Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік і внутрішній аудит банків» (ID:12706)

| Размер: 950 кб. | Объем: 88 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 27.08.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку банків
1.1. Принципи бухгалтерського обліку у банках
1.2. Нормативно-літературне забезпечення бухгалтерського обліку банків
Розділ 2. Особливості бухгалтерського обліку банків
2.1. Облік матеріальних і нематеріальних активів банку
2.2. Фінансова та статистична звітність НБУ
Розділ 3. Внутрішній аудит банків
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121 — III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). — 2001.— № 1.— С. 3 — 46.
2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679 — XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу "Вісник Національного банку України"). — 1999. — № 7.— С. З — 23.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Затверджений 01 червня 1999 року // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).
5. Основні засади грошово-кредитної політики на 2003 рік // Вісник Національного банку України. — 2002. — № 10.— С. 2— 5.
6. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою Правління НБУ № 369 від 28 серпня 2001 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності № 10. — 2001р. - С. 38-101.
7. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375.
8. Положення "Про кредитування", затверджене Постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. № 246.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України від 28.11.2002 року за №453.
10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 .
11. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 20 серпня 1999 р. № 418 .
12. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від ЗО грудня 1997 р. № 466 .
13. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
14. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
15. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 27 грудня 1999 р. № 621 .
16. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. № 135 .
17. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені Постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 р. № 316 .
18. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені Постановою Правління НБУ від 16 грудня 1998 р. № 520.
19. Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 11 липня 2001 р. № 268 .
20. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
21. План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, затверджений Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388 .
22. Адаме Роджер. Основы аудита. Пер. с англ. - М.: Аудит: «ЮНИТИ», 1995.
23. Арене З.А., Лоббек Дж. К. Аудит / Ред. Я.В.Соколов - М.: Финансы и статистика, 1995.
24. Аудит Монтгомери // Ф. Л. Дефлиз, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
25. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.
26. Банківське право України / За заг. редакщею А. О. Селіванова. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000.
27. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999.
28. Блейк Д., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник. - М.: Информ.-изд.дом «Филинь», 1997.
29. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2002.
30. Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Сала. - Львів: ЛБІ НБУ, 2002.
31. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Житомир: ЖІТІ, 2001.
32. Васюренко О.В. Банківські операції. - К.: Знання, 2004.
33. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерський учет. - К.: Скарби, 1998.
34. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.
35. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.
36. Губенко С.М., Мозкова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ. – К., 2000.
37. Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001.
38. Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001.
39. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.
40. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): учебное пособие для студентов вузов. — 5-е издание, дополненное и переработанное. — К.: А.С.К., 2001.
41. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.
42. Конопатська Л., Горячек І. Регулювання діяльності комерційних банків // Вісник Національного банку України. – 1998. -№7. – С.13-15.
43. Кредитна система України і банківські технології: У 3 кн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Сала. - Львів: ЛБІНБУ, 2002.
44. Кротюк В.Л. Національний банк — центр банківської системи України. - К.: Ін Юре, 2000.
45. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. — Житомир: ЖІТІ, 2000.
46. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002.
47. Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік. – Львів: АБІ НБУ, 2003.
48. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.
49. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999.
50. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-ге видання, доповнене і перероблене — Житомир: ЖІТІ, 2001.
51. Ричаківська В. Бухгалтерський облік - основа формування економічної інформації // Вісник Національного банку України. - № 2. – 2003. - С. 28-32.
52. Романик М., Олексієнко М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник Національного банку України. - № 5. – 2004. - С. 34-37.
53. Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998.
54. Сало І.В. Фінансове - кредитна система України та перспективи її розвитку. - К.: Наукова думка. 1995.
55. Сенищ П., Ричаківська В., Олексієнко М. Теоретичні аспекти реформування бухгалтерського обліку в банках // Вісник Національного банку України. - № 11. – 2003. - С. 3-9.
56. Стельмах В. Національний банк України: перші десять років діяльності. // Вісник Національного банку України. - 2001. - №4. – С.2-4.
57. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.
58. Усач Б.С. Аудит. – К.: Знання-Прес, 2002.
Дополнительная информацияРік написання: 2005
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Облік і внутрішній аудит банків»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація аналітичного обліку та внутрішнього аудиту в банках
  • Облік і аудит запасів
  • Облік і аудит запасів
  • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  • Внутрішній аудит
  • Проблема внутрішнього контролю та аудиту в комерційних банках
  • Облік і аудит виробничих запасів
  • Звіт про проходження виробничої практики
  • Загальні принципи організації безготівкових розрахунків.
  • Особливості аудиту у банках
Cгенерировано за 0.118590 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів