Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Інститут представництва в цивільному та господарському праві України» (ID:14075)

| Размер: 98 кб. | Объем: 100 стр. | Стоимость: 175 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ I. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА 10 1.1 Ретроспективний огляд становлення та розвитку інституту представництва 10 1.2 Поняття представництва та підстави виникнення 22 РОЗДІЛ II. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 33 2.1.Представництво за довіреністю 33 2.2 Договірне або добровільне представництво 39 2.3 Представництво в цивільному та господарському 47 праві. Відмінність інституту процесуального представництва від 47 інституту матеріального представництва 47 РОЗДІЛ III ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 64 ВИСНОВОК 79 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 82 ДОДАТКИ 87 Додаток А. Зразки довіреностей 87 Додаток Б. Зразки договорів 92 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України // Офіційне інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua) 2. Арбітражний процесуальний кодекс України. – Парламентське видавництво, 1997. – 72 с. 3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 2003. – NN 40-44. 4. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 44. 5. Господарський кодекс України // Сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua). 6. Гражданский процессуальный кодекс Украины: В ред. на 5.01.1996. – Одесса: Черноморье, 1996. – 192 с. 7. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року N 3018-III // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – N 27-28. – C.180. Закон України „Про прокуратуру” // Сайт Генеральної прокуратури України (www.gpu.gov.ua) 8. Закон України „Про адвокатуру”. В редакції Закону N 1130-IV від 11.07.2003 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – N 8. – C.66. 9. Закон України „Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року N 3425-XII. В редакції Закону № 1255-IV від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – N 11. – C.140 . 10. Закон України Про виконавче провадження // Відомості Верховної Ради (ВВР)/ – 2000. .– N 50. – C.436 11. Статут профспілки працівників освіти і науки України // www.kmu.gov.ua. 12. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Сайт Высшего Арбитражного суда Российской Федерации (http://www.arbitr.ru). 13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой в третьем чтении 23 октября 2002 года) // Сайт «Права человека в России» (http://www.hro.org) 14. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ // Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь» (http://www.akdi.ru) 15. Антонюк О. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №6. – С.23-27. 16. Богатых Е. Гражданское и торговое право. – М., 1996. – 187 c. 17. Баранкова В. Все дороги ведут в Рим: Укр. вариант латинского нотариата // Бизнес Информ. – 1997. – №2. – С. 18-22. 18. Баранкова В. О нотариальной процессуальной форме // Проблемы совершенствования украинского законодательства и повышение эффективности правоприменительной деятельности: Темат. сб. науч. тр. – Х., 1997. – С. 95-100. 19. Викут М. А. О правовой природе участия судебных представителей по гражданским делам // Основы гражданского законодательства и Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. – Саратов, 1980. – 157 c. 20. Гражданский процесс: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. проф. М.К. Треушникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1999. – 356 c. 21. Гражданский процесс: Учеб. Изд. третье, перераб. и доп. / Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. – М., 2001. – 386 c. 22. Гражданское право в вопросах и ответах.– Харьков, 2001. – 145 с. 23. Гражданское право Украины – T.I / Под ред А.А. Пушкина, В.М. Самойленко. – Харьков, 1996. – 366 с. 24. Губенко М.М. Теоретико-правові проблеми гарантії прав і свобод людини і громадянина: Монографія. – Київ: 2001. – 218 с. 25. Гражданское и торговое право капиталистических стран /Под ред. Нарышкиной Р. Л., Ч. I. – М., 1983. – 236 с. 26. Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Мозолина В. П., Кулагина М. И. – М., 1980. –107 с. 27. Домбругова А. Договір доручення за новим Цивільним Кодексом України.// Юридичний вісник України. – 2003. – 12-21 Листопада. – С.15. 28. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Право України. – 2003. – №8. – С.27. 29. Комаров В., Баранкова В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник. – Харьков: Консум, 2000. – 240 с. 30. Кузьмишин А. Классификация представительства и полномочия в гражданском праве // Хозяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 27-36. 31. Ласк Г. Гражданское право США. – М., 1961. –280 с. 32. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. – К. – Юрінком інтер. – 1997. – 38 с. 33. Ненада О. Договір доручення у діяльності торговців цінними паперами // Цінні папери України. – 2003. – №14 (www.finmarket.info). 34. Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // Право України. – 2002. – №4. – С.36-40. 35. Павлуник І. Представництво в цивільному процесі //Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 20 с. 36. Медведчук В. Правові висновки щодо Закону України Про внесення змін в статті 235, 236 і главу 31-А Цивільного процесуального кодексу України, введеного в дію в березні 1996 р. // Адвокат. – 1996. – N 2. – С. 7-10. 37. Представительство граждан в суде: Учеб. пособие для студентов юрид. спец. вузов / М.И. Штефан, Е.Г. Дрижчаная, Е.В. Гусев. – К: Лыбидь, 1991. – 231 с. 38. Представництво в цивільному процесі // Коментар Головного спеціаліста Департаменту представництва інтересів держави в судах України та закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції України Л.В. Ковтуна // Сайт Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua). 39. Представництво як процесуальний інститут // Вісник прокуратури. – 2002. –№6. – С.67-72. 40. Протас И.Б., Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Если гражданину причинён ущерб незаконными действиями государственных органов //Бизнес Информ. – 1995. –№25-26.– Ст. 12-15. 41. Святоцький О., Михеєнко М. Адвокатура України: Навч. посіб. для студентів юрид. вищих навч. закладів і фак. К.: Ін Юре. – 1997. – 224 с. 42. Стефанчук Р. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Наук. світ, 2001. – 306 с. 42. Сєвєрова Є. Представництво як засіб реалізації громадянами своїх прав: від римського права до сучасного права України // Держава і право. – 2001. – № 13. –С.33-35. 43. Сєвєрова Є. Представництво у комерційних відносинах за римським правом // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса: Юрид. ліг., 2000. – № 7. – С.273-276. 44. Сєвєрова Є. Формування та розвиток інституту представництва у Стародавньому Римі //Актуальні проблеми політики: 36. наук. пр. – Одеса, 2000. –№9. – С. 345-350. 45. Сєвєрова Є.. Види представництва за римським правом // Вісник Одес. ін-ту внутр. справ. – 2000. – № 2. – С. 128-130. 46. Сєвєрова Е. К вопросу об отраслевой принадлежности института представительства //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса, 2000. – № 9. – С. 281-284. 47. Сєвєрова Є. Представництво як засіб реалізації громадянами своїх прав: від римського права до сучасного права України // Держава і право. – 2001. – № 13. –С.33-35. 48. Сєвєрова Є. Добровільне представництво у класичному римському праві // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – № 16. – С. 462-467. 49. 'Теория государства й права // Под ред. С.С Алексеева.– М.,1985. – 360 с. 50. Халатов С. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: НОРМА, 2002. – 87 с. 51. Халфина Р. Договор в английском гражданском праве. – М., 1959. –248 с. 52. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с. 53. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К: Юрінком Інтер, 2002. Кн. 1. – 720 с. 54. Шакарян М. К вопросу о понятии и составе лиц, участвующих в гражданских делах // Труды Всесоюз. юрид. заоч. ин-та. – 1970. –Т. 16. – Ч. 2. – С. 182. 55. Штефан М. Представництво адвоката в цивільному процесі Англії. / В кн: Сучасні системи адвокатури. – К., 1993. – С. 124-127. 56. Штефан М. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 696 с. 57. Штефан М., Дріжчана О. Цивільне процесуальне право України. – К., 1994. – 86 с. 58. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 384 с. 59. Юрков Б. Представництво в суді // Цивільне процесуальне право України. – Харків, 1992. – С.110. 60. Юльинская И., Лесницкая Л. Судебное представительство в гражданском процессе. – М., 1964. – 58 с. 61. Сайт КМУ (http://www.kmu.gov.ua) 62.Сайт Інституту проблем законодавства імені Ярослава Мудрого (http://www.legality.kiev.ua/) 63. Сайт Минской городской коллегии адвокатов (http://www.advokat.by)
Дополнительная информация297
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Інститут представництва в цивільному та господарському праві України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Представництво в цивільному право
  • Оформлення та реалізація представництва в цивільному праві
  • Оформлення та реалізація представництва в цивільному праві
  • Представництво і довіреність як способи здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
  • Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві
  • Інститут представництва в Цивільному праві
  • Представництво в Цивільному праві
  • Основні принципи судового представництва в цивільному процесі
  • Основні принципи судового представництва в цивільному процесі
  • ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Cгенерировано за 0.130461 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів