Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників» (ID:14019)

| Размер: 106 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 13.04.2005 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з предмету дослідження 7 1.1. Організація роботи з підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів 7 1.2. Системний підхід до організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 22 РОЗДІЛ ІІ. Стан роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 35 2.1 Характеристика сучасного стану роботи з педагогічними кадрами 35 2.2 Проблеми організації науково-методичної роботи педагогічних працівників 52 2.3 Модель удосконалення системи організації роботи з підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників 78 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….......101 Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України „Про загальну середню освіту” // Початкова школа. – 1999. – № 8. – С. 1 – 12. 2. Закон України „Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР „Про освіту”. – К.: Генеза, 1996. – 36 с. 3. Закон України із змінами та доповненнями від 5 лютого 1993 року №2998 „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” // Все для вчителя. – 1998. – №16. – С. 29 – 31. 4. Закон УРСР „Про освіту”. – К.: Рапо Укрвузполіграф, 1991. – 32 с. 5. Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI століття). – К.: Райдуга, 2002. – 61 с. 6. Державна програма „Вчитель”. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379 7. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (проект). – К.: Педагогічна газета. – 2000. – № 9 (75). 8. Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту: Зареєстровано в Мін'юсті України 21.04.97 р. Затв. наказом Міносвіти України 23.03.97 р. №87 // Інф. зб. М-ва освіти України. – 1997. – №10. – С. 17 – 20. 9. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад // Освіта України. – 1997. – №29. – С. 7 – 10. 10. Типовий статут середнього загальноосвітнього закладу // Освіта. – 1994. – 26 січня. 11. Баранов С. П., Болотина Я. Р., Сластенин В. А. Педагогіка. – Изд. 2-е, перераб., М.: Просвещение, 1987. – 369 с. 12. Бернс Р.Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1989. – 315с. 13. Жирносек І.П. Науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. – К.: ВІПОЛ, 2002. – 88 с. 14. Жирносек І.П. Науково-методична робота відділу освіти // Рідна школа. – 1997. – № 7 – 8. – С. 31 – 51. 15. Жирносек І.П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. – К.: Віпол, 2001. – 204 с. 16. Засобина Г. А., Кабыльницкая С. Л., Савин Н.В. Практикум по педагогике. – М.: Педагогика, 1996. – 146 с. 17. Игры: обучение, тренинг, досуг. – М.: Новая школа, 1994. – 365 с. 18. Козацька духовність і виховання молоді: Посібник для студентів і вчителів. – К.: КПДІ, 1993. – 40 с. 19. Козиев В.Н. Психологическая компетенция учителя в контексте взаимоотношений учителя и учащихся // Профессиональные потребности учителя и психолого-педагогические знания: Сб. науч. труд. – М.: НИИ обр. взр., 1989. – С. 41 – 45. 20. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 окт. 21. Красовицкий И.Ю. Готовность воспитывать. – К.: О-во “Знание” УССР, 1987. – 48 с. 22. Кремень В.Г. Зберегти в освіті все те добре, що маємо, і разом з тим досягти нового її стану // Освіта. – 2001. – № 29. – С.1 – 2. 23. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. Концептуальні положення. – К.: ІСДО, 1993. – 109 с. 24. Лабораторний практикум з курсу “Теорія і практика роботи дитячих організацій”. Метод. вказівки. – Рівне, 1992. – 60 с. 25. Лазарев В.С., Хоноплина Н.В. Деятельностный подход к проектированию целей педагогического образования // Педагогика. – 1999. – № 6. – С. 12 – 18. 26. Ліцейна освіта в Україні: реалії та перспективи розвитку /За ред. Г.С.Сазоненко. – К.: УДК, 2002. – 400 с. 27. Логаческая С.П. Дойти до каждого ученика. /Под ред. Савченко А.Я. – К.: “Радянська школа”, 1990. – 167 с. 28. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ „Дидактика”. Навчально-методичний посібник. – К., 1993. – 183 с. 29. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1985 – 158 с. 30. Маркуша А.М. Если вы учитель: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 160 с. 31. Методика вивчення дидактики у педагогічному інституті. За редакцією О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. – Житомир, 1994. – 325 с. 32. Методика изучения коллектива, общения, личности. Часть 2. – Абакан, 1990. – 72 с. 33. Методическая работа в школе: организация и управление /Под ред. Ю.К.Бабанського. – М.: Наука, 1988. – 185 с. 34. Мид М. Маргарет. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1983. – 361 с. 35. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2001. – 608с. 36. Повышение квалификации педагогических кадров. /Под ред. И.Ф.Жирносека, М.Ю. Красовицкого, С.В. Крисюка. – К.: Освыта, 1992. – 190 с. 37. Подготовка студентов к профессионально-педагогическому творчеству. Шевченко Л.И., Красовский Б.Д., Дмитрик И.С. – К: Наукова думка, 1992. – 217 с. 38. Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. – М.: Педагогика, 1983. – 144 с. 39. Практикум з методики виховної роботи у національній школі: Методичні вказівки. – Рівне, 1993. – 48 с. 40. Професійна підготовка педагогічних працівників. Науково-методичний збірник. – Київ – Житомир, 2000. – 482 с. 41. Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 – 17 листопада 1995 року /Ред. кол. О.А. Дубасенюк (відп. ред.) та ін. – Житомир: ЖДПІ, 1995. – 328 с. 42. Раченко И.П. НОТ учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 238 с. 43. Реут Д.В. Креативные структуры. Рефлексивные процессы и управление. Тезисы третьего международного симпозиума. 8 – 10 октября 2001. – М., 2001. – № 26. – С. 25. 44. Реформирование системы начального и среднего профессионального образования РФ. Тезисы докладов на Совещании в Правительстве РФ. – М., 1996. – С. 56 – 57. 45. Романенко В.П., Тименко М.П., Тезікова С.В. Зміст і форми орієнтації школярів на педагогічні професії. – К.: Знання, 1997. – 164 с. 46. Синица И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя. – М.: Педагогика, 1983. – 248 с. 47. Сисоєв В.М. Ліцеї та гімназії у системі державної освіти // Радянська школа. – 1991. – № 7. – С. 79 – 83. 48. Система освіти України. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті. Системи освіти зарубіжних країн. Болонський процес. – К., 2004. – 46 с. 49. Сластёнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 66 – 72. 50. Слово об учителе /Сост. и авт. вступ. ст. А.Т. Губко.– К.: Радянська школа, 1985. – 255 с. 51. Собкин В.С. Учительство как социально-профессиональная группа. – М.: Педагогика, 1996. – 271 с. 52. Соколовська О.С. Народна педагогіка в школі. – К.: УИМ, 1992. – 128 с. 53. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1988. – 272 с. 54. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину. – К.: Знання, 1976. –194 с. 55. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 174 с. 56. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць /ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. – К.: ІЗМН, 1999. – 188 с. 57. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: Частина перша: Технології загально педагогічної підготовки майбутніх учителів /За заг. ред. доктора педагогічних наук О.А. Дубасенюк. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2001. – 267 с. 58. Тягур Р. С. Теорія управління навчально-виховним процесом: Курс лекцій. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 87 с. 59. Українознавство: Програма і методичні рекомендації до вивчення курсу у вищих навчальних закладах. – К.: НМК ВО, 1992. – 26 с. 60. Українська національна система виховання: Конспект лекцій. – К.: КДПІ, 1991. – 48 с. 61. Учитель: крупным планом. Социально-педагогические проблемы учительства. – СПб, 1994. – 89 с. 62. Учитель: Статьи. Документы. Педагогический поиск. Воспоминания. Страницы литературы. /Ред.-сост. Д.Л. Брудный. – М.: Политиздат, 1991. – 350с. 63. Ушинський К.Д. Твори: В 6-ти т. – К., 1952-1955. – Т.1. 64. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000р. – 544 с. 65. Форманюк Т.В. Синдром „эмоционального сгорания” как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 28 – 32. 66. Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi (Матеріали офіційного сайту Міністерства освіти і науки України – www.mon.gov.ua).
Дополнительная информация250
Рік написання: 2005
Заказ Заказать Купить «Підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Практичні аспекти підвищення рівня професійної готовності учителя початкових класів
  • Дослідження мотиваційної роботи медичних працівників
  • Методична робота в школі
  • Методична робота в школі
  • Охорона праці працівників правоохоронних органів
  • Охорона праці працівників правоохоронних органів
  • Комп'ютерні технології та їх використання у навчальному процесі
  • Правове регулювання атестації працівників органів державної влади
  • Правове регулювання атестації працівників органів державної влади
  • Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення
Cгенерировано за 0.121214 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів