Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Світовий досвід трансформаційної економіки» (ID:14795)

| Размер: 117 кб. | Объем: 113 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до трансформації економіки 7 1.1. Сучасні концепції трансформації економіки 7 1.2. Інституційні аспекти проведення реформ 20 Розділ 2. Світовий досвід трансформації 41 2.1. Трансформація економік розвинутих країн в процесі формування інформаційного суспільства 41 2.2. Досвід трансформації економічних систем країн, що розвиваються 52 2.3. Особливості трансформації транзитивних економік країн ЦСЄ 60 Розділ 3. Трансформація економіки України в контексті інтеграційних стратегій 70 3.1. Трансформація економіки України в процесі переходу до ринку 70 3.2. Особливості трансформації економіки України в контексті інтеграційних стратегій 79 3.3. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації 93 Висновки і пропозиції 110 Список використаної літератури 113 Додаток А 117 Додаток Б 118 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку/ Под общ. ред. А. В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 1995. – 319 с. 2. Александров Ю. Г. Переходная экономика: российская версия. – М.: ИВ РАН, 1999. – 400 с. 3. Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного періоду/ Львів, комерційна акад. – Л.: Вид-во ЛКА, 2002. - 324 с. 4. Базилюк А., Волик В. Стратегія цінової політики у ринковій трансформації економіки України // Розбудова держави. — К., 1997. – № 11. 5. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с. 6. Безпека економічних трансформацій: Зб. Матеріалів «круглого столу». – К.: НІСД «Альтпрес», 2000. – 386 с. 7. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001.– 408 с. 8. Біла С. Державне регулювання галузевої структури економіки України // Економіка України. – 2001. – №5. – С.30-39. 9. Богуславський О. Б .Механізми розв'язання економічних суперечностей у перехідній економіці// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.20-25 10. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб./ Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с 11. Геєць В. Структурна економіки і структурна політика її стабілізації // Економіка України. – 1995. – №4. – С.18. 12. Гордиенко Л.Ю. Трансформационный подход к формированию концептуальных основ организационного развития // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37. - Донецьк, ДонНТУ, 2001. -С.12-16. 13. Гриценко А. Структура рыночной трансформации инверсионного типа// Экономика Украины. - 1997. - № 1. - С. 1-6. 14. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с. 15. Економіка України в перехідний період. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. – 103 с 16. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання/ За ред. В. М. Гейця НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – X.: Форт, 2000. – 432 с. 17. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект)/ Наукова монографія/ – К.: Вид-во «Світ знань», – 2002. – 528 с. 18. Єрохін С. Динаміка та ефективність структурних трансформацій економіки України // Економіка України. – 1998. – №10. – С.22-33. 19. Захарченко В.І. Процеси ринкової трансформації спеціалізованих промислово-територіальних систем// Формування ринкових відносин в Україні. – №2 (45)/2005, – с. 86-93 20. Корецький М. Основні напрями та механізми роздержавлення в перехідний до ринку період // Вісн. Укр. акад. держ. управління. - 2000. - № 4. - С. 107-115. 21. Курс переходной экономики: Учеб. для вузов/ Под ред. Л. И. Абалкина. – М.: ЗАО «Финстатииформ», 1997. – 640 с. 22. Лукінов І. І. Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя ) – К., 1997. – 455 с. 23. Механізм структурних зрушень в економіці України: Монографія/ За ред. В. І. Кононенка. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с 24. Наливайченко С.П. Проблеми ринкової трансформації економіки України// Збірник наук. праць ДонДТУ. – 2002, – №2. – с.6-12 25. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. // Вопросы экономики. - №3. - 1997. - С. 3-17. 26. Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. - Київ: «Основи», 2000. - 198 с. 27. Нуреев Р.М. Теории развития: институциональные концепции становлення рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2000. - №6. -С. 126-135. 28. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 416 с. 29. Основы теории переходной экономики (вводный курс): Учеб. пособие/ Под ред. Е. А. Киселевой, М. Н. Чепурина. – Киров, 1996. – 320 с. 30. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. – К.: Либідь, 2002. – 616 с. 31. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с. 32. Перехідна українська економіка: стан і перспективи/ За ред. В. Гейця. – К.: Академія, 1996. – 219 с 33. Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного Банка/ Пер. с англ. - М.: Издательство «Весь Мир», 2002. - 296 с. 34. Поворозник. В.О. Інституційна складова трансформаційного процесу// Формування ринкових відносин в Україні. – № 2 (45), 2005, – с.25-28 35. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы// Экономика и математические методы. - 1999. - Том 35. - №2. - С. 3-21 36. Радіонова І.Ф. Макроекономіка і економічна політика. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.: “Таксон”, 1996. – 256 с. 37. Словник іншомовних слів. Головна редакція УРЕ - К., 1977 - С. 443, 676 38. Сото 3. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. - М.: Саtаllаxу, 1995. 367 с. 39. Тамбовцев В. Теоретические основы институционального проектирования // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 82-95. 40. Тамбовцев В.Л. Институциональные изменения в российской экономике // Общественные науки и современность. 1999. - № 4. - С. 44-53. 41. Теория переходной экономики. Т. 1. Микроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. В. В. Герасименко. – М.: ТЕИС, 1997. – 320 с. 42. Теория переходной экономики. Т. 2. Макроэкономика: Учеб. пособие/ Под ред. Е. В. Красниковой. – М.: ТЕИС, 1998. – 231 с. 43. Теория переходной экономики: Учеб. пособие/ Под ред. И. П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2001. – 487 с. 44. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи)/ Ін-т екон. прогнозування За ред. В. М. Гейця. – К.: Логос, 1999. – 500 с. 45. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). – К.: Логос, 1999. – С.153. 46. Україна за роки незалежності. 1991-2001. – К.: Нора-Друк, 2000. – С.173. 47. Україна на шляху до Європи/ За ред. Лутца Хоффмана, Феліцітас Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – 344 с. 48. Хабермарс Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие/ Д. В. Скляднев (ред. пер. с нем). - СПб.: Наука, 2000. - 380 с. 49. Чухно А. А. Проблеми теории переходного периода: от командной к рыночной экономике// Экономика Украины. -1996. - № 4. - С. 16-22. 50. Шаститко А. Новая институциональная экономическая теория. - 3-е изд., перераб. и доп., - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 591 с. 51. Шинкаренко Т.П. Структурні зрушення в економіці України // Економіка і прогнозування. – 2001. – №4. – С.52. 52. Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономистов: Сб. ст. / Под ред. В. Т. Рязанова, Л. Д. Широкорада. – СПб.: Изд-во Петербургского ун-та, 2000. – 400 с.
Дополнительная информация1423
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Світовий досвід трансформаційної економіки»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічні цикли та їх види. Особливості сучасних ділових циклів
  • Ознаки трансформаційної кризи в економіці України
  • Ознаки трансформаційної кризи в економіці України
  • Циклічність як закономірність розвитку національної економіки
  • Характеристика соціального ринкового господарства
  • Характеристика соціального ринкового господарства
  • Соціальне ринкове господарство. Теоретична модель і практична реалізація
  • Роль державного макроекономічного регулювання в економіці України
  • Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин
  • Суть, економічна роль і структура ринку цінних паперів
Cгенерировано за 0.175544 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...