Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Ціна її види та знижки» (ID:14643)

| Размер: 56 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 17.03.2007 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНИ 6 1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки 6 1.2. Загальна класифікація цін 10 2. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 16 2.1. Методичні підходи до розрахунку цін в умовах ринкової економіки 16 2.2. Торгові знижки 21 2.3.Цінова політика підприємства 25 2.4.Державне регулювання ціноутворення в Україні 29 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 46 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛІТЕРАТУРА 1. Конституція України –К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 3. Закон України „Про ціни та ціноутворення” від 3.12.1990 р. // Закони України. - К., 1996. - Т. 1. – С. 32. 4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. // Закони України К., - 1997. Т. 12. - С. 112. 5. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. // Закони України. - 1997. - Т. 12. - С. 119. 6. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.1992 р. // Голос України. - 1992. - 29 квітня. 7. Закон України „Про ставку акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію)” від 11.07.1996р. // Закони України. -К., - 1996. Т. 11. - с. 55. 8. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Закони України. - К., 1992. - Т. 3. - 5 с. 9. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій. Затверджено Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. №691/94 // Бізнес. -1994. -№47 (102). - 29 листопада. 10. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень. - Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. №135 //Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - №5. - С. 115-117. 11. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. // Зібрання законодавства України. - К., 1999. - № 2. – ст.. 112. 12. Безкоровайна С. В. Вибір оптимальних методів ціноутворення в умовах ринку // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2003 року. – К.: КНУТД, 2003. – С. 164. 13. Безкоровайна С. В. Дослідження цілей цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №11. – С. 38-40. 14. Безкоровайна С. В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С. 49-52. 15. Безкоровайна С. В. Застосування маркетингових досліджень у процесі управління ціновою політикою підприємства // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Крок у майбутнє” – К.: КНТУ “КПІ”, 2003. – С. 124-125. 16. Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №6. – С. 31-34. 17. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової конкуренції //Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2003. – №2 (21). – С. 3-8. 18. Безкоровайна С. В. Урахування факторів, що впливають на рівень цін при управлінні ціновою політикою підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №2. – С. 36-38. 19. Безкоровайна С. В. Цінова політика підприємств у системі маркетингу // Збірник наукових праць. IV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Л.: Львівська політехніка, 2002. – С. 21-22. 20. Бень Т.Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості. -Дніпропетровськ: ДМет АУ, 1997. - 151с. 21. Бланк И. А. Торговый менеджмент.- К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. - 408 с. 22. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с. 23. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 1996. - 384 с. 24. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстат-информ, 1995.-192с. 25. Джумагельдиева Г. К вопросу о правовой природе цены как существенного условия договора // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2002. – № 3. – С. 58 – 61 26. Джумагельдиева Г.Д. К вопросу о методах правового регулирования цен // Экономика и право. – 2003. – № 1. – С. 50 – 53. 27. Джумагельдиева Г. Применение обычных цен в хозяйственной деятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 12 – 14. 28. Джумагельдиева Г. Организационно-правовые меры усиления контроля за ценовой политикой отечественных производителей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск №1. – Львів: Львівська політехніка. – 2002. – С. 132 – 133. 29. Джумагельдиева Г. Взаимодействие центральных и местных органов управления ценообразованием: проблемы и пути их решения // Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”. – 2003. – С. 85 – 92 . 30. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001.- 528 с. 31. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с. 32. Ерухомович И.Л. Ценообразование. - К.: МАУП, 1998. - 104 с. 33. Ерыгина Г.П., Джумагельдиева Г.Д. Гармонизация норм налогового и бухгалтерского права, связанных с порядком ценообразования // Экономика и право. – 2003. – № 3. - С. 94 – 97. 34. Живко З.Б. Коректний вибір цінових стратегій у сучасному підприємництві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісн. Національного університету “Львівська політехніка”. – № 417. – Львів, 2001. – С.101-108. 35. Кириленко В., Кириленко Л. Теорія ціни і практика ціноутворення в Україні // Економіка України. - № 8. - 2002. - С. 56-62. 36. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.:КНЕУ, 2001. - 257 с. 37. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: методичний підхід до визначення цілей // Маркетинг в Україні. - 2000. № 2 (4). - С.44-45. 38. Лабурцева О. І., Безкоровайна С. В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2004. – 160 с. 39. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 1997. - 368 с. 40. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України. – К.: Знання України, 2002. – 304 с. 41. Макаренко М.І. Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти. – Суми: Ініціатива, 1997. – 42 с. 42. Макаренко М.І. Державний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 2 (9). – С. 10-14. 43. Макаренко М.І. Монетаризм як елемент сучасної економічної свідомості // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2002. – С. 131-141 (0,7 др. арк.). 44. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с. 45. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 128 с. 46. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с. 47. Салимжанов И.К. Ценообразование. - М: Финстатинформ, 1996.-159с. 48. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 с. 49. Ценообразование: Учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., стереотип. К.: МАУП, 1999. – 108 с. 50. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб: Изд-во Питер, 1999. 464 с. 51. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. - М.: ИНФРА, 1995. - 224 с. 52. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 214 с. 53. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 54. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 55. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітету статистики України.
Дополнительная информация1211
Рік написання: 2006
Заказ Заказать Купить «Ціна її види та знижки»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна з комерційної діяльності посередницьких організацій
  • Курсова робота по товарознавству. Ціна, її види та знижки
  • Ціна та цінова політика в системі підприємства
  • Ціна та цінова політика в системі підприємства
  • Цінові знижки як засіб прискорення розрахунків з дебіторами
  • Цінові знижки як засіб прискорення розрахунків з дебіторами
  • Теорії цін і ціноутворення
  • Теорії цін і ціноутворення
  • Загальна характеристика мережі Internet
  • Контрольна робота з «Зовнішньоекономічної діяльності»Варіант 16
Cгенерировано за 0.141612 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...