Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Відповідальність за податкові правопорушення» (ID:14067)

| Размер: 24 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеРОЗДІЛ 1 Підстави застосування відповідальності за податкові правопорушення 3 1.1. Характеристика податкового законодавства України та відповідальності за податкові правопорушення 3 1.2. Загальні підстави застосування відповідальності за порушення податкового законодавства 12 1.3. Поняття та види порушень податкового законодавства 21 РОЗДІЛ 2 Види відповідальності, які застосовуються за податкові правопорушення 27 2.1. Загальне поняття та ознаки юридичної відповідальності 27 2.2. Ознаки відповідальності за податкові правопорушення або податкової відповідальності 33 2.3. Класифікація видів відповідальності та санкцій, які настають за податкові правопорушення 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996, №30, ст.141. 2. Кримінальний кодекс України //Відомості Верховної Ради, 2001, № 25-26, ст. 131. 3. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 1991, №6, ст. 37. 4. Закон України „Про Національний банк України” (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 5. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами, внесеними станом на грудень 1997 р.) // Вісник податкової служби України – К., 1998. – 86 с. 6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. – К., 1996. – 276 с. 7. Закон України „Про плату за землю” від 3 липня 1992р. (з наступними змінами та доповненнями) (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 8. Закон України „Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради. – 1991, № 39, ст. 44. 9. Закон України „Про списання і реструктизацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року” ((Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 10. Закони України: Про джерела фінансування дорожнього господарства України Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: За станом на 15 травня 2001р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 15с. 11. Декрет Кабінету Міністрів “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів” від 21 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993, №13, ст. 114. 12. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января 2000 г.) и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г.) // Интернет-издание „КонсультантПлюс”. 13. Проект Закону „Податковий кодекс України” Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 3266-1 // Інтернет-видання Legality.kiev.ua. 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року № 5 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів” (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua). 15. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник. – К.: Експерт-Про, 2000. – 490 с. 16. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 225 с. 17. Брызгалин А.В. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации. – М.: „Аналитика-Пресс”, 1999. – 400 с. 18. Буpкалова E. Система налогообложения в стpанах pыночной економики // Вісн. податк. служби Укpаїни. – 1995. – №2. – с.43-47. 19. Буряковский В.В., Карамзин В.Я., Каламбет С.В. и др. Налоги: Учеб. пособие. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 646 с. 20. Вишневский В.П. Налоги Украины: теория и практика / НАН Украины Институт экономики промышленности. – Донецк, 1997. – 201с. 21. Вишневский В.П. Налогообложение предприятий в Украине. – Донецк, 1998. – 195 с. 22. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 1996. – 20 с. 23. Гега П.П., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1998. – 273 с. 24. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів.– К.: Наукова думка, 1997. – 176 с. 25. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів. Академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – 460 с. 26. Дулік Т.О. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук // Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2001. – 16 с. 27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с. 28. Залесский А.Б. Пpинципы налогообложения пpедпpиятий и экономические последствия их пpименения // Экономика и мат. методы. – 1993. – Т.29., вып.1. – с.39-55. 29. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Наука, 1975. – 328 с. 30. Кpылов Т.З. Подготовка к налоговой pефоpме: [РФ] // Финансы. – 1996. – №1. - с.32-35. 31. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. – М.: Юрист, 1993. – 271 с. 32. Користін О.Є. Податки в регулюванні підприємницької діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандата економічних наук / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 16 с. 33. Корнєєв Є. Порядок розрахунку акцизного збору // Консультант. – 2000.– №20 (239) (16 травня). – с. 9. 34. Кролис А. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства. – Екатеринбург, 1996. – 233 с. 35. Курбатов А. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства // Юридический мир. – 1995. – №1. – С.63-74. 36. Курбатов А.В. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства // Хозяйство и право. – 1995. – № 1 – 2. 37. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: КОНСУМ, 1997.– 432 с. 38. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. - М.: Юрист 1990. – 287 с. 39. Мильнеp М.Х. Опpеделение оптимальных ставок подоходного налога с негосудаpственных пpедпpиятий // Финансы. – 1993. – №2. – с.43-48. 40. Моніторинг виконання бюджету // Сайт Міністерства фінансів України. 41. Налоги / Под ред. Д.Г.Черника. – М: „Финансы и статистика”, 1995. – 368 с. 42. Налоги: Учебник / Под редакцией В.В. Буряковского. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 616 с. 43. Онищенко В.А. Податкові роз'яснення в контексті норм Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами // Вісник Податкової служби України. – 2001. – № 10. – С. 4. 44. Онищенко В.А. Теоретичні основи податкового контролю // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20 грудня 2001 року). – Ірпінь, 2002. –390 с. 45. Онищенко В.А. Шляхи вдосконалення роботи податкової служби з платниками податків // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 27. – С. 52–63. 46. Офіційні матеріали з сайту Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua). 47. Офіційні матеріали з сайту Національного банку України (www.bank.gov.ua) 48. Податкове законодавство України (станом на 1 березня 1998 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 184 с. 49. Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С. 3. – 11. 50. Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М.: Политиздат, 1981. – 188 с. 51. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине: Учебное пособие для студентов ВУЗов. – К.: Знання, 1995. – 208 с. 52. Старилов Ю. Нарушения налогового законодательства и юридическая ответственность. – Воронеж: ИПФ “Воронеж”, 1995. – 124 с. 53. Сутормина В.Н. Финансы капиталистических государств: Учебник. – К.: Вища школа, 1976. – 304 с. 54. Украинский Р.В. Налоговый кодекс о налоговой ответственности. – М.: Юрист, 1999 – 165 с. 55. Финансовое право: Учебник / Под редакцией Н.И. Химичевой. – М.: БЕК, 1995. – 235 с. 56. Фінанси підприємств: Підручник / Під редакцією А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 57. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / За редакцією Л.К. Воронової.– К.: Вентурі, 1995. – 392с. 58. Хаменушко И.В. О правовой природе финансовых санкций. // Юридический мир. – 1997. – №1. – С. 49 - 54. 59. Чиж В.И., Чернякова Т.М., Бондаренко О.В. Налоги и налогообложение в Украине: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов и техникумов. – Луганск, 1999. – 287 с. 60. Юровский Д. Операции с основными средствами: особенности налогообложения // Консультант бухгалтера. – 2002. – №14. – с.4-8.
Дополнительная информация289
Рік написання: 2004
Заказ Заказать Купить «Відповідальність за податкові правопорушення»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Поняття, ознаки, та види відповідальності за податкові правопорушення в зарубіжних країнах
  • Поняття, ознаки, та види відповідальності за податкові правопорушення в зарубіжних країнах
  • Види відповідальності за податкові правопорушення
  • ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СКЛАД І ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  • Юридична відповідальність за правопорушення законодавства в галузі використання і охорони земель
  • Юридична відповідальність за правопорушення законодавства в галузі використання і охорони земель
  • Особливості видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
  • Особливості видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення
  • Поняття та структура транспортного права
  • Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті
Cгенерировано за 0.118874 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів