Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Роль ГАТС (генеральної угоди про послуги) у формуванні світової економічної кон’юнктури» (ID:14750)

| Размер: 128 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3 Розділ І. Міжнародна торгівля послугами як галузь зовнішньоекономічних відносин 10 1.1Теоретичні основи функціонування світового ринку послуг 10 1.2 Еволюція формування світового ринку послуг 17 1.3 Роль торгівлі послугами у розвитку сучасних міжнародних економічних відносин 22 Розділ ІІ. Механізм регулювання господарських відносин на світовому ринку послуг 28 2.1 Наднаціональний рівень регулювання сфери послуг 28 2.2 Регулювання фінансових послуг в системі ГАТС 35 2.3 Механізми ціноутворення на ринку послуг 46 2.4 Перспективи лібералізації 52 Розділ ІІІ. Напрямки та особливості залучення України на світові ринки товарів та послуг 56 3.1. Місце України на міжнародному ринку товарів та послуг 56 3.2 Ринок фінансових послуг України 64 3.3 Економічні засади вступу України до СОТ у контексті приєднання до угоди ГАТС 77 Висновки 91 Список використаних джерел 97 Додаток 107 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература 1. Декларація про державний суверенітет України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 31 2. Цивільний кодекс України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44 3. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6 4. Закон України „Про податок на додану вартість”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21 5. Закон України „Про страхування”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18 6. Закон України „Про аудиторську діяльність”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23 7. Закон України „Про державне регулювання ринку фінансових послуг”. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51 8. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51 9. Закон України „Про фінансовий лізинг”. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16 10. Указ Президента України від 05.09.2001 за № 797 «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі».— Урядовий кур'єр № 165, 13.09.2001. 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.1999 за № 1967 «Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі». — Офіційний вісник України № 43, стор. 44, 12.11.1999. 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 за № 507 «Про утворення робочої групи з опрацювання питань вступу України до СОТ та імплементації національного законодавства до її вимог». — Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.gov.ua 13. Генеральна угода про торгівлю послугами: В кн.: Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. К.: «Вимір», Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу до СОТ, 1998. – 344 с. 14. Азаров О, Україна та світова система торгівлі ГАТТ/СОТ: про блеми і перспективи // Право України. - К., 2002. - № 6.- c. 144-148. 15. Апопій В. В. Комеpційна діяльність на pинку товаpів та послуг: Ситуаційні завдання /Апопій В. В., Міщук І. П., Хом'як Ю. М. - Львів: Вид-во Львів. комеpц. акад., 2002. – 285 с. 16. Андреев П.А. Лизинг: Характеристика, история, использование. – М., 1999. - 187 с. 17. Быковская А. Некоторые комментарии к Генеральному соглашению по торговле услугами // Маркетинг. — 1998. —№3. - с. 82-104. 18. Варналій З. Вступ України до Світової організації торгівлі: про блеми і перспективи // Банківська справа. - К., 2002. - № 1. - с. 41-49. 19. Воронова Є.М., Мазаракі А.А. Україна в міжнародній торгівлі. К.:КДТУ. 1998. – 274 с. 20. Вступленне в ВТО как новый этап зкономических реформ // Інвестиції: практика та досвід. - К., 2002. - № 8. - с. 7-17. 21. Гаврилюк О. В. Послуги у контексті економічного зростання: (Огляд росту зійнятості та інвестицій у сфері послуг у семи колишніх соціалістичних країнах: Болгарії, Чехословаччині, Угорщині, Польщі, НДР, Румунії та Радянському Союзі) // Фінанси України. - 2000. - № 4 22. Гаврилишин Б.Д., Гальчинський А.С., Філіпенко А.С. Економічна енциклопедія. Т.1. – К.: „Академія”, 2000. – 285 с. 23. Головшіська В. Інтеграція у Світову організацію торгівлі: що отримає Україна? // Митна газета. - 2001. - № 21 - листопад. – с. 8. 24. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М., 1994. – 185 с. 25. Гончарук А. Лікування конкуренцією: Від вступу України до СОТ виграє вітчизняний споживач. Газета День. - 2002. - 19 бер. - c. 4. 26. Гончарук А. ВТО ннкому не помешает: [Про вступление Украи- ньі во Всемирную торговую организацию] // Деловая Украйна. -2002. – 26 июня. - c.4. 27. Гончарук А. Ризики вільної торгівлі: [Комент. держ. секретаря з питань торгівлі М-ва економіки щодо перспектив вступу України до Всесвіт, торговельної організації (Бесіду вів С. Сироватка) // Газета День. - 2002. - 31 жовт. - c. 1, 4. 28. Добровольська А. Б. Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ /СОТ // Ін-т світової економіки і міжнарод. відносин. Зб. пр. вч. - К., 1997. - Вип.10: Реструктуризація економіки та раціоналізація експортно-імпортної політики України 29. Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами. ИКЦ Академкнига, 2003. – 174 с. 30. Євpазійський pинок товаpів і послуг: Конспект лекції /Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т Уклад. Ковальчук H. С. - К., 1999. – 162 с. 31. Жаров В. Дев'ятий раунд переговорів Україна - СОТ: досягнення у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - К., - 2002. - № 7. - с. 3-7. 32. Жалило Я. Это сладкое слово «ВТО» // Компаньон. — К., 2002. – 19-25 апреля. - c. 14-17. 33. Жалило Я. Вперед, заре навстречу?!: (Подготовка Украины ко вступлению в ВТО (Всемирную торговую организацию) и вероятные угрозы, возникающие в результате ее вступления) // Інвестиції: практика та досвід. - 2002. - квітень. - с. 9, 10. 34. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг.: Підручник. 2-е видання. – К.: Знання Укураїни, 2005. – 280 с. 35. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 1999. – 268 с. 36. Задорожній О. Україна і Світова організація торгівлі: шляхи на ближення // Вісник податкової служби України. - К., - 2003. -№2. – с.6-10. 37. Зовнішня торгівля: право та економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2 (6) Частина 1 (наукові доповіді конференції «Перспективи та проблеми участі України в Світовій організації торгівлі в контексті економічної безпеки», проведеної 15 лютого 2002 року Міжвідомчою комісією з питань фінансової безпеки Ради Національної безпеки і оборони України). — К.: УАЗТ — 2002. — 212 с. 38. Зинченко А. Защищаться от конкуренции или побеждать в ней?: Интервью о целесообразности вступления Украиньї во Всемирную торговую организацию (ВТО). Наша газета. - 2002. - 5 июля. - с. 2. 39. История мировой экономики: Учебник вузов / Под ред. Г. Б. Полякова, А.Н. Марковой. - М.: ЮНИТИ, 2001. – 385 с. 40. Ив Бенар, Жан-Клод Колли. «Толковый экономический и финансовый словарь». «Международные отношения». Москва. 1997. – 269 с. 41. Изменяя структуру управления, совершенствуя методы работы, «Оранта» становится компанией европейского уровня // Финансовые услуги. – 2001 42. Илларионов В. Вступление в ВТО как новый этап зкономических реформ: (Подготовка Украины к вступлению в ВТО (Всемирную торговую организацию) // Інвестиції: практика та досвід. - 2002. № 8. - с. 7-12. 43. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. – 285 с. 44. Котлер Ф. Основы маркетннга: Перевод с англ. / Общ. ред. и вступ, слово Е. М. Пельковой. — М: Прогресе, 1990. - 736 с. 45. Киреев А. Международная экономика. – М., 1999. – 354 с. 46. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.Ы Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное попобие для вузов. – М.: Междунарюотношения, 2001. – 416 с. 47. Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України. - 2001. - № 4. 48. Кушнир М. Преувеличенная опасность: (Что ожидает Украйну после вступления во Всемирную торговую организацию?) // Деньги и технологи. - 2002. - № 4. - с. 12-14. 49. Липец Ю. Г., Пуляркин В. А.., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 287 с. 50. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – К.: Видавничий центр „ДрУк”, 2002. – 320 с. 51. Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії української економіки. – Тернопіль: Збруч, 1997. – 430 с. 52. Мазуренко В 1. Україна ГАТТ/СОТ // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. — К.: Либідь, 2002. — Розд. 6. Гл. 1. -c. 408-424. 53. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги. Под ред. Гольберга М.А., Вороновой А.В. – М., 1994. – 241 с. 54. Осика С. Г., Пятницькіш В Т., Оніщук О. В., Осика А. С, Ш»іе- фашок О. В. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ—СОТ. - К.: УАЗТ, 2000. - 336 с. 55. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 56. Офіційний сайт «Россия и Всемирная торговая организация» - www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=14 57. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.ssmsc.gov.ua/4/ 58. Панкратьева Н. «Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики»// Вопросы статистики – 1998 - №4 59. Пятанова В.И. Современные аспекты международного факторинга. // Финансы и кредит. - №5 (65). – 2001. – 12-17 с. 60. Пузан Ю. Україна та Світова організація торгівлі // АПК: зконо- мика, управление. - М., - 2002. - № 10. -с. 3-8. 61. П’ятакова В.И. Современные аспекты международного факторинга. // Финансы и кредит. №5 (65). – 2000. – 13-15 с. 62. Регулювання pинків товаpів і послуг на засадах ноpм і пpинципів системи ГАТТ /СОТ /Осика С. Г., Пятницький В. Т., Оніщук О. В. та ін. Укp. акад. зовніш. тоpгівлі. - К., 2000. – 333 с.: табл. - (Система Світової оpганізації тоpгівлі як основа pегулювання глобальних тоpговельних пpоцесів). 63. Родионова И. Мировая экономика: Учебное пособие. Питер., 2004. - 285 с. 64. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: Вимір, 1998. – 174 с. 65. Рыбалкин В. Е. МЭО: Учебник для вузов. – 3-е изд.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 274 с. 66. Світовий pинок товаpів та послуг: pегіональна стpуктуpа: Hавч. посібник / (Мазаpакі А. А., Ващенко H. П., Воpонова Є. М. та ін.) Ін-т змісту і методів навчання. Київ. деpж. тоpг.-екон. ун-т За заг. pед. А. А. Мазаpакі. - К., 1998. – 294 с. 67. Сидорова А.В. Комплексна оцінка розвитку сектора послуг на регіональному рівні // Статистика України. - 2002. - № 1. -10 с. 68. Сидорова А.В.. Международная торговля. Курс лекций. Уч. пос. д/ВУЗов. М.: Екзамен. 2006. – 236 с. 69. Стукало Н. В. Міжнародний лізинг та деякі проблеми його митно-тарифного регулювання // Фінанси України. - 2000. - № 3 70. Сажнов А. Ю. Основы регулирования международной торговли услугами. Науч. зап. кафедры прогнозирования и планирования экон. и соц. систем / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. 2000. – 347 с. 71. Сапрунова В. Туризм : эволюция, структура, маркетинг. - М. – 1997. – 322 с. 72. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. – 241 с. 73. Світові ринки послуг. Офіційна веб-сторінка Державної комісії з фінансових послуг. – www. dfp.gov.ua/viewpage.php?iid=122&lang=ua 74. Трофіменко Іван. Міжнародна торгівля послугами: головне – стабільність! Юридична газета №23(35) 29 грудня 2004. – 14-16 с. 75. Ткаченко Л. В. Маpкетинг послуг: (Підpуч. для студ. Вузів) /Дніпpопетp. ун-т економіки та пpава. - Д., 2002. – 214 с. 76. Туризм в 2020 году.// Туризм: практика, проблемы, перспективы.-1998.-№1 77. Ушаков Д.С. Процесс глобализации сферы услуг _ современных постиндустриальных экономических системах. Тези докладов региональной научно - практической конференции аспирантов и студентов «Наука - XXI веку», Майкопский государственный технологический институт.: Майкоп, 2001. – 485 с. 78. Ушаков Д.С. Поиск подходов к пониманию появления международного рынка услуг и механизмов его функционирования в рамках гегемонизации сферы услуг в современных экономических системах. Тезисы докладов научно - практической конференции. КФ МГОУ. Кропоткин, 2000. – 327 с. 79. Управление международным обменом товаров, услуг, капитала (учебник). Высшее Образование и Наука, 2004. - 446 с. 80. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. наук. ст. / За ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2002. - 132 с. - (Сер. «Безпека економічних трансформацій» Вип. 18). 81. Українські ринки фінансових послуг. Офіційна веб-сторінка Державної комісії з фінансових послуг. – www. dfp.gov.ua/viewpage.php?iid=123&lang=ua 82. Фомичев В.И. Международная торговля. – М., 2001. – 285 с. 83. Фомичев В. И. Международная торговля: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 296 с. 84. Циганкова Т.М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/ Кер. Авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова - К.: КНЕУ, 2003. – 660 с. 85. Циганкова Т. М. Багатоаспектність наслідків приєднання України до СОТ. - Зовнішня торгівля: право та економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2 (6). - К.: УАЗТ, 2002. – 125 с. 86. Циганкова Т. М. Глобальні імперативи формування цивілізова ної торговельної політики України. - Вплив глобалізації на формуван ня та розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України. Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції УАЗТ. 30 травня 2002 р. — К.: УАЗТ, 2002. — 440 с. 87. Циганкова Т.М. Розвиток системи регулювання міжнародної торгівлі. – К.: КНЕУ, 2002. – 285 с. 88. Циганкова Т. М. Торговая политика страны и корпоративные интереси. - Сборник научных трудов «Проблеми развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». Часть II, Донецк - 2002. – 385 с. 89. Циганкова Т.М. Сучасне світове господарство // Основи ринкової економіки / - К. 1995. – 385 с. 90. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології. – К., КНЕУ. Монографія, 2004. – 17 с. 91. Чубукова О. Ю. Eкономіка інфоpмації: pинок пpодуктів та послуг / (Hаук. pед. І. К. Бондаp). - К.: Hоpа-пpінт, 2001. – 236 с. 92. Шрамко Е. Спрос и предложение на украинском рынке консалтинговых услуг. // Компаньон. – 1999. - №12 – 8-11 с. 93. Юрищук Ф. Газета „Дело” №3 от 21 октября 2005 94. International Trading Statistics, 2005. www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2005_e/its05_toc_e.htm 95. Michalopoulos Constantine. The integration of transition economies into the world Trading system. Paper at the Fifth Dubrovnir Conference on Transition Economies, Dubrovnik, Croatia, June 23-25, 1999. – www.wto.ru 96. Manual on Statistics of International Trade in Services. Geneva, Luxemburg, New York, Paris, Washington, D.C., 2002. – 176 p. 97. WTO Statistics Database.- www.stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx 98. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. The World Bank, Washington, D.C. – 2002. 128 p. 99. World Trade Organisation. Annual Report 2005. N.Y., 2005. - www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_report_e.htm 100. Ukraine Status of accession Working Party офіційна веб-сторінка СОТ - www.wto.org/english/thewto_e/al_ukraine_e.htm
Дополнительная информация1362
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Роль ГАТС (генеральної угоди про послуги) у формуванні світової економічної кон’юнктури»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Система світової економіки
  • Правове та економічне обгрунтування можливостей здійснення зовнішньоторговельної угоди
  • Міжнародна економічна політика
  • Зовнішньоторговельні угоди
  • Контрольна з економіки праці
  • Предмет, метод і функції економічної теорії, її значення для формування сучасного економічного мислення працівників правоохоронних органів
  • Підготовка зовнішньоторговельної угоди
  • Проблеми регулювання глобальних економічних процесів, сучасні тенденції розвитку і суперечності
  • Контрольна з економіки
  • Розвиток економіки США в 1918-1939 рр.
Cгенерировано за 0.169294 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів