1999. – 8 с. 14. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности : Учебное пособие. – Москва: Изд-во «Дело и Сервис», 200. – 512 с. 15. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с. 16. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с. 17. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. – Москва: Финансы и статистика, 1996. – 800 с. 18. Економіка виробничого підприємництва : Навч. посіб. / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М.Петровича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с. 19. Економіка підприємства : Підручник. Вид 2-ге, перероб. і доп. / За ред. С.Ф. Покропивного. – Київ: КНЕУ, 2001. – 528 с. 20. Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с. 21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: издательство «Бухгалтерский учет», 1998. – 320 с. 22. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Львів: Львівський банківський інститут національного банку України. 2000. – 141 с. 23. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – Москва: «Финансы и статистика», 1996. – 430 с. 24. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с. 25. Кондратьєв О.В. Фінансова стійкість у механізмі господарювання підприємства // Фінанси України. – 1997. – №7. – С.73 – 76. 26. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. - №6. – С. 3-5 27. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – Київ: т-во «Знання», 2001. – 378 с. 28. Крейнина М.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия для совершенствования бизнеса. – Москва: Уч.-метод. центр при Министерстве РФ по налогам и сборам, 2002. – 208 с. 29. Кручок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2002. - №8. – С.40 – 47 30. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – Київ: «Хрещатик», 1999. – 800 с. 31. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с. 32. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учебное пособие. – Москва: Высшая школа, 1997. – 192 с. 33. Овчаренко Р. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства // Банківська справа. – 2001. – №4. – С.59 – 61. 34. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – Київ: Скарби, 2002. – 336 с. 35. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с. 36. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов – Москва: ЮНИТИ, 1995. – 458 с. 37. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. 2001. - №11. – С.54 – 61 38. Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 422 с. 39. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1997. – 498 с. 40. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 41. Сокаринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – С. 88-96 42. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с. 43. Титов С.Ю. Особенности использования финансового анализа в текущем управлении предприятием // Вестник Московского университета: серия 6. – 2000. - №1. – С. 95-108 44. Ткаченко Н. Методика розрахунку оцінки фінансової стійкості підприємства // Підприємництво. Господарство. Право. – 2001. – №9. – С.102 – 103. 45. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : Пер. з англ. – Київ: Наукова думка, 2001. – 367 с. 46. Федоренко В.Г. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства // Економіка та держава. – 2004. - №1. – С. 26 – 29 47. Финансовый бизнес-план : Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., проф. В.М. Попова. – Москва: Финансы и статистика, 2000. – 480 с. 48. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: изд-во «Перспектива», 2000. – 656 с. 49. Фінанси підприємств : Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с. 50. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с. 51. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – Москва: ИНФРА-М, 1997. – 342 с.
Дополнительная информация1698
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Фінансове становище підприємства та шляхи його оздоровлення
 • Проблеми в організації визначення оподаткованого прибутку
 • Проблеми в організації визначення оподаткованого прибутку
 • Механізм оподаткування прибутку підприємства
 • Механізм оподаткування прибутку підприємства
 • Сутність податку на прибуток підприємства
 • Сутність податку на прибуток підприємства
 • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
 • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
 • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
 • Аналіз фінансового стану туристичного підприємства (готельного комплексу) та напрямки підвищення його фінансової стійкості
Cгенерировано за 0.214398 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів