Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Територіальні громади основа місцевого самоврядування» (ID:12846)

| Размер: 40 кб. | Объем: 60 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Поняття територіальної громади
Розділ 2. Види та функції територіальних громад
Розділ 3. Повноваження та форми діяльності територіальних громад
Висновки
Список використаних джерел
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України – Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №24.— Ст. 170.
4. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — №17.— Ст. 145.
5. Баймуратов М. А. Международные программы сотрудничества органов местного самоуправления // Юридический вестник. — 1995. — № 4. — С. 79—84.
6. Баймуратов М. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування у системі глобальних кроскультурних комунікацій // Право та культура: теорія і практика: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 15—16 травня 1997 р. - К., 1997. - С. 128-130.
7. Баймуратов М.А. Конституционно-проектаая регламентация местного самоуправления й территориальных колективов // Юридический вестник. — 1996. — № 1. — С. 99.
8. Баймуратов М.О., Батанов О.В. Деякі теоретичні аспекти становлення функцій територіальних громад в Україні // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1999. — №1. — С. 31—36
9. Батанов О.В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад: проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - № 4. - С. 22.
10. Батанов О.В. Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 2000. – 286 с.
11. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніціпальне право). – К.: Атіка, 2000. – 310 с.
12. Боймуратов М.А. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: Дис. ... д-ра юрид. наук. — Одесса, 1996. – 329 с.
13. Бойцов В. Я. Система субьектов советского государственного права. — Уфа, 1972. – 291 с.
14. Бутко І. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1992. - № 3. - С. 8.
15. Быдрин И.В. Территориальннй коллектив как субьект местного самоуправления (государственно-правовне аспекты) // Правоведение. Известия высших учебных заведений. — 1992. — № 4. — С. 86.
16. Васильєв В.И. Местное самоуправление. - М., 1999. – 351 с.
17. Выдрин И.Б. Территориальный коллектив как субъект местного самоуправления (государственно-правовые аспекти) // Правоведение. Известия высших учебных заведений. — 1992. — № 4. — С. 89—90.
18. Выдрин И.В. Кокотов А.Н. Муниципальное право России. — М., 1999. – 410 с.
19. Гараджаєв Д., Куранин В. Защита прав граждан как членов террито-риального коллектива // Юридический вестник. — 1995. — № 2. — С. 91.
20. Гладун З. Поняття і зміст державного управління: адміністративно-правовий аналіз. - Львів, 1996. – 487 с.
21. Голосніченко І.П. Адміністративне право України. - К., 1998. – 452 с.
22. Голосніченко І.П. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. - К., 1997. – 370 с.
23. Гурней Б. Введение в науку управлення. — М., 1969. – 320 с.
24. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер’янова В. Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 421 с.
25. Закон про місцеве самоврядування в Україні: Наук.-практ. коментар. - К., 1999. – 412 с.
26. Иванов С. Н., Югов А. А. Территориальные коллективы в системе социалистического самоуправления советского народа // XXVII сьезд КПСС й повышение эффекгивности конституционного регулирования. — Свердловск, 1988. - С. 94.
27. Ильинский И.П. На пороге обновлений // Советы народных депутатов. - 1989. - № 6. - С. 35.
28. Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1993. — № 1, 2. - С. 70-71.
29. Карлов А.А. Формирование института местного самоуправления. — К., 1993. - С. 46.
30. Кирюшин А.И. Территориальнме общности людей в условиях развитого социализма // Научный коммунизм. — 1984. — № 4. — С. 45.
31. Коментар до Конституції України / За ред. В. Ф. Опришка, Л. Є. Горьового, М. І. Корнієнка. — К., 1996. – 620 с.
32. Конвенция об участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне 1992 р. // Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. — М., 1994. – 80 с.
33. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К., 1998. – 70 с.
34. Корнієнко М. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується // Місцеве та регіональне самоврядування України. — 1994. — № 4. - С. 17.
35. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. - К.: Атіка, 2003. – 620 с.
36. Краснов М.А. Введение в муниципальное право. — М., 1993. — 296 с.
37. Краснов М.А. Местное самоуправление: государственное или общественное? // Сов. государство и право. — 1990. — № 10. — С. 82.
38. Медведчук В. Місцеве самоврядування і як його доцільно організувати в Україні // Урядовий кур'єр. — 1995. — 28 грудня.
39. Муніціпальне право Укрни / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицько. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 430 с.
40. Орзих М. Интерес в системе местного самоуправления // Аппарат государственного управлення: интересы и деятельность. — К., 1993. — С. 95.
41. Орзих М. Регионализм в Украине: критический анализ современной ситуации // Юридический вестник. — 1996. — № 4. — С. 64.
42. Орзих М. Суверенигет республики и местное самоуправление // Развитие национальной государственности союзной республики на современном етапе. - К., 1990. - С. 24-27.
43. Орзих М. Концепція правового статусу самоврядних територій і органів місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1995. - № 1. - С. 67.
44. Основні соціально-економічні показники міст - членів Асоціації міст України.- К., Асоціація міст України, 2001. – 429 с.
45. Основы государства и права / Под ред. О. Е. Кутафина. - М., Юрист, 1994. – 396 с.
46. Первомайский О. Перспективи развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2.
47. Погорілко В.Ф. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону. — К., 1997. – 456 с.
48. Политическая система зарубежных стран социализма / Под ред. И. П. Ильинского. — М., 1981. – 544 с.
49. Попович С. Административное право. Общая часть. — М., 1968. – 432 с.
50. Порівняльна таблиця проектів законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблених робочою групою Комісії Верховної Ради України з питань державного будівництва, діяльності Рад і самоврядування та групою фахівців на замовлення Асоціації міст України. — К., 1996. — С. 2.
51. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування / За ред. В. В. Кравченка. - К., 2000. – 395 с.
52. Проект Конституции Украины от 26 октября 1993 г. // Юридический вестник. — 1994. — № 1. — С. 5—57.
53. Руда Н. Правовий статус територіального колективу // Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. — К., 1994. — С. 69.
54. Страшун Б. А. Социализм и демократия. — М., 1976. – 524 с.
55. Сурмін Ю. Місцеве самоврядування та громадянське суспільство: моніторинг суспільної думки // Актуальні проблеми державного управління. — 2000. - № 1. – С.45-46.
56. Тихомиров Ю.А. Публичное право. — М., 1995. – 415 с.
57. Трипольська О. Оптимальний розподіл державної та комунальної власності - важлива передумова ефективного розвитку економіки // Український часопис. - №3. – 2000. – С. 21-22.
58. Фадеев В.И. Муниципальное право России. — М., 1994. – 425 с.
59. Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Харків, 1997. – 286 с.
60. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. - М.: «Зерцало», 1998. – 414 с.
61. Шугpина Е.С.. Муниципальное право. – Hовосибиpск, 1995. – 295 с.
62. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление. - М.: Экзамен, 2002. – 265 с.
63. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии: Пер. с польск. — М., 1969. – 532 с.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,7
Заказ Заказать Купить «Територіальні громади основа місцевого самоврядування»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Система місцевого самоврядування в Україні
 • Місцеве самоврядування
 • Місцеве самоврядування
 • Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
 • Органи місцевого самоврядування в області
 • Розвиток теорії місцевого самоврядування
 • Розвиток теорії місцевого самоврядування
 • Суб’єкти конституційного права України
 • Поняття і суть місцевого самоврядування
 • Поняття і суть місцевого самоврядування
 • Предмет регулювання статуту територіальної громади
Cгенерировано за 0.319881 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів